+1

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu

Share
 • 407 9
 Published at Aug 21st, 2018 12:14 PM 407 9 0 6
 • 407 9

Series này bao gồm:

 1. Kiến thức toán học cần thiết
 2. Kỹ năng lập trình Python
 3. Thư viện Numpy và TensorFlow
 4. Bài toán hồi quy (Regression)
 5. Bài toán phân loại (Classification)
 6. Xây dựng mô hình Decision Trees và Random Forests
 7. Xây dựng mạng Neural Network
 8. Xây dựng mạng Convolutional Neural Network (CNN)
 9. Xây dựng mạng Recurrent Neural Network (RNN)
 10. Triển khai (Deploy) Machine Learning Model trên Production
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.