Emotional Recognition

Emotional Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân loại cảm xúc người trong ảnh qua khuôn mặt và bối cảnh

615 1 0
4
Avatar

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

354 2 2
  • Avatar
  • Avatar
10

Emotional Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.