0

Ruby on rails - Tạo button checkout paypal đơn giản

Paypal hỗ trợ thanh toán nhanh chóng chỉ bằng cách đăng nhập bằng tài khoản paypal. Và paypal cũng có một sdk cho ngôn ngữ ruby giúp developer xây dựng chức năng thanh toán qua paypal chỉ với việc nhúng 1 button html vào trang web. Hãy cùng test thử chức năng này nhé !

Chuẩn bị 1 tài khoản paypal developer để test trên môi trường sandbox của paypal

 • Bạn đăng ký 1 account tại https://www.paypal.com/, sau đó có thể dùng để đăng nhập vào trang dành cho developer https://developer.paypal.com
 • Tại đây bạn cần tạo 1 app (vd tên là app-test) mới tại https://developer.paypal.com/developer/applications, tạo xong mặc định app sẽ ở chế độ sandbox (chuyển sang live là cản thận vỡ mồm đấy).
 • Bạn có sẵn 2 account paypal sandbox để test, 1 là account personal dùng để đăng nhập khi thanh toán, còn 1 là account business được liên kết với app vừa tạo dùng để nhận tiền. *
 • 2 account sandbox testing bạn có thể đăng nhập vào trang https://www.sandbox.paypal.com/, đây là trang dùng để test cho trang chủ https://www.paypal.com/

Tạo rails app

model payment để lưu thông tin order id sau khi thanh toán thành công

 • Ở bước này bạn đọc tự tạo ra 1 rails app mới
 • Và chỉ cần tạo thêm 1 bảng để lưu thông tin thanh toán: rails generate model Payment order_id:string payer_id:string
class CreatePayments < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :payments do |t|
   t.string :order_id
   t.string :payer_id

   t.timestamps
  end
 end
end

Render ra 1 trang payment để nhúng button

Bước này ko có gì cần quan tâm cả: tạo sẵn routes, controller, model, view để nhúng button thôi.

routes.rb:

  resources :payments

payments_controller.rb:

class PaymentsController < ApplicationController
 def new
 end
end

Nhúng button checkout vào trang.

1. Nhúng button checkout

Đầu tiên bạn xem qua cách button làm việc: https://developer.paypal.com/docs/checkout/#how-the-buttons-work Flow đơn giản như sau:

 1. Tại trang thanh toán của tôi có 1 button thanh toán của paypal. Button này liên kết với app-test mà ta đã tạo bên trên qua client id
 2. Người dùng thực hiện đăng nhập và thanh toán(tạo order) trên paypal. Bước này sẽ call api order của paypal.com
 3. Nếu order được paypal approve thì tức là thành công.

app/views/payments/new.html.erb:

<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=<%= ENV['CLIENT_ID'] %>"></script>

<div id="paypal-button-container"></div>

<script>
 paypal.Buttons({
  createOrder: function (data, actions) {
   return actions.order.create({
    purchase_units: [{
     amount: {
      value: '0.69'
     }
    }]
   });
  },
  onApprove: function (data, actions) {
   alert("Thanh toán thành công!");
   return actions.order.capture().then(function(details) {
    // This function shows a transaction success message to your buyer.
    alert('Transaction completed by ' + details.payer.name.given_name);
   });
  }
 }).render('#paypal-button-container');
</script>

Bạn cần vào trang https://developer.paypal.com/developer/applications chọn app-test để copy lấy client id và secret. Bạn thay <%= ENV['CLIENT_ID'] %> bằng client id vừa copy được. Như vậy button paypal sẽ hoạt động. => kết quả:

=> đến đây khi người dùng tạo order thành công với paypal thì server chả lấy được thông tin gì cả vì thế ta cần dùng ruby sdk https://github.com/paypal/Checkout-Ruby-SDK để capture thông tin order của người dùng tại server.

2. Sử dụng sdk để xử lý kết quả checkkout

Bạn cài gem gem paypal-checkout-sdk giúp hỗ trợ các request từ server tới paypal Tại bước sau khi approved order ta đổi code thành post thông tin order_id lên server: app/views/payments/new.html.erb:

onApprove: function (data, actions) {
   $.ajax({
    url: '<%= payments_path %>',
    method: 'POST',
    dataType: 'json',
    data: JSON.stringify({
     'order_id': data.orderID,
     'payer_id': data.payerID
    }),
    headers: {
     'Content-Type': 'application/json',
     'X-CSRF-Token': $('meta[name="csrf-token"]').content
    }
   }).then(function () {
    alert("Thanh toán thành công!");
   });
}

Đầu tiên ta cần copy thêm secret của app-test sử dụng để Access Token for Sandbox authen. payments_controller.rb:

class PaymentsController < ApplicationController
 def new
 end
 
 def create
  environment = PayPal::SandboxEnvironment.new(ENV['CLIENT_ID'], ENV['SECRET'])
  client = PayPal::PayPalHttpClient.new(environment)
  request = PayPalCheckoutSdk::Orders::OrdersCaptureRequest::new(params[:order_id])
  begin
   # Call API with your client and get a response for your call
   response = client.execute(request)

   # If call returns body in response, you can get the deserialized version from the result attribute of the response
   order = response.result
   Payment.create order_id: order.id, payer_id: order.payer.payer_id
  rescue PayPalHttp::HttpError => ioe
   # Something went wrong server-side
   puts ioe.status_code
   puts ioe.headers["debug_id"]
  end
 end
end

3. Kiểm tra trạng thái order

Ngoài việc sử dụng ruby sdk bên trên bạn còn có 1 số cách self test kết quả của chức năng này:

 1. Xem luôn api call tại https://developer.paypal.com/developer/dashboard/sandbox/
 2. Chọn app và add webhook https://developer.paypal.com/developer/applications/
 3. Dùng trực tiếp api:

Kết Luận

 • Chức năng thanh toán 1 lần qua button paypal thực sự dễ dàng với người đăng ký tài khoản paypal.(dùng acccount paypal để thanh toán quốc tế với mọi tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mastercard liên kết với paypal account)
 • Paypal đã & đang chuyển đổi version API v1 -> v2 nên cần xem api doc để chắc chắn code hoạt động đúng.
 • Thanh toán sang tiền Việt là một vấn đề. (Bạn thử tạo sandbox account sẽ không có option chọn tại Việt Nam)
 • Thanh toán không dùng account paypal mà qua creaditcard dù thanh toán thành công vẫn phải chờ (khoảng 21 ngày) mới có tiền. link:
 • Một chức năng thanh toán khác của paypal là subscription (kiểu tự động thanh toán tiền hàng tháng giống K+ của Việt Nam) cũng gặp vấn đề với account tại Việt Nam nên theo tôi biết là thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.