+14

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

Lời nói đầu

Chào các bạn.

Thông thường các bạn mới làm quen thường gặp nhiều khó khăn khi cài đặt môi trường cũng như các phần mềm trên Ubuntu. Hôm nay mình xin tổng hợp và hướng dẫn các bạn cách cài đặt các phần mềm cần thiết, giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn 😄

Cài đặt

1. Git

sudo apt-get install git

2. Terminator

Về cơ bản thì Terminal gốc của Ubuntu và Terminator không khác nhau nhiều.

Ưu điểm của Terminator so với Terminal theo mình thấy là có thể split được nhiều màn hình và bật / tắt một cách dễ dàng:

sudo apt-get install terminator

Chúng ta có thể thay đổi một số phím tắt trong Terminator bằng cách chọn Preferences -> Keybindings -> Sửa nút Copy từ Ctrl + Shift + C thành Ctrl + C chẳng hạn.

Ngoài ra, nếu muốn "thay áo" cho Terminator như trong hình: Chúng ta làm theo các bước sau:

Cài đặt zsh

Cài đặt:

sudo apt-get install zsh

Về cơ bản, chúng ta cài zsh để thay thế cho bash (trình thông dịch gốc của Ubuntu, gọi là "shell").

zsh là shell được đánh giá là mạnh nhất trong thời gian gần đây. zsh hỗ trợ rất nhiều những tính năng cực mạnh, nhưng việc cài đặt lại rất đơn giản.

So sánh thử 2 cách hiển thị của zsh và bash:

Ví dụ, có thể thấy là đối với zsh, gần như chúng ta không phải dùng

git branch

nữa.

Nếu bạn không thích zsh, có thể thay đổi về lại bash bằng lệnh:

exec bash

Cài đặt plugin Oh My Zsh

sh -c "$(wget https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"

Cài đặt theme Agnoster

Cài đặt Powerline Font

cd
wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/PowerlineSymbols.otf
wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/10-powerline-symbols.conf
mkdir ~/.fonts/
mv PowerlineSymbols.otf ~/.fonts/
mkdir -p .config/fontconfig/conf.d #nếu chưa có thư mục

Xóa fonts cache

fc-cache -vf ~/.fonts/

Di chuyển file config

mv 10-powerline-symbols.conf ~/.config/fontconfig/conf.d/

Config zsh

sudo gedit ~/.zshrc

Thay đổi dòng ZSH_THEME="robbyrussell" thành ZSH_THEME="agnoster".

Cuối cùng, restart Terminator rồi check kết quả nhé 😄

3. Google Chrome

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - 
echo 'deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-chrome-stable

4. Node.js

Vì liên quan đến cài đặt các package sau này (VD: để quản lý thư viện cần package npm hoặc bower, gulp chẳng hạn, etc.) => Node.js rất quan trọng.

Mình lấy ví dụ khi sử dụng npm, nếu cài đặt Node.js phiên bản không phù hợp sẽ khiến cho việc sử dụng

npm install

mất hàng giờ đồng hồ (bình thường mất khoảng 1 phút là căng :v).

Mình khuyến khích dùng version 8.x, ổn định hơn so với 10.x (bản mới nhất) và các bản khác:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

5. LAMP

Cài đặt môi trường cho dev nào 😄

PHP

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install -y php7.2

Cài đặt các modules hay dùng của php7.2:

sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-zip

Kiểm tra php được cài đặt thành công hay chưa:

php -v

Kết quả:

Apache2

sudo apt install apache2 libapache2-mod-php7.2

Đăng nhập vào chrome, gõ "localhost" nếu ra được như hình dưới là thành công:

MySQL

sudo apt install mysql-server php7.2-mysql

Thiết lập mật khẩu root cho MySQL:

sudo mysql_secure_installation

Kiểm tra:

mysql -u root -p

sau khi nhập mật khẩu, nếu ra được kết quả như hình dưới là thành công:

Kiểm tra version của MySQL:

phpMyAdmin

sudo apt install phpmyadmin

Các bạn nhớ cấu hình password của root khi cài đặt phpMyAdmin trùng với khi cài đặt MySQL nhé 😄

Mở file /etc/apache2/apache2.conf thêm dòng này vào cuối file:

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Cuối cùng, khởi động lại Apache bằng lệnh:

sudo service apache2 restart

Nhập "localhost/phpmyadmin" vào url của trình duyệt web, nếu ra được kết quả như dưới là thành công:

Hiện tại phpMyAdmin đang có chút conflicts với php7.2, cụ thể khi show tables thì sẽ xuất hiện thông báo (ignore đi thì mọi thứ vẫn chạy bình thường, có điều mỗi lần show table là một lần ignore thì cũng không hay):

phpmyadmin - count(): Parameter must be an array or an object that implements countable...

Giải pháp:

Mở file /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php:

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

Thay thế đoạn code

count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

bằng

(count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1)

Restart Services

Restart các thứ các thứ để chốt lần cuối cho chắc chắn 😄

sudo systemctl restart apache2.service
sudo systemctl restart mysql.service

Ngoài ra, mình xin hướng dẫn thêm các thao tác khi làm việc với những local web cần cấu hình tên miền hoặc host (code với Magento chẳng hạn):

Cấu hình tên miền 1 local web

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/mywebsite.local.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName mywebsite.local
DocumentRoot /var/www/html/mywebsite/public
SetEnv FUEL_ENV “development”

<Directory /var/www/html/mywebsite/public> 
    DirectoryIndex index.php 
    AllowOverride All 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

Cấu hình hosts

sudo gedit /etc/hosts

Thêm:

127.0.0.1     mywebsite.local

Enable local web

sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite mywebsite.local.config

6. IDE

Có rất nhiều IDE để chọn, mình xin lấy ví dụ tải và cài đặt:

PhpStorm

Tải PhpStorm:

https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/

Cài đặt:

tar xvf PhpStorm-2017.2.4.tar.gz
sudo mv PhpStorm-172.4155.41/ /opt/phpstorm/
sudo ln -s /opt/phpstorm/bin/phpstorm.sh /usr/local/bin/phpstorm

Run:

phpstorm

Android Studio

Cài đặt Java:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Tải Android Studio:

https://developer.android.com/sdk/index.html

Giải nén:

sudo unzip android-studio-ide-141.2178183-linux.zip -d /opt

Tạo desktop file:

sudo gedit nano ~/.local/share/applications/androidstudio.desktop

Thêm:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Android Studio
Exec="/opt/android-studio/bin/studio.sh" %f
Icon=/opt/android-studio/bin/studio.png
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupNotify=true
StartupWMClass=android-studio

Chạy thôi 😄

7. Theme

Có rất nhiều theme đẹp cho Ubuntu thay vì sử dụng màn hình gốc nửa hồng nửa tím sida như bản gốc, các bạn tham khảo tại https://www.omgubuntu.co.uk/2017/11/best-gtk-themes-for-ubuntu nhé.

sudo apt-get install unity-tweak-tool

Mình lấy ví dụ Numix theme chẳng hạn:

sudo apt-add-repository ppa:numix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install numix-icon-theme numix-folders
sudo apt-get install numix-icon-theme-circle
sudo apt-get install numix-icon-theme-square

Sau đó bạn vào app Unity Tweak Tool vừa cài, chọn tab Appearance:

Chọn Numix theme:

Kết quả:

Tổng kết

Mình đã hướng dẫn cách cài một số phần mềm cần thiết trên Ubuntu. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau 😄

Tham khảo

https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh

https://viblo.asia/p/hieu-ro-hon-toi-uu-va-su-dung-phim-tat-cho-terminal-ORNZqowM50n

https://stackoverflow.com/questions/41524903/why-is-npm-install-really-slow"

https://tecadmin.net/install-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-16-04/

https://askubuntu.com/questions/634082/how-to-install-android-studio-on-ubuntu

https://itsfoss.com/how-to-install-themes-in-ubuntu-13-10/

https://www.noobslab.com/2017/08/install-numix-theme-and-icons-in.html

https://stackoverflow.com/questions/48001569/phpmyadmin-count-parameter-must-be-an-array-or-an-object-that-implements-co


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.