+8

Xây dựng GraphQL server với Node.js

Mô tả

Ở bài này mình sẽ xây dựng GraphQL server với Node.js Sử dụng các công nghệ chính:

 • Express, apollo server express.
 • Database: Postgresql với Knex query.
 • Mội vài thư viên Javascript khác : dataloader để giải quyết N+1, babel-node để sử dụng ES6 và nodemon để cập nhật server khi thay đổi code.
 • Docker for setup development.

Cấu trúc thư mục

Bao gồm các thư mục chính:

 • bussiness: thực ra bạn có thể sử dụng Bookself ORM. Định nghĩa các đối tượng và các hàm để giao tiếp với database
 • knex.file.js, db (index.js, /migrations, /queryBuilders, /seeds): Dùng cho Knex.js để tương tác với database Postgresql
 • Dockerfile, docker-images/db/Dockerfile và docker-compose.yml: Các Dockerfile để xây dựng các images(các image tạo ra container để chạy service) và docker-compose để kết hợp các container với nhau thành 1 hệ thống.
 • config.env: Cài đặt các giá trị để cấu hình hệ thống. Rất quan trọng khi sử dụng trong các môi trường khác nhau (development, production)
 • presentation/schema: Định nghĩa schema (Type, Query, Mutation, resolvers) cho GraphQL
 .
├── bussiness
│   └── hero.js
├── config.env
├── db
│   ├── index.js
│   ├── migrations
│   ├── queryBuilders
│   └── seeds
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── docker_images
│   └── db
├── index.js
├── knexfile.js
├── node_modules
├── package.json
├── presentation
│   └── schema.js

Cài đặt môi trường phát triển với Docker

Mình sẽ cần Docker image cho Node.js

FROM node:9.8-alpine

WORKDIR /usr/src/graph

EXPOSE 3000
CMD ["yarn", "run", "serve"]

Và 1 image nữa cho database Postgresql

FROM postgres:9.6.3

Sau đó kết hợp với docker-compose.yml:

 • Server Node với tên là graph sẽ chạy ở cổng 3000
 • Database Postgresql sẽ dùng cổng 5432
 • Dùng file config.env để config các giá trị cần thiết cho Postgresql:
POSTGRES_USER=heroesuser
POSTGRES_PASSWORD=heroespassword
POSTGRES_DB=heroesdb
PGDATA=/data
DB_HOST=db

Và đây là file docker-compose.yml

# docker-compose.yml
version: '3'
services:
 graph:
  build:
   context: .
  image: heroes-graph
  env_file: config.env
  volumes:
   - .:/usr/src/graph
  ports:
   - 3000:3000
  links:
   - db:db
 db:
  build:
   context: ./docker_images/db
  env_file: config.env
  image: heroes-db
  ports:
   - 5432:5432

Server Node với Express

Chúng ta đã cài đặt xong môi trường phát triển với Docker.

Để hệ thống này bạn chỉ cần chạy docker-compose builddocker-compose up là xong. 😄

Như đã nói ở trên mình dùng 1 vài thư viện js: express, apollo-server-express, graphql, graphql-tools, knex, pg body-parser, dataloader

và babel để build ES6 và nodemon để cập nhật code mỗi khi thay đổi.

yarn add express graphql, graphql-tools, apollo-server-express, dataloader, knex, pg
yarn add -D nodemon babel-cli babel-plugin-transform-class-properties babel-preset-es2015 babel-preset-flow

Sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ được file package.json như này:

{
 "devDependencies": {
  "babel-cli": "^6.26.0",
  "babel-plugin-transform-class-properties": "^6.24.1",
  "babel-preset-es2015": "^6.24.1",
  "babel-preset-flow": "^6.23.0",
  "nodemon": "^1.17.2"
 },
 "scripts": {
  "serve": "nodemon index.js --exec babel-node"
 },
 "dependencies": {
  "apollo-server-express": "^1.3.2",
  "body-parser": "^1.18.2",
  "dataloader": "^1.4.0",
  "express": "^4.16.3",
  "graphql": "^0.13.1",
  "graphql-tools": "^2.23.0",
  "knex": "^0.14.4",
  "pg": "^7.4.1"
 }

Server Express của chúng ta sẽ như này 😄

Mình dùng Express chạy server runtime và thêm vào đó là cài đặt graphqlExpress và graphiqlExpress.

// index.js
import express from 'express'
import bodyParser from 'body-parser'
import { graphqlExpress, graphiqlExpress } from 'apollo-server-express'
import schema from './presentation/schema'
import Hero from './bussiness/hero'

const PORT = 3000

const app = express()

app.use('/graphql', bodyParser.json(),graphqlExpress({
 schema,
 context: {
  dataLoaders: {
   hero: Hero.getLoaders(),
  }
 },
 debug: true
}))
app.get('/graphiql', graphiqlExpress({ endpointURL: '/graphql' }))

app.listen(PORT)

Định nghĩa schema cho GraphQL

Mình định nghĩa

 • Type: Hero
 • Query: heroes (lấy danh sách các hero), hero(lấy về hero với id)

Các bạn có thể tham khảo về GrapQl

import { makeExecutableSchema } from 'graphql-tools'
import Hero from '../bussiness/hero'

const typeDefs = [`
 type Hero {
  id: Int!
  firstName: String
  lastName: String
  heroName: String
  enemy: Hero
 }

 type Query {
  heroes: [Hero]
  hero(id: Int!): Hero
 }

 schema {
  query: Query
 }
`]

const resolvers = {
 Query: {
  heroes: async (_, args, ctx) => Hero.loadAll(ctx, args),
  hero: async (_, args, ctx) => Hero.load(ctx, args),
 },
 Hero: {
  enemy: async (hero, args, ctx) => Hero.load(ctx, { id: hero.enemyId })
 }
}

const schema = makeExecutableSchema({ typeDefs, resolvers })
export default schema

Cấu hình database với Knex.js

// knexfile.js
module.exports = {
 development: {
  client: 'pg',
  connection: {
   host: 'localhost',
   port: 5432,
   user: 'heroesuser',
   password: 'heroespassword',
   database: 'heroesdb',
  },
  migrations: {
   directory: './db/migrations',
  },
  seeds: {
   directory: './db/seeds',
  },
 },
};

Tạo các bảng dữ liệu với Knex migrations

 • Table Hero
// migrations
exports.up = function(knex, Promise) {
 return knex.schema.createTableIfNotExists('Heroes', function(table) {
  table.increments('id')
  table.string('firstName')
  table.string('lastName')
  table.string('heroName')
 })
};

exports.down = function(knex, Promise) {
 return knex.schema.dropTableIfExists('Heroes')
};

 • Thêm column enemyId như là foreign key
// migrations
exports.up = function(knex, Promise) {
 return knex.schema.table('Heroes', function(table) {
  table.integer('enemyId').references('id').inTable('Heroes')
 })
};

exports.down = function(knex, Promise) {
 return knex.schema.table('Heroes', function() {
  table.dropColumn('enemyId')
 })
};

Các queries đến database với Knex

// queryBuilders
import db from '..'

class Hero {
 static async getById(id: number) {
  return db
   .first()
   .table('Heroes')
   .where('id', id)
 }

 static async getByIds(ids: Array<number>) {
  return db
   .select()
   .table('Heroes')
   .whereIn('id', ids)
 }

 static async getAll() {
  return db
   .select()
   .table('Heroes')
 }
}

export default Hero

Tóm lược

Vậy là mình đã xây dựng xong GraphQl server với Nodejs 😄

Tham khảo từ:

https://bamtech.gitbook.io/dev-standards/backend/graphql-js/mo-kick-start-a-js-graphql-3-layers-api-with-apollo-server-dataloader-and-knex

Các bạn có thể xem code của mình tại: https://gitlab.com/thinhnv.58/graphql_formation

Chúc bạn thành công !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.