+1

Tốc ký khi truyền đối số trong ruby 2.7Cách toán tử 3 chấm ... có thể được sử dụng để tự động chuyển tiếp các đối số đến một lệnh gọi phương thức khác.

Trong Ruby, xảy ra trường hợp một phương thức chuyển tiếp trực tiếp các đối số tới một phương thức khác.

class Exporter
 def self.run(*args, **kwargs, &blk)
  new(*args, **kwargs, &blk).execute
 end

 def initialize(*args, **kwargs, &blk)
 end

 def execute
 end

 private_class_method :new
end

Exporter.run(1, 2, 3, foo: :bar)

Ở đây, chuyển tiếp *args, **kwargs, &blk là không cần thiết và nó ảnh hưởng đến khả năng đọc của mã. Để khắc phục vấn đề này, Ruby 2.7 đã giới thiệu tốc ký chuyển tiếp đối số:

class Exporter
 def self.run(...)
  new(...).execute
 end

 def initialize(*args, **kwargs, &blk)
  p args, kwargs
 end

 def execute
 end

 private_class_method :new
end

Exporter.run(1, 2, 3, foo: :bar) # => args = [1,2,3], kwargs = {foo: :bar}

Trong ví dụ trên, mọi thứ được chuyển đến Exporter.run sẽ được chuyển tiếp sang new. Khi new gọi initialize thì Exporter#initialize sẽ nhận tất cả các đối số được chuyển đến lệnh gọi của Exporter.run.

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu như Exporter.run cần thao tác các đối số để khởi tạo đúng exporter?

class Exporter
 def self.run(type, ...)
  CSVExporter.new(...).execute if type == :csv
 end

 def initialize(*args, **kwargs, &blk)
  p args, kwargs
 end

 def execute
 end

 private_class_method :new
end

class CSVExporter
 def execute
  # CSV export implementation
 end
end

Exporter.run(:csv, foo: :bar)

kết quả:

syntax error, unexpected def self.run(type, ...)
                      ^^^

Thật vậy, các đối số chuyển tiếp tốc ký không thể trộn lẫn với các đối số khác và nó cũng không thể bị hủy.

Việc cải tiến tính năng ở trên đang được thảo luận kể từ tháng 12 năm 2019.


Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vẫn muốn thao tác các đối số trước khi chuyển tiếp chúng đến một cuộc gọi phương thức khác?

Ý định: trong phương thức Exporter.run, chúng ta khai báo một proc có 2 đối số:

 • *_: đối số thông thường (không sử dụng trong block)
 • **kwarg: các đối số dưới dạng keywords

Trong block này, chúng ta kiểm tra xem type được truyền làm đối số từ khóa có được Exporter đưa vào whitelisted hay không. Nếu vậy, chúng ta khởi tạo exporter phù hợp bằng cách chuyển tiếp tất cả các đối số sử dụng viết tắt Argument Forwarding shorthand — chúng ta khởi tạo Exporter::CSVExporter trong trường hợp này. Cuối cùng, chúng ta gọi phương thức generate_export trên đối tượng exporter đã khởi tạo.

Block được chuyển tới proc của chúng ta có thể thao túng các đối số vì Argument Forwarding shorthand được chuyển để call. Vì vậy, các đối số để call được truyền trực tiếp làm các đối số của block. (đoạn này chả hiểu gì)


To be continue ... Cập nhật với: Ruby 3 hỗ trợ các đối số đầu tiên

def method_missing(meth, ...)
 send(:"do_#{ meth }", ...)
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.