0

Tìm hiểu công cụ Owncloud - P1

Giới thiệu:

OwnCloud là một công cụ cho phép mọi người có thể đồng bộ và chia sẻ dữ liệu, khá là giống với google drive. Bạn có thể chia sẻ một hay nhiều file và folder trên máy tính và đồng bộ chúng với OwnCloud server, sau đó những người khác có thể sử dụng phần mềm OwnCloud client để truy cập những dữ liệu đó.

I. Cài đặt:

 1. Yêu cầu hệ thống:
  • OS: Ubuntu 16.04, Debian 7 and 8, SUSE Linux Enterprise Server 12 and 12 SP1, Red Hat Enterprise Linux/Centos 6.5 and 7
  • Database: MySQL hoặc MariaDB 5.5+, Oracle 11g, PostgreSQL, & SQLite
  • Web Server: Apache 2.4
  • PHP: PHP (5.6+, 7.0, & 7.1)
  • Memory: thấp nhất 128MB RAM
 2. Các bước cài đặt: Bài viết dưới đây mình lấy nguồn từ trang chủ của OwnCloud vì guide của nhà phát triển khá dễ hiểu.

Cài đặt các gói :

$ yum install -y httpd mariadb-server 

Cài đặt php và các module

$ rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
$ rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

$ yum install -y php70w php70w-intl php70w-mysql php70w-mbstring php70w-mysqlnd

Start mariadb và apache

$ service mariadb start
$ service httpd start

Cài đặt OwnCloud:

 • Vào trang Download của OwnCloud https://owncloud.org/install/#

 • Tải về file cài đặt có định dạng tả.bz2 hoặc .zip

 • Tên file sẽ có dạng owncloud-x.y.z.tar.bz2 hoặc owncloud-x.y.z.zip

 • Giải nén file vừa tải về

$ tar -xjf owncloud-x.y.z.tar.bz2

hoặc

$ unzip owncloud-x.y.z.zip

Sau khi giải nén sẽ ra 1 folder Owncloud, chúng ta copy thư mục này vào chỗ để khởi chạy web OwnCloud

$ cp -r owncloud /var/www/html

Cấu hình apache

 • Enable module mod_rewrite của apache trên ubuntu ( Trên centos thì config qua file config /etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf )
$ a2enmod rewrite
 • Ngoài ra có 1 số module cũng cần enable để có thể sử dụng hết được các tính năng của OwnCloud:
$ a2enmod headers
$ a2enmod env
$ a2enmod dir
$ a2enmod mime

Restart lại apache

$ service httpd restart

Sau khi restart apache, chúng ta cần phân quyền lại cho folder OwnCloud để có thể cấu hình tiếp qua trình duyệt.

$ chown -R apache:apache /var/www/html/owncloud/

Tắt selinux

$ setenforce 0

Cấu hình OwnCloud

 • Mở trình duyệt web và điền địa chỉ sau: http://ipserver/owncloud

 • Điền tài khoản admin đăng nhập

 • Chọn "Finish Setup"

Giao diện OwnCloud sẽ hiện ra như sau:

Có thể vào mục sau để tạo tài khoản người dùng

Ngoài ra, vào thư mục Market để có thể tải các công cụ hỗ trợ thêm từ Market của nhà cung cấp

Đến đây là đã có thể dùng OwnCloud ở mức basic như lưu trữ dữ liệu và chia sẻ, các cấu hình nâng cao hơn để tăng performance của dịch vụ mình sẽ trình bày ở bài sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.