0

Design Patterns - Composite Pattern

Composite pattern được sử dụng khi chúng ta cần xử lý một nhóm đối tượng tương tự theo cách xử lý 1 object. Composite pattern sắp xếp các ojbect theo cấu trúc cây để diễn giải 1 phần cũng như toàn bộ hệ thống phân cấp. Kiểu thiết kế này xuất hiện dưới dạng cấu trúc vì pattern này tạo ra nhóm sơ đồ cây cho object. pattern này tạo một lớp chứa nhóm đối tượng của riêng nó. Lớp này cung cấp các cách để sửa đổi nhóm của cùng 1 object. Chúng ta đang minh họa việc sử dụng composite pattern thông qua ví dụ sau:

Thực hiện:

Chúng ta có class Employee hoạt động như 1 actor class. CompositePatternDemo , lớp demo của chúng tôi sẽ sử dụng lớp Employee để phân quyền sơ đồ cây.

Step 1:

Tạo lớp Employee với một danh sách các đối tượng Employee.

Employee.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Employee {
  private String name;
  private String dept;
  private int salary;
  private List<Employee> subordinates;

  // constructor
  public Employee(String name,String dept, int sal) {
   this.name = name;
   this.dept = dept;
   this.salary = sal;
   subordinates = new ArrayList<Employee>();
  }

  public void add(Employee e) {
   subordinates.add(e);
  }

  public void remove(Employee e) {
   subordinates.remove(e);
  }

  public List<Employee> getSubordinates(){
   return subordinates;
  }

  public String toString(){
   return ("Employee :[ Name : " + name + ", dept : " + dept + ", salary :" + salary+" ]");
  }  
}

Step 2:

Sử dụng lớp Employee để tạo và phân cấp sơ đồ cây.

CompositePatternDemo.java

public class CompositePatternDemo {
  public static void main(String[] args) {
  
   Employee CEO = new Employee("John","CEO", 30000);

   Employee headSales = new Employee("Robert","Head Sales", 20000);

   Employee headMarketing = new Employee("Michel","Head Marketing", 20000);

   Employee clerk1 = new Employee("Laura","Marketing", 10000);
   Employee clerk2 = new Employee("Bob","Marketing", 10000);

   Employee salesExecutive1 = new Employee("Richard","Sales", 10000);
   Employee salesExecutive2 = new Employee("Rob","Sales", 10000);

   CEO.add(headSales);
   CEO.add(headMarketing);

   headSales.add(salesExecutive1);
   headSales.add(salesExecutive2);

   headMarketing.add(clerk1);
   headMarketing.add(clerk2);

   //print all employees of the organization
   System.out.println(CEO); 
   
   for (Employee headEmployee : CEO.getSubordinates()) {
     System.out.println(headEmployee);
     
     for (Employee employee : headEmployee.getSubordinates()) {
      System.out.println(employee);
     }
   }		
  }
}

Step 3

Verify the output.

Employee :[ Name : John, dept : CEO, salary :30000 ]
Employee :[ Name : Robert, dept : Head Sales, salary :20000 ]
Employee :[ Name : Richard, dept : Sales, salary :10000 ]
Employee :[ Name : Rob, dept : Sales, salary :10000 ]
Employee :[ Name : Michel, dept : Head Marketing, salary :20000 ]
Employee :[ Name : Laura, dept : Marketing, salary :10000 ]
Employee :[ Name : Bob, dept : Marketing, salary :10000 ]

Link tham khảo: https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/composite_pattern.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.