+3

Rails 5: Bắt đầu với Active Storage

Introduction

Trước đây (hiện tại vẫn còn), khi lưu trữ các tệp tĩnh trong Rails chúng ta sẽ nghĩ ngay đến gem CarrierWave, Paperclip thì từ Rails 5.2, Active Storage được tích hợp vào để thay thế các gem này.

Setup

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt Active Storage vào project.

rails active_storage:install
rails db:migrate

Nó sẽ tạo cho chúng ta 2 bảng là active_storage_blobs và active_storage_attachments. active_storage_blobs là nơi chứa những thông tin về files như metadata, filename, checksum, v.v.... Bảng tiếp theo là active_storage_attachments chứa name và record của các file đính kèm, và nó cũng là polimophic association.
Bạn sẽ tìm thấy các cài đặt trong file config/storage.yml

test:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("tmp/storage") %>

local:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("storage") %>

Các tập tin thực tế sẽ được lưu trử trên dịch vụ lưu trữ của bạn hoặc ổ cứng tình thuộc vào chúng ta setting thế nào.

Model Generation and Configuration

Để cho nhanh thì mình sẽ generate scaffold 1 cái blog:

rails generate scaffold Post title body:text posted_at:datetime
rails db:migrate

Lệnh này sẽ tạo ra Model, Controller actions, views, tests, ... cho Post, Một post sẽ có title, body, và posted date. Giờ ta thêm relationships cho Post:

# app/models/post.rb

class Post < ApplicationRecord
 attr_accessor :remove_main_image

 has_rich_text :content
 has_one_attached :main_image
 has_many_attached :other_images
end

Mình dùng attr_accessor :remove_main_image để xóa main image từ post mà không cần lưu thuộc tính đó vào cơ sở dữ liệu.

main_imageother_images đến từ Active Storage và liên kết trực tiếp cơ chế lưu trữ tệp.

Views and Controllers

Trong file app/views/posts/_form.html.erb ta thêm image vào:

<div class="field">
 <%= form.label :main_image %>
 <%= form.file_field :main_image %>
</div>

<div class="field">
 <%= form.label :other_images %>
 <%= form.file_field :other_images, multiple: true %>
</div>

multiple: true cho phép chúng ta upload nhiều file Sau đó thêm params vào controller:

def post_params
 params.require(:post).permit(:title, :body, :posted_at, :content, :remove_main_image, :main_image, other_images: [])
end

Test thử phát:

ActiveStorage::Blob Create (4.3ms) INSERT INTO "active_storage_blobs" ("key", "filename", "content_type", "metadata", "byte_size", "checksum", "created_at") VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7) RETURNING "id" [["key", "6DnDrfSK5uyaoNeP9FmCoHng"], ["filename", "IMG_20190227_105022.jpg"], ["content_type", "image/jpeg"], ["metadata", "{\"identified\":true}"], ["byte_size", 240301], ["checksum", "BL64P3lrskB+Fw68Yim94g=="], ["created_at", "2019-03-01 20:57:14.212316"]]

...

ActiveStorage::Attachment Create (1.5ms) INSERT INTO "active_storage_attachments" ("name", "record_type", "record_id", "blob_id", "created_at") VALUES ($1, $2, $3, $4, $5) RETURNING "id" [["name", "main_image"], ["record_type", "Post"], ["record_id", 1], ["blob_id", 1], ["created_at", "2019-03-01 20:57:14.250964"]]

...

Post Update (0.5ms) UPDATE "post" SET "updated_at" = $1 WHERE "post"."id" = $2 [["updated_at", "2019-03-01 20:57:14.253611"], ["id", 1]]

Như chúng ta thấy, nó chèn dữ liệu blob, sau đó là tệp đính kèm và cuối cùng cập nhật mô hình Post.

Giờ ta sửa file app/views/posts/show.html.erb để xem kết quả:

# app/views/posts/show.html.erb
# main_image
<% if @post.main_image.attached? %>
 <%= image_tag @post.main_image %>
<% end %>

# other_images
<% @post.other_images.each do |other| %>
 <%= image_tag other %>
<% end %>

SQL Optimization

Bây giờ khi load bài viết sẽ sinh ra N+1 query do load ảnh, để tránh việc này, ta update method set_post trong controller:

# app/controllers/posts_controller.rb

def set_post
 @post = Post.with_attached_other_images.find(params[:id])
end

with_attached_other_images là method được viết tắt của một cái gì đó tương tự như:

Post.includes("#{self.other_images}"_attachment: :blob)

Cảm ơn các bạn đã đọc 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.