+3

Xây dựng api cho ứng dụng đơn giản với NodeJS

Tổng quan

Trong bài trước mình đang có kết hoạch viết 1 loạt các bài từng bước để tạo lên website Single Page Application với Docker, Rails api và ReactJS. Bài viết này mình tham khảo từ https://start.jcolemorrison.com/authorized-resources-and-database-migrations-with-strongloops-loopback/ thấy học được rất nhiều điều. Từ việc dùng Docker để cài đặt môi trường phát triển đến việc sử dụng Loopback https://loopback.io/ (một thư viện trên nền tảng Nodejs) để xây dựng Api cơ bản. Bài viết này mình sẽ xây dựng Api xác thực người dùng trước, bài tiếp theo mình sẽ viết về sử dụng Api đó để kết hợp với React, Redux và Redux sagas để code frontend cho ứng dụng xác thực người dùng này Nào chúng ta hay code thôi ✌️

À chúng ta sẽ code ra cái này :upside_down:

Cài đặt môi trường phát triển với Docker

☝️ Nhiệm vụ đầu tiên ( đơn giản và thành công )

Tạo 1 folder có tên là happy_coding trong đó có bao gồm 2 project nhỏ: api và app react Chúng ta sẽ chia project này thành 2 repo nhỏ. Folder api để code auth_api và forder auth_app để code phía frontend.
Trong các project lớn thì chúng ta lên chia nhỏ ra vì như vậy sẽ làm tăng tính độc lập và mở rộng.

auth
├── auth_api
└── auth_app

✌️ Bước thứ 2: Tạo các folder và các file chính cho docker

Chúng ta làm việc với folder đầu tiên trước

.
├── containers
│   └── db
│     └── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── Dockerfile

Dockerfile

Api được build trên base là image nodejs Cài thêm yarn, nodemon và loopback-cli

# auth/auth_api/Dockerfile 

From node:6.9.4

RUN curl -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash

ENV PATH="/root/.yarn/bin:${PATH}"

RUN yarn && yarn global add loopback-cli && yarn global add nodemon

WORKDIR /usr/src/api

Database được build trên base là image mysql

# auth/auth_api/containers/db/Dockerfile

FROM mysql:5.7

docker-compose.yml

Giờ thì tạo file docker-compose.yml để kết nối giữa các image Api chạy trên cổng 3000 và db chạy trên công 3306

# auth/auth_api/docker-compose.yml


version: '2'

services:
 api:
  build: ./containers/loopback
  ports:
   - 3001:3000
  volumes:
   - .:/usr/src/api
  command: nodemon .

 db:
  build: ./containers/db
  ports:
   - 3306:3306
  volumes:
   - db-data:/var/lib/mysql
  env_file: .env

volumes:
 db-data:

.env file

Bước tiếp theo là khai báo các biến môi trường cho Mysql

# auth/auth_api/.env

MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
MYSQL_DATABASE=auth_loopback
MYSQL_USER=happycoding
MYSQL_PASSWORD=abc123

 1. Build các images và containers
docker-compose build

docker-compose up

Bắt đầu với Loopback

docker-compose run api lb

Trả lời một số câu hỏi trong quá trình generate của loopback

 • What's the name of your application? Nhấn enter nó sẽ default là auth_api_loopback
 • Which version of LoopBack would you like to use? Use 3.x
 • What kind of application do you have in mind? api-server
docker-compose run api yarn
docker-compose up

Mở trình duyệt localhost:3001/explorer

docker-compose run api yarn add loopback-connector-mysql

File server/datasources.json

# /auth/auth_api/server/datasources.json 

{
 "db": {
  "name": "db",
  "connector": "memory"
 },
 "mysql": {
  "name": "mysql",
  "connector": "mysql",
  "database": "strongdevdb",
  "password": "strongdevpwd",
  "user": "strongdevuser",
  "port": 3306,
  "host": "mysqlDb"
 }
}

Scaffolding các model

docker-compose run api lb model Client
 • Enter the model name: press enter here to use Client
 • Select the data-source to attach Client to: Use mysql
 • Select model's base class: Scroll down and select User
 • Expose Client via the REST API? press y and enter
 • Custom plural form (used to build REST URL) just press enter, it will default to clients
 • Common model or server only? use server
docker-compose run api lb model Widget
 • Enter the model name: press enter here to use Widget
 • Select the data-source to attach Client to: Use mysql
 • Select model's base class: Scroll down and select Persisted Model
 • Expose Client via the REST API? press y and enter
 • Custom plural form (used to build REST URL) just press enter, it will default to widgets
 • Common model or server only? use server

For Properties, for the first one:

 • Property Name: name
 • Property Type: string
 • Required: n
 • Default Value: leave blank for none
 • For the second:
 • Property Name: description
 • Property Type: string
 • Required: n
 • Default Value: leave blank for none
docker-compose run api lb relation
 • Select the model to create the relationship from: select Client
 • Relation type: select hasMany
 • Choose a model to create a relationship with select Widget
 • Enter the property name for the relation: press enter to accept widgets
 • Optionally enter a custom foreign key: press enter and it will by default use widgetId
 • Require a through model? type n and press enter

File server/model-config.json

{
 "_meta": {
  "sources": [
   "loopback/common/models",
   "loopback/server/models",
   "../common/models",
   "./models"
  ],
  "mixins": [
   "loopback/common/mixins",
   "loopback/server/mixins",
   "../common/mixins",
   "./mixins"
  ]
 },
 "User": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": true
 },
 "AccessToken": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": false
 },
 "ACL": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": false
 },
 "RoleMapping": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": false
 },
 "Role": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": false
 },
 "Client": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": true
 },
 "Widget": {
  "dataSource": "mysql",
  "public": true
 }
}

Tự động migration và migrate database

File bin/migrate.js

'use strict'

const path = require('path')

// import our app for one time usage
const server = require(path.resolve(__dirname, '../server/server.js'))

// reference to our datasource that we named 'mysql'
const mysql = server.dataSources.mysql

// the basic loopback model tables
const base = ['User', 'AccessToken', 'ACL', 'RoleMapping', 'Role']

// our custom models
const custom = ['Widget', 'Client'] 
const lbTables = [].concat(base, custom)

// Run through and create all of them
mysql.automigrate(lbTables, function (err) { 
 if (err) throw err
 console.log(' ')
 console.log('Tables [' + lbTables + '] reset in ' + mysql.adapter.name)
 console.log(' ')
 mysql.disconnect()
 process.exit(0)
})
docker-compose run api node bin/migrate.js

File server/boot/base.migration.js

'use strict'

// the base loopback models
const models = ['User', 'AccessToken', 'ACL', 'RoleMapping', 'Role']

module.exports = function updateBaseModels (app, next) { 
 // reference to our datasource
 const mysql = app.dataSources.mysql

 // check to see if the model is out of sync with DB
 mysql.isActual(models, (err, actual) => {
  if (err) {
   throw err
  }

  let syncStatus = actual ? 'in sync' : 'out of sync'
  console.log('')
  console.log(`Base models are ${syncStatus}`)
  console.log('')

  // if the models are in sync, move along
  if (actual) return next()

  console.log('Migrating Base Models...')

  // update the models
  mysql.autoupdate(models, (err, result) => {
   if (err) throw err
   console.log('Base models migration successful!')
   console.log('')
   next()
  })
 })
}

Phân quyền cho các model

 • $owner - only the resource owner may access
 • $everyone - anyone may access
 • $authenticated - only logged in users may access
 • $unauthenticated - logged out users
 • custom - we can define our own roles!

File client.json

{
 "name": "Client",
 "base": "User",
 "idInjection": true,
 "options": {
  "validateUpsert": true
 },
 "properties": {},
 "validations": [],
 "relations": {
  "widgets": {
   "type": "hasMany",
   "model": "Widget",
   "foreignKey": ""
  }
 },
 "acls": [
  {
   "accessType": "EXECUTE",
   "principalType": "ROLE",
   "principalId": "$authenticated",
   "permission": "ALLOW",
   "property": ["__create__widgets"]
  },
  {
   "accessType": "READ",
   "principalType": "ROLE",
   "principalId": "$owner",
   "permission": "ALLOW",
   "property": ["__get__widgets", "__findById__widgets"]
  }
 ],
 "methods": {}
}

File widget.json

{
 "name": "Widget",
 "base": "PersistedModel",
 "idInjection": true,
 "options": {
  "validateUpsert": true
 },
 "properties": {
  "name": {
   "type": "string"
  },
  "description": {
   "type": "string"
  },
  "size": {
   "type": "number"
  }
 },
 "validations": [],
 "relations": {},
 "acls": [
  {
   "accessType": "*",
   "principalType": "ROLE",
   "principalId": "$everyone",
   "permission": "DENY"
  }
 ],
 "methods": {}
}

Kết luận

Vậy là mình là chỉ các bạn cách sử dụng Docker và Loopback để xây dựng Api xác thực người dùng. 😅 Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong khi code. 😄 😄 😄 😄 Happy Coding


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.