0

Học Python - P2

Nội dung trong bài có tham khảo từ các giáo trình:

Head First Ruby Nov Learning Python, 5th Edition Python co ban Think Python - 2nd

Phần 2 này mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về các biến, biểu thức và các câu lệnh trong Python.

1. Câu lệnh gán:

Một câu lệnh gán giúp tạo ra 1 biến và gán cho nó 1 giá trị.

Như ví dụ trên, mình thử gán biến a với một số, còn biến b với một chuỗi ký tự.

2. Tên biến:

Tên biến có thể bao gồm chữ số, chữ cái,ký tự nhưng chỉ được bắt đầu bằng chữ cái và có thể sử dụng chữ in hoa cũng được. Mình thử gán giá trị với tên biến bắt đầu bằng chữ số thì bị báo lỗi luôn.

Ngoài ra còn một chú ý nữa là tên biến không được có các keyword của Python

Như trên thì tên biến là True, rõ ràng là đúng về mặt yêu cầu ký tự nhưng vẫn bị báo lỗi do trùng với một keyword của Python. Trong Python 3 có một số keyword sau: https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html

3. Biểu thức và câu lệnh:

Một biểu thức là sự kết hợp của giá trị, biến, và toán tử.

Một chỉ dẫn lập trình đầy đủ được gọi là câu lệnh. Chương trình bao gồm nhiều câu lệnh tuần tự với nhau. Mỗi câu lệnh phải kết thúc với một dấu chấm phẩy, ví dụ như:

4. Thứ tự thực hiện các phép toán:

Khi một biểu thức bao gồm nhiều hơn một phép toán, quá trình tính toán sẽ dựa vào thứ tự phép toán. Như với phép toán thường, Python sẽ dựa vào PEMDAS để nhớ các rules, ví dụ:

  • Dấu ngoặc đơn có độ ưu tiên cao nhất

  • Số mũ có độ ưu tiên cao thứ hai:

  • Phép nhân và chia có độ ưu tiên cao hơn cộng và trừ

  • Các phép tính có độ ưu tiên bằng nhau thì thực hiện từ trái sang phải

5. Phép toán với chuỗi:

Về cơ bản, chúng ta không thể thực hiện các phép toán với chuỗi ký tự, kể cả các ký tự đó giống với chữ số nên các phép tính sau là không hợp lệ:

Tuy nhiên có 2 trường hợp ngoại lệ là '+' và '*'

6. Comment:

Khi một chương trình trở nên lớn hơn và phức tạp hơn thì chúng cũng trở nên khó đọc hơn. Khi đó nên sử dụng các note và chúng được bắt đầu với dấu "#". Mọi thứ nằm cùng 1 dòng với "#" đều được bỏ qua, tức nghĩa là nó không ảnh hưởng đến chương trình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.