+28

Tips Và Tricks giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong Javascript

Sau đây mình xin giới thiệu một vài tip hỗ trợ tốt và hữu ích trong quá trình làm việc với Javascript.

Lọc ra những giá trị xuất hiện một lần trong mảng

Kiểu đối tượng Set trong Javascript và toán tử spread ra mắt ở phiên bản ES6. Chúng ta có thể kết hợp 2 điều này để tạo ra một mảng mới từ mảng đã cho và các phần tử trong mảng chỉ xuất hiện một lần.

const array = [1, 1, 2, 5, 3, 4, 4, 5]
const uniqueArray = [...new Set(array)]

console.log(uniqueArray)
// Results: [1, 2, 5, 3, 4]

Every and some

Every function trả về giá trị boolean. Nếu tất cả phần tử trong mảng thỏa mãn điều kiện thì sẽ trả về true. Bên cạnh đó, some function chỉ kiểm trả nếu tồn tại ít nhất một phần tử trong mảng thỏa điều kiện thì trả về true.

const firstArray = [12, 2, 3, 5, 6]
const secondArray = [20, -5, 3, 1, 6]

const isPositive = (number) => {
  return number > 0;
}

console.log(firstArray.every(isPositive));
// true (vì tất cả phần tử trong mảng này đều thỏa điều kiện)
console.log(secondArray.every(isPositive));
// false (vì có một phần tử -5 không thỏa điều kiện)

console.log(firstArray.some(isPositive));
// true
console.log(secondArray.some(isPositive))
// true (tồn tại phần tử thỏa điều kiện)

Chuyển từ số sang kiểu Boolean

Khai báo một biến có giá trị boolean, ngoài cách khai báo thông thường (cho giá trị của biến là true hoặc false) thì có thể làm theo cách dưới đây.

const isTrue = !0;
const isFalse = !1;
const alsoFalse = !!0;

console.log(isTrue);
// true
console.log(isFalse);
// false
console.log(alsoFalse);
// false

Chuyển sang kiểu String

Với những ngôn ngữ, ta có thể chuyển số sang string bằng hàm toString(). Javascript cũng vậy, tuy nhiên còn có cách khác nhanh gọn hơn để làm điều đó như ví dụ dưới đây.

const value = 1 + "";

console.log(value);
// "1"

Chuyển từ số thập phân sang số nguyên

Nếu muốn chuyển từ một số thập phân sang số nguyên, bạn có thể sử dụng các function của Object Math như Math.floor(), Math.ceil() hoặc Math.round(). Nhưng cách nhanh nhất để làm điều này là sử dụng toán tử bitwise OR ( | ).

console.log(5.9 | 0); // 5
console.log(5.1 | 0); // 5

Format code JSON

Kiểu JSON nếu hiển thị trên một đường thẳng sẽ rất khó đọc, để dễ dàng đọc kiểu JSON hơn thì chúng ta có thể sử dụng method stringify() như ví dụ dưới đây.

let obj = {name: 'Code learn', age: '3'}

console.log(obj)
console.log(JSON.stringify(obj, null, '\t'))

// {name: 'Code learn', age: '3'}
// {
//   "name": "Code learn",
//   "age": "3"
// }

Kết luận

Trên đây là 6 mẹo và thủ thuật khi code Javascript khiến cho đoạn code của bạn sẽ dễ đọc hơn và không cần dùng những function, method dài dòng. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ có ích cho những bạn đang học Javascript. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các bạn có thể bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn học tốt.

Bài viết tham khảo từ: topdev


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.