+1

Áp dụng ElasticSearch vào ứng dụng Ruby on Rails

Cài đặt ElasticSearch

Note: Nếu bạn gặp lỗi về JDK, hãy kiểm tra lại để chắc chắn bạn sử dụng cùng version jdk và jre

sudo update-alternatives --config java

sudo update-alternatives --config javac

Áp dụng ElasticSearch vào ứng dụng Ruby on Rails

 • Trước hết, các bạn cần thêm 2 gem dưới vào Gemfile và bundle
gem 'elasticsearch-model'
gem 'elasticsearch-rails'
 • Tạo file: concerns/searchable.rb
#app/models/concerns/searchable.rb

require 'elasticsearch/model'

module Searchable
 extend ActiveSupport::Concern

 included do
  include Elasticsearch::Model
  include Elasticsearch::Model::Callbacks

  def self.search_by(type, query)
   self.search("#{type}:#{query}")
  end
 end

end
 • Include Searchable Model vào model
# app/models/user.rb

class User < ActiveRecord::Base
 include Searchable
...
end
 • Create lib/tasks/elasticsearch.rake và add đoạn code sau:
require 'elasticsearch/rails/tasks/import'
 • Chạy rake command trên terminal để import data từ model vào ElasticSearch
rake environment elasticsearch:import:all
 • Bạn có thể sẽ chỉ muốn index một số fields nhất định của Model để giảm bộ nhớ cho ElasticSearch
# app/models/user.rb
class User < ActiveRecord::Base
...
 def as_indexed_json(options = {})
  self.as_json({
   only: [:name, :email],
   include: {
    books: { only: :name }
   }
  })
 end
end

Test bằng Rails Console

User.search('*').map { |u| u.name }

User.search('ColinDao').records.to_a

User.search('Tech Master').results.total

@users = User.search(params[:q]).page(params[:page]).records

response = User.search query: {match: {name: 'Tech Master'}}

# Nếu bạn muốn sử dụng partial query , bạn có thể tìm hiểu về query string query
# Bạn cũng có thể truyền params page và size để request
Book.search(query: { query_string: {query: "title: *Ruby*"}}, size: 15, from: 2).records.map{|b| b.price}

Cảm ơn các bạn đã đọc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.