+1

Tìm hiểu từ khóa defined? trong RubyTừ khóa defined? nằm trong bộ các keywords của ruby

Tổng quan về định nghĩa? từ khóa với một trường hợp sử dụng từ source code Ruby .. và một mẹo tối ưu hóa!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau:

 • Từ khóa defined?
 • defined? trong bối cảnh của resolv-replace
 • defined? yield vs block_given?

Từ khóa defined?

In Ruby, the defined? keyword returns a string that represents the type of the entity passed as argument. Here is an exhaustive list of what you can pass to defined?

Trong Ruby, từ khóa defined? trả về một chuỗi đại diện cho loại thực thể được truyền dưới dạng đối số. Dưới đây là danh sách khảo sát về việc bạn có thể chuyển những đối số gì tới defined?:

defined? String # => "constant"
defined? puts  # => "method"
defined? [1, 2] # => "expression"

@@a, @a, a = 21, 42, 84
defined? @aa  # => "class variable"
defined? @a  # => "instance-variable"
defined? a   # => "local-variable"
defined? a = 2 # => "assignment"
defined? $$  # => "global-variable"

def hello
 defined? yield
end

hello {} # => "yield"

class A
 def hello; end
end

class B
 def hello
  defined? super
 end
end

B.new.hello # => "super"

Here, we can see that defined? handles a maximum of cases. But some cases are more relevant than others. For example, let’s see how the resolv-replace library — available in the Ruby Standard Library — takes advantage of this keyword to handle a really “tricky” case.

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng defined? xử lý hầu như toàn bộ các trường hợp đối số. Nhưng một số trường hợp có liên quan hơn và khác với mấy TH trên. Ví dụ: hãy xem cách thư viện resolv-replace - có sẵn trong Thư viện tiêu chuẩn của Ruby - tận dụng từ khóa này để xử lý một trường hợp thực sự "khó khăn".


defined? trong ngữ cảnh resolv-replace

Thư viện này chỉ đơn giản là các bản vá lỗi (IP|TCP|UDP|SOCKS) Các lớp Socket được cung cấp bởi thư viện socket để sử dụng trình phân giải Resolv DNS resolver.

Trong trường hợp của SOCKSSocket, việc vá lỗi khỉ chỉ can thiệp khi trình thông dịch Ruby được biên dịch với --enable-socks flag.


Cái đoạn này tác gỉa ko nói rõ nên cần tìm hiểu thêm 1 chút về SOCKSSocket và --enable-socks:

 • Nguyên nhân bởi vì trong trình thông dịch ruby 2.7.1 thì SOCKSSocket chỉ là tính năng optional, trừ phi nó được recompile với --enable-socks flag:
irb> require "socket"
 => true
irb> defined? SOCKSSocket
 => nil
?> ./configure --enable-socks
...
?> make && make install
..
?> irb
2.7.1 :001> require "socket"
 => true
2.7.1 :002> defined? SOCKSSocket
 => "constant"
 • => nói tóm lại thằng SOCKSSocket là 1 case đặc biệt về cách dùng từ khóa define? (xem thêm điều kiện mở class trong ruby nếu muốn tìm hiểu về --enable-socks--enable-flag).

Quay lại bài viết của TG:

Vì vậy, hãy xem cách thư viện resolv-replace xử lý trường hợp phức tạp này.

# in lib/resolv-replace.rb

class SOCKSSocket < TCPSocket
 # :stopdoc:
 alias original_resolv_initialize initialize
 # :startdoc:
 def initialize(host, serv)
  original_resolv_initialize(IPSocket.getaddress(host), port)
 end
end if defined? SOCKSSocket

Lưu ý modifier(bổ trợ cho class) - điều kiện if ở dòng số 10. Vậy thật ra, để chọn "có vá lớp này hay không", thư viện resolv-replace thay thế chỉ cần kiểm tra xem hằng số SOCKSSocket có được định nghĩa bằng cách sử dụng keyword defined? hay không?. Thật vậy, như đã thấy trong phần trước, SOCKSSocket chỉ được định nghĩa nếu trình thông dịch Ruby được biên dịch bằng cờ --enable-flag.

Vì vậy, vì từ khóa class chỉ là một cú pháp của việc bắt đầu định nghĩa 1 lớp và "mở" lớp đấy ra(class definition and class opening), chứ chưa "đóng lớp" để execute code nên bạn có thể gọi một bổ trợ -if để check điều kiện thực thi đoạn code này (hoặc không).

Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng defined? có thể tác động tích cực đến hiệu suất của ứng dụng của bạn như thế nào ?


defined?(yield) vs block_given?

Nếu trong chương trình của bạn, bạn xử lý một số lượng lớn các blocks, sau đó defined? yieald chắc chắn có thể trở thành một sự tối ưu hóa thực sự cho hiệu suất chương trình của bạn. Thật vậy, để check xem một block có được truyền vào phương thức của bạn hay không, bạn thường sử dụng phương thức Kernel#block_given? (Kernel vốn sẵn có tại mô hình ruby Object)

def method_with_block_given
 yield if block_given?
end

method_with_block_given { 42 } # => 42
method_with_block_given    # => nil

Here method_with_block_given checks if a block is passed as argument by using Kernel#block_given?. If so, then yield is called and the block is executed. Otherwise, block_given? returns false and yield is never executed.

Ở đây method_with_block_given kiểm tra xem một block có được chuyển làm đối số hay không bằng cách sử dụng Kernel#block_given?. Nếu đúng như vậy, thì yield được gọi và block được thực thi. Nếu không, block_given? trả về false và yield không bao giờ được thực thi.

trong source code của rails gem devise rất hay thấy sửa dụng block_given?

Ruby cung cấp một cách khác để đạt được kết quả tương tự: defined?(yield)

def method_with_defined_yield
 yield if defined?(yield)
end

method_with_defined_yield {42} # => 42
method_with_defined_yield   # => nil

Sự khác biệt chính giữa 2 biểu thức này là được defined?(yield) nhanh hơn Kernel#block_given?. Thật vậy, nó là một từ khóa cơ bản của ruby khi block_given? là một method. Vì vậy, block_given? chậm hơn do cái giá cửa việc gọi phương thức được thêm vào một phương thức khác là Method Lookup Path.

Hãy generate benchmark-ips reports để xem sự khác biệt giữa defined?(yield)block_given?:

require 'benchmark/ips'

def method_with_block_given
 yield if block_given?
end

def method_with_defined_yield
 yield if defined?(yield)
end


Benchmark.ips do |x|
 x.config(:time => 5, :warmup => 2)

 x.report("block_given?") { method_with_block_given {42} }
 x.report("defined? yield") { method_with_defined_yield {42} }

 x.compare!
end
Warming up --------------------------------------
    block_given?  988.926k i/100ms
   defined? yield   1.259M i/100ms
Calculating -------------------------------------
    block_given?   9.897M (± 1.1%) i/s -   50.435M in  5.096367s
   defined? yield   12.561M (± 1.8%) i/s -   62.944M in  5.012616s

Comparison:
   defined? yield: 12561217.9 i/s
    block_given?: 9897436.6 i/s - 1.27x (± 0.00) slower

Chúng ta có thể thấy rằng block_given? có chậm hơn 1,27 lần so với defined?(yield).

Nhưng như đã thấy trong benchmark ở trên, chúng ta có thể gọi block_given 9,897M lần trong một giây. Vì vậy, hãy nhớ rằng việc tối ưu hóa này chỉ phù hợp với một lượng lớn lệnh gọi khối. Và trừ phi có trương hợp cụ thể cầ dùng, bình thường nếu chỉ muốn tối ưu peformance thì cơ bản không cần thiết, nếu muốn code chạy nhanh hơn cả mức sử dụng các method của thư viện chuẩn ngôn ngữ thì tốt nhất nên chuyển qua C hoặc php7 mà code =)).


defined? không phải là từ khóa phổ biến nhất trong Ruby. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, từ khóa này trở thành một tài sản mạnh mẽ để nâng cao hiệu suất chương trình của bạn hoặc để xử lý các trường hợp phức tạp trong đó hằng số, phương thức, v.v. được load có điều kiện (ví dụ như resolv-replace).


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.