0

Những câu lệnh cơ bản về SQL ( Phần 2)

A. Mục đích:

Như bài viết trước mình đã giới thiệu về các câu lệnh SELECT , hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các câu lệnh cơ bản tiếp theo. Câu hỏi đặt ra khi làm dự án thật như sau:

  • Thêm bản ghi để hiển thị ra màn hình list.
  • Hoặc chèn thông tin vào các cột trống của 1 hay nhiều bản ghi.
  • Update lại thông tin của bản ghi.
  • Xóa dữ liệu
  • Tính toán các giá trị tổng, trung bình, Max, Min... => Bài viết này sẽ giúp giải quyết các vấn đề trên.

B. Các câu lệnh Query

1. Câu lệnh Insert Into:

  • Cách để thêm 1 bản ghi vào bảng dữ liệu. Cú pháp :

-- Cú pháp câu lệnh Insert Into:

INSERT INTO <table_name> ("column1", "column2", ...) VALUES ("value1", "value2", ...);

Example :

2. Câu lệnh cập nhập (Update)

  • Cho phép thay đổi, edit thông tin của bản ghi. Cú pháp:

-- Cú pháp câu lệnh Update:

UPDATE "table_name" SET "column_1" = "new value 1", "column_2"= "new value 2" WHERE "condition"; Example: Update brand_id cho bản ghi có id = 6. Kết quả:

3. Câu lệnh xóa dữ liệu:

Cú pháp:

-- Cú pháp xóa các dòng dữ liệu trong bảng.

DELETE FROM "table_name" WHERE "condition"; Example: Xóa các bản ghi có id = 7

4. SQL Functions

- SQL Count.

Count là một hàm, đếm số dòng trong câu Query. Thông thường nó thường được sử dụng cùng với Group by. Cú pháp:

-- Đếm số row (dòng) có trong bảng Account

Select Count(Acc.Account_Id) From Account Acc; Example:

  • Đếm những tour có code là U1805

- SQL Sum:

Sum là hàm dùng để tính tổng giá trị một cột trong câu SQL.

-- Cú pháp:

SELECT SUM("column_name") FROM "table_name"; Example: Tính tổng số tiền của User có id = 148.

- SQL AVG:

AVG là hàm tính trung bình trên cột. Cú pháp :

-- Cú pháp:

SELECT AVG("column_name") FROM "table_name"; Example: Tính trung bình số tiền của User có id = 148.

- SQL MIN:

Min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trên cột. Cú pháp:

-- Cú pháp:

SELECT MIN ("column_name") FROM "table_name"; Example: Tìm giá trị total_price nhỏ nhất của user_id= 148

- SQL Max:

Cú pháp:

-- Cú pháp:

SELECT MAX("column_name") FROM "table_name"; Example: Tìm giá trị total_price lớn nhất của user_id= 148

C. Note:

Phần sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu lệnh join và sub query, hy vong bài viết này có ích cho các bạn phải thao tác nhiều trong DB và các bạn mới tìm hiểu về SQL. Link tham khảo: http://o7planning.org/vi/10237/huong-dan-hoc-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-mysql#a23635


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí