+1

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android Phần III: Menu and Navigation Drawer

Trong hai bài viết trước (bài viết Ibài viết II). Chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều điều của BottomAppBar, cái đã được giới thiệu gần đây trong I/O 2018 như là một phần của Material Components cho Android. Chúng ta đã cùng xem làm thế nào để thực hiện BottomAppBar và khám phá những thuộc tính của nó. BottomAppBar kế thừa khả năng hiển thị những item của menu và điều khiển navigation drawer, cái mà chúng ta đang sử dụng như là một phần của Toolbar.

Vơi một component mới như BottomAppBar , điều khiển navigation và menu item của toolbar nên bị thay thế như là một phần của BottomAppBar. Những phần bên dưới sẽ hiển thị việc sử dụng Menu và điều khiển Navigation với BottomAppBar.

BottomAppBar Menu

Đầu tiên một file menu xml nên được tạo bên dưới thư mục res/menu cho những menu item mà sẽ được hiển thị trong BottomAppBar. Đây là file bottomappbar_menu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <item
    android:id="@+id/app_bar_fav"
    android:icon="@drawable/baseline_favorite_white_24"
    android:title="@string/action_favorite"
    app:showAsAction="ifRoom"/>

  <item
    android:id="@+id/app_bar_search"
    android:icon="@drawable/baseline_search_white_24"
    android:title="@string/action_search"
    app:showAsAction="ifRoom"/>
  <item
    android:id="@+id/app_bar_settings"
    android:title="@string/action_settings"
    app:showAsAction="never"/>
</menu>

Trong MainActivity, nơi bạn có setSupportActionBar(bottomappbar) làm như bên dưới:

override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
  val inflater = menuInflater
  inflater.inflate(R.menu.bottomappbar_menu, menu)
  return true
}

Bây giờ những menu items đã được hiển thị trong BottomAppBar.

Handling Menu Item Click

Để xử lý việc những menu item trong BottomAppBar được click , bạn xem đoạn code bên dưới trong MainActivity

override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {
  when (item!!.itemId) {
    R.id.app_bar_fav -> toast("Fav menu item is clicked!")
    R.id.app_bar_search -> toast("Search menu item is clicked!")
    R.id.app_bar_settings -> toast("Settings item is clicked!")
  }

  return true
}

Điều khiển Navigation Drawer với BottomAppBar

Theo truyền thống việc điều khiển Navigation Drawer được thực hiện với Navigation View được đặt tại bên trái của app. Vơi BottomAppBar, những behavior của navigation drawer cũng có sự thay đổi. Bottom Navigation Drawer , cái sẽ được sử dụng với BottomAppBar sẽ là một Modal Bottom Sheet

Cho việc điều khiển navigation drawer, đầu tiên một Bottom Sheet là được tạo. Đoạn code bên dưới là file layout của bottom sheet. fragmentbottomsheet.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">


  <com.google.android.material.navigation.NavigationView
    android:id="@+id/navigation_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:menu="@menu/bottom_nav_drawer_menu"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Một file menu cho navigation drawer lên được đặt dưới res/menu bottomnavdrawermenu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <group android:checkableBehavior="none">
    <item
      android:id="@+id/nav1"
     android:icon="@drawable/baseline_exposure_plus_1_black_24"
      android:title="@string/nav_item1" />
    <item
      android:id="@+id/nav2"
      android:icon="@drawable/baseline_replay_10_black_24"
      android:title="@string/nav_item2" />
    <item
      android:id="@+id/nav3"
      android:icon="@drawable/baseline_forward_10_black_24"
      android:title="@string/nav_item3" />
  </group>
</menu>

Sau đó một class được extend từ BottomSheetDialogFragment lên được tạo , class này sẽ inflate bottom sheet layout ở trên

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialogFragment

class BottomNavigationDrawerFragment: BottomSheetDialogFragment() {

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_bottomsheet, container, false)
  }
}

Những dòng code bên dưới lên được đặt trong phương thức onOptionsItemSelected mà đã được sử dụng trong phần Handling Menu Item Click ở trên. Khi navigation icon được click , một thể hiện của BottomNavigationDrawerFragment là được tạo và BottomNavigationView được hiển thị.

android.R.id.home -> {
  val bottomNavDrawerFragment = BottomNavigationDrawerFragment()
  bottomNavDrawerFragment.show(supportFragmentManager, bottomNavDrawerFragment.tag)
}

Đây là code layout của main activity activitymain.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar
      android:id="@+id/bottom_app_bar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="bottom"
      app:backgroundTint="@color/colorPrimary"
      app:fabAlignmentMode="center"
      app:fabAttached="true"
      app:navigationIcon="@drawable/baseline_menu_white_24"/>


    <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
      android:id="@+id/fab"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:src="@drawable/baseline_add_white_24"
      app:layout_anchor="@id/bottom_app_bar" />

  </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Và xử ly khi các item trong navigation drawer được click, bạn sử dụng đoạn code bên dưới trong BottomNavigationDrawerFragment class

navigation_view.setNavigationItemSelectedListener { menuItem ->
  // Bottom Navigation Drawer menu item clicks
  when (menuItem!!.itemId) {
    R.id.nav1 -> context!!.toast(getString(R.string.nav1_clicked))
    R.id.nav2 -> context!!.toast(getString(R.string.nav2_clicked))
    R.id.nav3 -> context!!.toast(getString(R.string.nav3_clicked))
  }
  true
}

Toàn bộ source code mình sẽ update sau. Link tham khảo https://medium.com/material-design-in-action/implementing-bottomappbar-menu-and-navigation-c4f069e579ec


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí