+1

3 cách tạo ra class methods private trong Ruby


Tổng quan về các cách khác nhau để đặt các phương thức lớp ở chế độ riêng tư trong Ruby


private_class_method

Phương thức này nhận một hoặc nhiều method_ids làm đối số. Một method_id có thể là một String hoặc một Symbol đại diện cho một phương thức lớp hiện có trong ngữ cảnh của chính nó. private_class_method làm cho phương thức tương ứng với method_id được truyền dưới dạng đối số private

class A
 def self.hello
  puts "Hello, I'm A."
 end

 private_methods(false).include?(:hello) # => false
 private_class_method :hello
 private_methods(false).include?(:hello) # => true
end

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng bằng cách chuyển :hello làm đối số của private_class_method, phương thức lớp A::hello trở thành private.

Bây giờ chúng ta hãy xem một cách khác để đặt các phương thức lớp ở chế độ private bằng cách sử dụng private_class_method

class A
 private_class_method def self.hello
  puts "Hello, I'm A."
 end

 private_methods(false).include?(:hello) # => true
end

Ở đây private_class_method lấy định nghĩa class method hello làm tham số. Sau đó, chúng ta có thể thấy rằng class methods hello của chúng ta là private.

Để hiểu điều gì xảy ra ở đây, hãy sửa đổi một chút code của chúng ta:

class A
 method_id = def self.hello
  puts "Hello, I'm A."
 end

 method_id # => :hello
 private_class_method method_id
 private_methods(false).include?(:hello) # => true
end

Ở đây chúng ta lưu trữ giá trị trả về của định nghĩa class method hello trong method_id. Sau đó, chúng ta chuyển method_id (chứa :hello) đến private_class_method. Tại thời điểm này, class method hello trở thành private.

Vì vậy, khi một định nghĩa phương thức trả về định danh phương thức, chúng ta có thể chuyển trực tiếp định nghĩa phương thức làm đối số của private_class_method.

class << self và private

Cách cổ điển để đặt các phương thức lớp ở chế độ riêng tư là mở class eigenclass và sử dụng từ khóa private trên các phương thức cá thể của class eigenclass - cái mà bạn thường gọi là class methods.

Xem thêm về eigenclass

class A
 def self.hello
  puts "Hello, I'm A."
 end

 class << self
  private :hello
 end

 private_methods(false).include?(:hello) # => true
end

Ở đây, chúng ta chỉ cần mở eigenclass và đặt phương thức lớp hello ở chế độ private.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.