+7

Tổng hợp các exceptions thường gặp trong Laravel

Giới thiệu

Bài viết này mình xin tổng hợp một số exception thường gặp khi phát triển các ứng dụng liên quan đến framework Laravel và các cách khắc phục chúng.

Các lỗi thường gặp

1. RuntimeException in EncryptionServiceProvider.php

Exception

Solution

Chạy command

php artisan key:generate

2. Whoops, looks like something went wrong... require(../vendor/autoload.php)

Exception

Solution

Chạy command

composer install

hoặc

composer update

Note: Khi dùng composer update xin lưu ý version của các package trong composer.json ạ.

3. [PDO Exception] SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ****@'localhost' (using password: YES)

Exception

Solution

 1. Kiểm tra cấu hình database trong .env:
DB_HOST=database_host
DB_DATABASE=database_name
DB_USERNAME=database_username
DB_PASSWORD=database_password
DB_LOGQUERY=true
 1. Sau khi thay đổi lại cấu hình, các bạn hãy restart lại server và trình duyệt nhé.

 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy chạy command:

php artisan config:clear

4. [ReflectionException] Class CategoryTableSeeder does not exist

Exception

Solution

Nếu class CategoryTableSeeder đúng đường dẫn, đúng tên, đúng đuôi file mà vẫn báo lỗi thì hãy chạy comand:

composer dump-autoload

5. TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php

Exception

Solution

 1. Thêm token vào form khi submit:
{{ csrf_field() }}

hoặc

<input type="hidden" name="_token" value="{!! csrf_token() !!}">

Note: Form::open() và Form::model() tự động generate ra token khi bạn sử dụng package illuminate/html hoặc laravelcollective/html.

 1. Nếu bạn submit form bằng ajax, hãy thêm đoạn code này vào đầu file JS của bạn:
$.ajaxSetup({
    headers: {
      'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
    }
});

6. NotFoundHttpException in RouteCollection.php

Exception

Solution

sudo chmod -R 777 storage
sudo chmod -R 777 bootstrap/cache

7. [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Exception

Solution

Mở file AppServiceProvider.php và override lại function boot():

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

.....

public function boot()
{
  Schema::defaultStringLength(191);
}

8. MassAssignmentException

Exception

Solution

Mass Assignment chỉ định những cột nào cho phép được sử dụng bằng cách khai báo chúng vào trong biến $fillable hoặc $guarded để đảm bảo an toàn cho DB vì chúng ta sẽ không thể biết được user sẽ đưa vào những giá trị như nào và chúng có hại hay là không.

Để sửa lỗi này, chúng ta sẽ bổ sung thêm $fillable hoặc $guarded trong Model. Ví dụ:

class Ticket extends Model
{
   protected $fillable = ['title', 'content', 'slug', 'status', 'my_attribute'];
}

9. MethodNotAllowedHttpException

Exception

Solution

Laravel sẽ không cho phép chúng ta thực hiện việc UPDATE hoặc DELETE mà không có token. Ví dụ:

<a href="{!! action('TicketsController@destroy', $ticket->slug) !!}" class="btn btn-info" onclick="return confirm('Are you sure?')" >
   Delete
</a>

=> Cần phải sửa thành:

<form method="post" action="{!! action('TicketsController@destroy', $ticket->slug) !!}" class="pull-left">
  {{ csrf_field() }}
  {{ method_field('DELETE') }}
  <div>
    <button type="submit" class="btn btn-warning">Delete</button>
  </div>
</form>

Đối với việc update thì chúng ta sẽ đổi thành:

{{ method_field('PUT') }}

10. ModelNotFoundException

Exception

Solution

Lỗi này thường xảy ra khi chúng ta thực hiện findOrFail($id) hoặc firstOrFail ($id) nhưng $id bạn đang cố lấy không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

=> Kiểm tra lại DB và check $id nhé 😄

Tài liệu tham khảo

https://hoclaptrinh.vn/posts/7-loi-thuong-gap-khi-lam-viec-voi-laravel-framework

https://viblo.asia/p/tim-hieu-laravel-tu-so-0-p4-EyORkbxjGqB

http://tutlaravel.blogspot.com/2015/10/khac-phuc-mot-so-loi-thuong-gap-khi-cai.html

https://laracasts.com/discuss/channels/tips/a-list-of-most-common-laravel-errors-exceptions


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.