0

Ruby style, Cách để viết code ruby dễ đọc hơn - Phần 2

Naming

Tên định danh tiếng anh

# bad - identifier using non-ascii characters
заплата = 1_000

# bad - identifier is a Bulgarian word, written with Latin letters (instead of Cyrillic)
zaplata = 1_000

# good
salary = 1_000

Sử dụng snake_case cho symbols, methods và variables.

# bad
:'some symbol'
:SomeSymbol
:someSymbol

someVar = 5

def someMethod
 ...
end

def SomeMethod
 ...
end

# good
:some_symbol

def some_method
 ...
end

Sử dụng CamelCase cho class và module

# bad
class Some_Class
 ...
end

class SomeXml
 ...
end

# good
class SomeClass
 ...
end

class SomeXML
 ...
end

Sử dụng SCREAMING_SNAKE_CASE cho hằng số

# bad
SomeConst = 5

# good
SOME_CONST = 5

sử dụng reverse_each thay cho reverse.each. reverse_each nó không tạo ra một mảng mới

# bad
array.reverse.each { ... }

# good
array.reverse_each { ... }

Comment

 • Viết comment bằng tiếng anh
 • Sử dụng 1 khoảng trắng sau ký tự # và nội dung comment
 • Tránh bình luận thừa
 • Giữ cho các comment hiện có được cập nhập, mỗi khi thay đổi code nội dung
 • Tránh viết bình luận để giải thích mã xấu. Hãy cấu trúc lại code để người đọc có thể tự hiểu
 • Comment phải được viết ngay phía trên đoạn mã liên quan
 • Nếu có nhiều dòng để mô tả. Thì từ dòng thứ 2 phải dc thụt lề 2 khoảng trắng sau dấu #
 • Sử dụng TODO để ghi chú những tính năng, chức năng còn thiếu cần được bổ sung sau đó
 • Sử dụng FIXME để ghi chú mã hỏng cần phải sữa chữa
 • Sử dụng OPTIMIZE để ghi chú mã chậm, không hiệu quả, có thể gây ra sự cố về hiệu suất
 • Sử dụng HACK để ghi lại nơi có phương pháp mã hóa có vấn đề, cần được cấu trúc lại
 • Sử dụng REVIEW để ghi chú bất cứ điều gì cần xem xét để xác nhận nó hoạt động như dự định

Class và module

Sử dụng cấu trúc nhất quán trong định nghĩa class

class Person
 # extend and include go first
 extend SomeModule
 include AnotherModule

 # constants are next
 SOME_CONSTANT = 20

 # afterwards we have attribute macros
 attr_reader :name

 # followed by other macros (if any)
 validates :name

 # public class methods are next in line
 def self.some_method
 end

 # followed by public instance methods
 def some_method
 end

 # protected and private methods are grouped near the end
 protected

 def some_protected_method
 end

 private

 def some_private_method
 end
end

Ưu tiên sử dụng module cho những class chỉ có class method

# bad
class SomeClass
 def self.some_method
  # body omitted
 end

 def self.some_other_method
 end
end

# good
module SomeClass
 module_function

 def some_method
  # body omitted
 end

 def some_other_method
 end
end

Sử dụng các function thuộc attr để khai báo khởi tạo

# bad
class Person
 def initialize(first_name, last_name)
  @first_name = first_name
  @last_name = last_name
 end

 def first_name
  @first_name
 end

 def last_name
  @last_name
 end
end

# good
class Person
 attr_reader :first_name, :last_name

 def initialize(first_name, last_name)
  @first_name = first_name
  @last_name = last_name
 end
end

Tránh sử dụng attr. Hãy sử dụng attr_reader và attr_accessor.

# bad - creates a single attribute accessor (deprecated in 1.9)
attr :something, true
attr :one, :two, :three # behaves as attr_reader

# good
attr_accessor :something
attr_reader :one, :two, :three

Hãy xem xét sử dụng Struct.new, để định nghĩa các toán tử truy cập

# good
class Person
 attr_accessor :first_name, :last_name

 def initialize(first_name, last_name)
  @first_name = first_name
  @last_name = last_name
 end
end

# better
Person = Struct.new(:first_name, :last_name) do
end

Sử dụng self.method khi khai báo singleton methods

class TestClass
 # bad
 def TestClass.some_method
  # body omitted
 end

 # good
 def self.some_other_method
  # body omitted
 end

 # Also possible and convenient when you
 # have to define many singleton methods.
 class << self
  def first_method
   # body omitted
  end

  def second_method_etc
   # body omitted
  end
 end
end

Kết

Trên đây là những hướng dẫn để các bạn có thể viết code tốt hơn, dễ đọc, dễ bảo trì hơn.
Ở phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách viết code tốt hơn trong Exceptions, CollectionsStrings


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.