+1

[Rails] Ứng dụng thu gọn url đơn giản

Hiện tại chúng ta biết rất nhiều trang web giúp hỗ trợ thu gọn url như: goo.gl, ... Nó quả là một công cụ hữu ích giúp người sử dụng. Tại đây ta cùng nhau trực tiếp xây dựng một ứng dụng giúp thu gọn url bằng ngay ngôn ngữ Rails, nó rất đơn giản, cùng nhau bắt đầu nhé!

Khởi tạo project

rails new url_shortener_app

cd vào trong thư mục chính của app, phải chạy bundle install chứ

Tạo model

Chúng ta tạo một model là shortened_url như sau: Gồm có orignal_url: đường dẫn mà chúng ta cần thu gọn short_url: mã hóa đường dẫn sanitize_url: chuẩn hóa lại đường dẫn cần thu gọn. Logic trong model đơn giản như sau:

Tạo controller

Mình đã xây dựng một đoạn code như sau, rất đơn giản để hiểu controllers/shortened_urls.rb

View

Bạn cần một giao diện để nhập dữ liệu chứ, đẹp hay ko là do bạn, còn mình chỉ làm được thế này :v views/shoretened_urls/index.html.erb

views/shoretened_urls/shortened.html.erb

Cấu hình routes

Phần này cũng rất quan trọng này. chúng ta chỉnh sửa file routes.rb như sau:

Kết quả

Cuối cùng chạy rails server và mở browser lên xem nhé. Kết quả của mình như sau: Chúng bạn thành công!

Nguồn: https://www.railscarma.com/blog/technical-articles/simple-way-shorten-long-urls-rails/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.