0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

Trách nhiệm của một Test leader bao gồm:

Tham gia vào bước lập kế hoạch Giám sát và kiểm soát các hoạt động của nhóm kiểm thử. Khi bắt đầu dự án, Testlead sẽ phối hợp với các bên liên quan đưa ra mục tiêu đối tượng kiểm thử, chiến lược test và kế hoạch test

  • Họ est nỗ lực để thực hiện kiểm thử và đàm phán với người quản lý quản lý để có được nguồn lực cần thiết.

  • Họ sẽ xác nhận khi nào thì phù hợp để áp dụng automation test, nếu có thể áp dụng họ lên kế hoạch cho nỗ lực, chọn các công cụ và đảm bảo team được tranning. Họ có thể tham khảo ý kiến với các team khác - ví dụ, dev team - để support họ thực hiện kiểm tra.

  • Họ quản lý, hướng dẫn và giám sát việc phân tích, thiết kế, triển khai và thực hiện các testcase, phương pháp kiểm thử và bộ thử nghiệm

  • Khi gần đến deadline thực hiện kiểm thử, họ đảm bảo môi trường kiểm tra được cài đặt đúng trước khi thực hiện kiểm tra và được quản lý trong quá trình thực hiện kiểm tra.

  • Schedule kiểm thử được thực hiện và sau đó họ theo dõi, đo lường, kiểm soát và báo cáo về tiến trình kiểm tra, tình trạng chất lượng sản phẩm và kết quả kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra và bù thêm nỗ lực khi cần thiết để điều chỉnh theo các điều kiện đang phát triển.

  • Trong quá trình thực hiện thử nghiệm và khi dự án kết thúc, họ viết các báo cáo tóm tắt về tình trạng test

  • Đôi khi các test leader sẽ được gọi bằng các chức danh khác nhau, chẳng hạn như test manager hoặc test coordinator. Ngoài ra, vai trò Test leader có thể được giao cho project manager, development manager hoặc quality assurance manager.. Bất cứ ai đang đóng vai trò lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát công việc kiểm tra.

Chúng ta đã thấy được vai trò quan trọng của người kiểm thử Vì vậy tester cùng với test leader nên được đưa vào dự án từ khi mới bắt đầu, mặc dù hầu hết thời gian trước khi có thể bắt đầu kiểm thử chưa cần add đầy đủ tester.

Nguồn: http://tryqa.com/what-are-the-roles-and-responsibilities-of-a-test-leader/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.