+1

FSCalendar - Paging nội dung theo ngày.

FSCalendar là gì?

FSCalendar là một thư viện lịch dành cho iOS có thể tuỳ chỉnh, làm việc tương thích với cả Objective-C và Swift.

Mọi người thể tìm hiểu thêm tại đây https://github.com/WenchaoD/FSCalendar

Một vài hình ảnh được chia sẻ từ FSCalendar

iPhone

FSCalendar

iPad

FSCalendar

Áp dụng Page View Controller cho FSCalendar.

Mục đích là có thể swipe sang trái, sang phải ở nội dung để có thể thay đổi nội dung theo ngày.

FSCalendar

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm.

Các view controller

 • DayModeViewController - Chứa calendar và pageViewController
 • DayModePageViewController - Được kế thừa từ UIPageViewController, dùng để hiện thực nội dung cũng như bắt sự kiện swipe trái / phải.
 • DayModeContentViewController - Chứa các events được filter theo từng ngày.

DayModeContentViewController

Trong ContentViewController, tạo 1 tableView để hiện thỉ nội dung. Như ví dụ ở đây chỉ tạo nội dung về events, các bạn có thể tuỳ biến việc nội dung hiện thị ra sao.

// MARK:- UITableViewDataSource
extension DayModeContentViewController: UITableViewDataSource {

  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return 20
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = UITableViewCell.init(style: .subtitle, reuseIdentifier: nil)
    cell.imageView?.image = UIImage(named: "icon_cat")
    cell.textLabel?.text = "\(indexPath.row + 1)/ Lorem ipsum dolor sit er elit lamet"
    if let date = date {
      cell.detailTextLabel?.text = dateFormatter.string(from: date)
    }
    return cell
  }
}

// MARK:- UITableViewDelegate
extension DayModeContentViewController: UITableViewDelegate {
  func tableView(_ tableView: UITableView, viewForHeaderInSection section: Int) -> UIView? {
    if let date = date {
      let label = UILabel()
      label.text = "  📅 \(dateFormatter.string(from: date))"
      label.textColor = .white
      label.backgroundColor = .lightGray
      return label
    }
    return nil
  }
  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForHeaderInSection section: Int) -> CGFloat {
    return 45
  }
}

DayModePageViewController

Tại đây mình có tạo một protocol để bắt sự kiện swipe và callback nội dung về DayModeViewController

protocol DayModePageDelegate: NSObject {
  func swipeDate(date: Date?)
  func swipeNextDate(date: Date?)
  func swipePreviousDate(date: Date?)
}

Trong DayModePageViewController sẽ kế thừa UIPageViewControllerDataSourceUIPageViewControllerDelegate

extension DayModePageViewController: UIPageViewControllerDataSource, UIPageViewControllerDelegate {
  
  // Khởi tạo Content View Controller dựa vào date
  func createContentViewController(_ date: Date) -> UIViewController {
    let vc = DayModeContentVC()
    vc.date = date
    return vc
  }
  
  // Lấy View Controller đang hiện thị ở PageViewController
  func getCurrentViewController() -> DayModeContentVC? {
    return viewControllers?.first as? DayModeContentVC
  }
  
  // DataSource & Delegate - Khởi tạo Content của ngày hôm qua
  func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, viewControllerBefore viewController: UIViewController) -> UIViewController? {
    return createContentViewController(self.previousDay)
  }
  
  // DataSource & Delegate - Khởi tạo Content của ngày kế tiếp
  func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, viewControllerAfter viewController: UIViewController) -> UIViewController? {
    return createContentViewController(self.nextDay)
  }
  
  // DataSource & Delegate - Sự kiện sau khi swipe thành công, sẽ trả dữ liệu về trang DayModeViewController để xử lý các mong muốn.
  func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, didFinishAnimating finished: Bool, previousViewControllers: [UIViewController], transitionCompleted completed: Bool) {
    if finished, let delegate = dayModePageDelegate, let vc = getCurrentViewController() {
      currentDate = vc.date ?? currentDate
      delegate.swipeDate(date: vc.date)
    }
  }
}

DayModeViewController

Khởi tạo một số biến cần thiết.

var calendar: FSCalendar! //Tạo một calendar ở header
var containerView: UIView! //Chứa view của pageViewController
var pageViewController: DayModePageViewController!

Gắn pageViewController vào containerView

pageViewController = DayModePageViewController(selectedDay: calendar.selectedDate ?? Date())
pageViewController.dayModePageDelegate = self
addChildViewController(pageViewController)  
containerView.addSubview(pageViewController.view)
pageViewController.didMove(toParentViewController: self)

Nhận sự kiện từ PageViewController thông qua delegate

// MARK:- DayModePageDelegate
extension DayModeViewController: DayModePageDelegate {
  func swipeDate(date: Date?) {
    calendar.select(date, scrollToDate: true)
  }
  
  func swipeNextDate(date: Date?) {
    
  }
  
  func swipePreviousDate(date: Date?) {
    
  }
}

Kết quả

Ngoài ra các bạn có thể customize thêm nhiều thứ khác mà FSCalendar hỗ trợ.

Full SourceCode:

https://github.com/tranhanhuy/FSCalendar/tree/project/day-mode


Một vài hình ảnh:

FSCalendarDayMode FSCalendarDayMode


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.