+10

Sử dụng Modal trong react-bootstrap

I. Tổng quan về Modals

 • Modal là một meta component của bootstrap hỗ trợ tạo một popup có nội dung và các action được customize như một page thông thường.
 • Modal được sử dụng rất dễ dàng với cấu trúc các tag trong thư bootstrap.

II. Cài đặt

 • Modal là một component của bootstrap, vì vậy để sử dụng Modal chỉ cần cài đặt react-bootstrap
 • react-bootstrap được cài đặt rất dễ dàng bằng câu lệnh npm install --save react-bootstrap hoặc thêm vào file package.json thư viện:
{
  "dependencies": {
    "react-bootstrap": "0.30.0"
  }
}

trước khi chạy câu lệnh npm install

III. Các cách sử dụng Modal

1. Một ví dụ đơn giản nhất về Modal:

 • Sử dụng thẻ <Modal/> và các thẻ con với cấu trúc:
<Modal show={this.state.showModal} onHide={this.close}>
  <Modal.Header closeButton>
    <Modal.Title>Modal heading</Modal.Title>
  </Modal.Header>
  <Modal.Body>
    Modal body
  </Modal.Body>
  <Modal.Footer>
    <Button onClick={this.close}>Close</Button>
  </Modal.Footer>
</Modal>
 • Cần khai báo một giá trị state showModal trong hàm khởi tạo để điều khiển việc đóng mở của modal:
constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   showModal: true
  };
 }
 • Cần tạo 2 action openclose để thực hiện đóng và mở modal:
close() {
  this.setState({ showModal: false });
 }

 open() {
  this.setState({ showModal: true });
 }
 • Tạo button để mở modal từ trang gốc:
<Button onClick={this.open} >
  Launch demo modal
</Button>

Như vậy là ta đã tạo được một modal đơn giản nhất với bố cục đầy đủ 3 phần. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cách tạo một modal phức tạp hơn.

2. Customize modal bằng css:

 • Ta có thể tạo modal nằm trong một frame bằng cách custom css như sau:
.modal-container {
 position: relative;
}
.modal-container .modal, .modal-container .modal-backdrop {
 position: absolute;
}

Với modal-container là class của một thẻ <div> bao ngoài <Modal> mà ta muốn đóng khung.

 • Ta cũng có thể chỉnh size cho <Modal> bằng thuộc tính bsSize với các giá trị lg, large, sm, small hoặc theo size custom bằng thuộc tính dialogClassName.
 • Nội dung của modal được tạo ra như một page thông thường.

V. Kết luận

Trên đây là những ví dụ cơ bản nhất trong việc sử dụng Modal của react-bootstrap để tạo ra các popup page. Hi vọng bài viết có thể cung cấp cách nhìn tổng quan, dễ hiểu nhất cho những bạn mới tiếp xúc với các components đơn giản của thư viện react-bootstrap. Chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều components khác rất tiện dụng trong thư viện react-bootstrap của react qua trang chính thức: https://react-bootstrap.github.io/components/

Tài liệu tham khảo và demo: https://react-bootstrap.github.io/components/modal/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.