+1

Ghi đè phương thức private của superclass trong RubyĐiều gì xảy ra khi một phương thức private của lớp cha bị ghi đè trong Ruby?

Vì Ruby là một ngôn ngữ OOP, một class có thể kế thừa từ một class khác. Trong Ruby, class được kế thừa thường được gọi là lớp cha - Tên này xuất phát từ phương thức Class#superclass trả về lớp cha trực tiếp của class hiện tại.

class Parent
 def role
  'parent'
 end
end

class Child < Parent
end

Child.superclass # => Parent
Child.new.role  # => "parent"

Ở đây, lớp Parent định nghĩa phương thức role. Lớp Child kế thừa trực tiếp từ Parent, có thể gọi phương thức này. Điều này là do cơ chế Method Lookup Path.

Có thể bạn muốn đọc bài viết Ruby Object Model nếu bạn chưa quen với cơ chế này


Kế thừa và phương thức private

Trong Ruby, một phương thức private là một phương thức chỉ có thể được gọi ngầm định - hoặc với self là kể từ Ruby 2.7.

class Parent
 private

 def role
  'parent'
 end
end

class Child < Parent
 def initialize
  self.role # => "parent"
 end
end

Child.new

Ở đây, phương thức private role có thể truy cập được trong lớp Child kế thừa. Vì vậy, trạng thái của một phương thức kế thừa được giữ thông qua kế thừa.

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ghi đè phương thức role private?

Ghi đè một phương thức private

class Parent
 private

 def role
  'parent'
 end
end

class Child < Parent
 def get_role
  role
 end
end

Child.new.get_role # => "parent"

Child.new.private_methods.include?(:role) # => true
Child.new.public_methods.include?(:role) # => false

class Child < Parent
 def role
  'child'
 end
end

Child.new.get_role # => "child"

Child.new.private_methods.include?(:role) # => false
Child.new.public_methods.include?(:role) # => true

Ở đây, lớp Child ghi đè phương thức private của Parent#role. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng role được định nghĩa là phương thức public sau khi ghi đè. Ngoài ra, private_methods không bao gồm #role mặc dù phương thức này là private trong ancestor chain(chuỗi tổ tiên) của Child - thông qua phương thức Parent#role.

Thật vậy, private_methods biết rằng Child định nghĩa một phương thức role. và vì Child là mục input đầu tiên của ancestor chain (và trình xử lý thông báo trong Method Lookup Path cho lệnh gọi đến Child#role), nên nó sẽ được coi là phiên bản phù hợp của #role để kiểm tra theo quy trình * _methods. Vì vậy, vì Child#role không được xác định là private nên trạng thái private của Parent#role không được kế thửa bởi Child#role nữa.

Phần kết luận

Vì vậy, hãy luôn cẩn thận khi ghi đè các phương thức được xác định bằng một access control cụ thể. Thật vậy, trạng thái này sẽ không được chia sẻ giữa các phiên bản khác nhau của method.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.