Pham Van Duc

@phamvanduc

Microservice từ bàn giấy đến triển khai - Phần 1 Microservice là cái gì ?

365 6 0
10

VietNam Mobile Day 2018 có gì hay ?

100 1 0
6

GraphQL for dummies - Part 2 Core Concepts

93 1 1
4

GraphQL for dummies - Part 1 Introduction

368 6 1
9

Trên tay React v16.3.0

280 1 1
7

WebAssembly - The Introduction

620 1 1
1

Developer nghĩ gì về JavaScript năm 2017

312 3 0
9

Cùng đi học Machine Learning - Phần 2 - Machine Learning Algorithms

456 1 0
4

Cùng đi học Machine Learning - Phần 1 - Machine Learning là cái gì ?

573 5 0
2

React v16.0 có gì mới

492 2 0
3

Blockchain mà thiên hạ đang nhắc đến là cái khỉ gì !?

1030 7 0
9

Ứng dụng Redux của bạn mở rộng như thế nào ?

386 5 0
5

[Redux] Middleware Redux-saga

5268 19 6
19

React - Higher Order Components in depth

1227 6 0
11

React’s Five Fingers of Death

141 3 0
3

Redux cho người mới bắt đầu - Part 3 Middleware

5954 12 4
17

React “Aha” Moments

171 1 0
2

SOLID - Single Responsibility Principle - Nguyên lý đơn nhiệm

352 1 0
1

Sơ lược Object Oriented Design Principles

1159 2 0
3

Technical Debt - Nợ kĩ thuật - Nợ code không chỉ trả bằng code

485 0 1
1