Hồng Nguyễn

@nguyenhong

Những lưu ý khi viết Testcase và ví dụ đơn giản

42 1 0
1

Performance Testing

72 0 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

51 1 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

523 0 0
1

Tìm hiểu về công cụ quản lý bug Mantis

1024 2 0
2

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong quản lý bug

379 1 5
2

Tìm hiểu về IBM Rational Function Tester ( phần 1)

245 0 0
0

Các loại kiểm thử tự động và những ngộ nhận

108 0 0
0

Phương pháp kiểm thử ứng dụng Web phổ biến

460 3 1
2

Tổng quan về Agile

145 0 0
0

Sử dụng kiến thức SQL để công việc test dễ dàng hơn

82 1 0
0

Kiểm thử một đối tượng Textbox

83 0 0
0

Từ vựng kiểm thử phần mềm

111 0 0
-1

Áp dụng A/B TEST trong Marketing hiện đại

78 3 0
0

Kiểm thử bảo mật website

205 0 0
0

Nghề Testing trong lĩnh vực công nghệ cao

154 0 0
0