+1

Tạo 1 app đơn giản với Rails và React (Phần 1)

Ở phần 1 này mình sẽ build 1 server bằng Ruby on Rails và phần 2 sẽ dùng React cho frontend.

Ứng dụng mà mình sẽ xây dựng là một trình quản lý sự kiện, cho phép bạn tạo và quản lý danh sách các sự kiện của một trường đại học.

Let's go!

Xây dựng API

Trước tiên mình tạo project và model Event:

rails new event-manager -d mysql
rails g model Event event_type event_date:date title:text speaker host published:boolean

Chỉnh sửa username và password trong file config/database.yml sau đó migrate:

rails db:create
rails db:migrate

Controller

Tiếp theo là tạo controller Event, ở đây mình sẽ đặt nó trong folder controllers/api/

mkdir app/controllers/api
touch app/controllers/api/events_controller.rb
 • Thêm gem "responders" vào Gemfile và chạy bundle, nó sẽ cung cấp cho chúng ta method respond_with, method này từng là 1 phần của Rails core, nhưng được tách ra gem ở bản Rails 4.2
 • Thêm đoạn code sau vào file app/controllers/api/events_controller.rb
class Api::EventsController < ApplicationController
 respond_to :json

 def index
  respond_with Event.order(event_date: :DESC)
 end

 def show
  respond_with Event.find_by id: params[:id]
 end

 def create
  respond_with :api, Event.create(event_params)
 end

 def destroy
  respond_with Event.destroy(params[:id])
 end

 def update
  event = Event.find_by id: params[:id]
  event.update(event_params)
  respond_with Event, json: event
 end

 private

 def event_params
  params.require(:event).permit :id, :event_type, :event_date, :title, :speaker, :host, :published
 end
end

Việc sử dụng method respond_with cho phép chúng ta render JSON. Nếu không có method này, chúng ta sẽ phải viết 1 đoạn code như:

def index
 respond_to do |format|
  format.json { render json: Event.order(event_date: :DESC) }
 end
end

Thêm protect_from_forgery with: :null_session vào app/controllers/application_controller.rb vì Rails có cơ chế bảo vệ, chống lại CSRF. Bởi mặc định, Rails sẽ generate 1 token và validate nó trong mỗi request CRUD gửi lên, nếu không có token này, Rails sẽ trả về lỗi.

Tuy nhiên, mình đang build 1 single-page app, nó sẽ chỉ gửi token lần đầu tiên nên mình thêm protect_from_forgery with: :null_session vào để tránh việc này.

Routes

Trong config/routes.rb thêm

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  resources :events, only: %i[index show create destroy update]
 end
end

Ok! Giờ test với Postman, send request POST với

Headers Content-Type: application/json

Body(như trong ảnh)

{ 
	"event" : {
	 "event_type": "Symposium",
	 "event_date": "2019-01-01",
	 "title": "A Symposium",
	 "speaker": "Albert Einstein",
	 "host": "Marie Curie",
	 "published": true
	}
}

Kết quả:

Nhớ đón xem phần tiếp theo nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.