+1

Realtime chat application với Rails và Pusher

Ứng dụng chat đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Có lẽ bạn đã từng sử dụng Facebook, Whatsapp, Zalo, Viper,... Một trong những tính năng quan trọng của ứng dụng chat là Instant Messaging (gửi tin nhắn thời gian thực). Với Rails, chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng ActionCable dựa trên WebSocket để duy trì kết nối liên tục giữa server và client. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các API từ bên thứ 3. Trong bài viết này, mình sẽ xây dựng một ứng dụng chat đơn giản sử dụng API từ Pusher.

Giới thiệu về Pusher

Pusher là một dịch vụ cloud cung cấp các giải pháp giao tiếp thời gian thực giữa servers, apps và devices. Dữ liệu được gửi tới pusher, và pusher lại gửi nó đi tới các client đã subscribe (đăng ký) và các channel.

Pusher hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong đó có Ruby. Tham khảo gem của nó tại đây: https://github.com/pusher/pusher-http-ruby.

1. Cài đặt ứng dụng Rails

Mở terminal và chạy lệnh sau để cài đặt ứng dụng Rails

$ rails new pusher-chat -T --database=sqlite3
$ cd pusher-chat

Để xây dựng ứng dụng nhanh hơn nên ở đây mình sẽ sử dụng database SQLite. Option -T để Rails bỏ qua việc generate file test.

Trong thư mục gốc, chèn thêm các dòng sau vào Gemfile để khai báo việc sử dụng thêm một số gem

gem 'bootstrap'
gem 'jquery-rails'
gem 'pusher'
gem 'figaro'

Sau đó chạy

$ bundle install

Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt database. Chạy lệnh sau để cài đặt database trên SQLite

$ rails db:setup

Chạy server

$ rails s

Xem kết quả tại http://localhost:3000

2. Tạo tài khoản Pusher

Bạn có thể tạo tài khoản Pusher ở đây.

Sau khi tạo tài khoản xong, nó sẽ redirect về trang dashboard. Nó sẽ gợi ý bạn tạo Channel App. Nếu không bạn có thể tạo bằng cách nhấn phím Create Channel App ở tab Channel App. Mặc định gói free được cung cấp 100 kết nối và 200k tin nhắn mỗi ngày. Nếu có nhu cầu sử dụng cao hơn thì phải trả phí.

Sau khi tạo App, lấy các key truy cập ở tab App Keys

Chạy lệnh sau để cài đặt figaro lưu trữ các biến môi trường

$ bundle exec figaro install

Lưu trữ các key của Pusher vào biến môi trường

# config/application.yml

PUSHER_APP_ID: 'xxxxxx'
PUSHER_KEY: 'xxxxxxxxxxxxxxxxx'
PUSHER_SECRET: 'xxxxxxxxxxxxxx'
PUSHER_CLUSTER: 'xx'

3. Bắt đầu code!

Giờ chúng ta đã các key xác thực để kết nối đến Pusher. Trước khi sử dụng chúng, cần phải cài đặt thêm model, view, controller...

# generate a chat model
$ rails g model chat message:text username:string

# generate a chats controller with actions
$ rails g controller Chats index create new show

# run database migration
$ rails db:migrate

Đã có controller, ta khai báo routes và khai báo trang root. Sửa đổi routes của bạn như sau

# config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 resources :chats
 root 'chats#index'
end

Cài đặt controller

# app/controllers/chats_controller.rb

class ChatsController < ApplicationController
 def index
  @chats = Chat.all
  @chat = Chat.new
 end

 def new
  @chat = Chat.new
 end

 def create
  @chat = Chat.new(chat_params)
  respond_to do |format|
   # binding.pry
   if @chat.save
    format.html { redirect_to @chat, notice: 'Message was successfully posted.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @chat }
   else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @chat.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 def show
 end

 private

 def chat_params
  params.require(:chat).permit(:username, :message)
 end
end

Cài đặt view

<%# app/views/chats/index.html.erb %>

<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-3 col-md-2 bg-dark full-height sidebar">
   <div class="sidebar-content">
    <input type="text" class="form-control sidebar-form" placeholder="Enter a username" required />
    <h4 class="text-white mt-5 text-center username d-none">Hello </h4>
   </div>
  </div>
  <div class="col-9 col-md-10 bg-light full-height">
   <div class="container-fluid">
    <div class="chat-box py-2">
     <% @chats.each do |chat| %>
      <div class="col-12">
       <div class="chat bg-secondary d-inline-block text-left text-white mb-2">
        <div class="chat-bubble">
         <small class="chat-username"><%= chat.username %></small>
         <p class="m-0 chat-message"><%= chat.message %></p>
        </div>
       </div>
      </div>
     <% end %>
    </div>
    <div class="chat-text-input">
     <%= form_with(model: @chat, remote: true, format: :json, id: 'chat-form') do |form| %>
      <% if @chat.errors.any? %>
       <div id="error_explanation">
        <h2><%= pluralize(@chat.errors.count, "error") %> prohibited this chat from being saved:</h2>
        <ul>
         <% @chat.errors.full_messages.each do |message| %>
          <li><%= message %></li>
         <% end %>
        </ul>
       </div>
      <% end %>
      <div class="field position-relative">
       <%= form.text_field :message, id: :message, class: "form-control", required: true, disabled: true %>
       <%= form.hidden_field :username, id: :username %>
      </div>
     <% end %>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Thêm chút css cho giao diện thêm xịn

// app/assets/stylesheets/chats.scss

@import "bootstrap";
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans');

body {
 font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
}

.full-height {
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
}

input.form-control.sidebar-form {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 0;
 border: 0;
 border-radius: 0;
}

.chat-box {
 height: 94vh;
 overflow: auto;
}

.chat {
 border-radius: 3px;
 padding: 0rem 2rem 0 1rem;
}

.chat-username {
 font-size: 0.7rem;
}

.chat-message {
 font-size: 0.85rem;
}

Ngoài ra các bạn nhớ đổi tên file app/assets/stylesheets/application.css => app/assets/stylesheets/application.scss để Rails biên dịch nhé!

Require jquerybootstrap

// app/assets/javascripts/application.js

//= require rails-ujs
//= require turbolinks
//= require jquery3
//= require popper
//= require bootstrap
//= require_tree .

Reload trang chủ, chúng ta sẽ có 1 trang có bố cục đại loại như sau

4. Gửi tin nhắn

Trong thư mục app/views/chats, tạo mới file show.json.jbuilder có nội dung như bên dưới. Chú ý rằng tạo ứng dụng mới thì gem jbuilder đã được kích hoạt sẵn.

// app/views/chats/show.json.jbuilder

json.extract! @chat, :id, :username, :message
json.url chat_url(@chat, format: :json)

Tạo mới file javascript để thực hiện công việc ở phía client

// app/assets/javascripts/chat.js

$(document).ready(function() {
 let username = '';

 let updateChat = (data) => {
  $('.chat-box').append(`
   <div class="col-12">
    <div class="chat bg-secondary d-inline-block text-left text-white mb-2">
     <div class="chat-bubble">
      <small class="chat-username">${data.username}</small>
      <p class="m-0 chat-message">${data.message}</p>
     </div>
    </div>
   </div>
  `);
 };

 $('.sidebar-form').keyup(event => {
  if (event.keyCode == 13) {
   username = event.target.value;
   $('.username').append(username);
   $('#username').val(username);
   $('.username').removeClass('d-none');
   $('.sidebar-form').addClass('d-none');
   $('#message').removeAttr("disabled");
   $('#message').focus();
  }
 });

 $('#chat-form').on('ajax:success', data => {
  $('#chat-form')[0].reset();
 });
});

Trong đoạn code trên, chúng ta gắn ajax:success event listener từ jquery-ujs. Khi chúng ta thêm một tin nhắn, event sẽ kích hoạt nhận response từ server và append nó ra view.

5. Realtime chat với Pusher

Thêm thư viện js của Pusher vào client

<%# app/views/layouts/application.html.erb %>

<head>
 ....
 <script src="https://js.pusher.com/4.1/pusher.min.js"></script>
 <%= javascript_include_tag 'application', 'data-turbolinks-track': 'reload' %>
</head>

Để ứng dụng chát có thể hoạt động realtime, chúng ta sẽ tạo một after_create callback ở model Chat, nó sẽ chạy khi chúng ta tạo thành công một tin nhắn.

# app/models/employee.rb

class Chat < ApplicationRecord
 after_create :notify_pusher, on: :create

 def notify_pusher
  Pusher.trigger 'chat', 'new', self.as_json
 end
end

Sau đó, update UI realtime ở phía client. Đổi tên file từ .js => .js.erb để có thể lấy biến môi trường.

// app/assets/javascripts/chat.js

$(document).ready(function() {
 ...
 Pusher.logToConsole = true;
 let pusher = new Pusher(
  '<%= ENV["PUSHER_KEY"] %>',
  {
   cluster: '<%= ENV["PUSHER_CLUSTER"] %>',
   encrypted: true
  }
 );
 let channel = pusher.subscribe('chat');
 channel.bind('new', data => {
  updateChat(data);
 });
});

Sau đó restart server, chúng ta đã có ứng dụng chat realtime đơn giản. Bạn có thể mở 2 tab để test.

Toàn bộ source code các bạn có thể tham khảo tại https://github.com/sangpt/pusher-chat

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.