+1

Django CRUD Sample App

Django là một web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó không phải là một micro-framework như Flask, mà là một framework với đầy đủ các thư viện, module hỗ trợ các web-developer. Django được so sánh khá nhiều với Ruby on Rails, các bạn có thể tìm thêm trên Google về cuộc đấu giữa 2 thằng này.

1. Create a Project and create an app

$ django-admin startproject crudexample
$ cd crudexample
$ python3 manage.py startapp employee

2. Settup database

Tạo một database tên là djangodb trong mysql và config file settings.py trong project. Ví dụ:

DATABASES = { 
  'default': { 
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 
    'NAME': 'djangodb', 
    'USER':'root', 
    'PASSWORD':'mysql', 
    'HOST':'localhost', 
    'PORT':'3306' 
  } 
} 

3. Create a Model

Ở file models.py ta thêm

from django.db import models 
class Employee(models.Model): 
  eid = models.CharField(max_length=20) 
  ename = models.CharField(max_length=100) 
  eemail = models.EmailField() 
  econtact = models.CharField(max_length=15) 
  class Meta: 
    db_table = "employee" 

4. Create a ModelForm

Thêm vào file forms.py

from django import forms 
from employee.models import Employee 
class EmployeeForm(forms.ModelForm): 
  class Meta: 
    model = Employee 
    fields = "__all__" 

5. Create View Functions

Thêm vào file views.py

from django.shortcuts import render, redirect 
from employee.forms import EmployeeForm 
from employee.models import Employee 
# Create your views here. 
def emp(request): 
  if request.method == "POST": 
    form = EmployeeForm(request.POST) 
    if form.is_valid(): 
      try: 
        form.save() 
        return redirect('/show') 
      except: 
        pass 
  else: 
    form = EmployeeForm() 
  return render(request,'index.html',{'form':form}) 
def show(request): 
  employees = Employee.objects.all() 
  return render(request,"show.html",{'employees':employees}) 
def edit(request, id): 
  employee = Employee.objects.get(id=id) 
  return render(request,'edit.html', {'employee':employee}) 
def update(request, id): 
  employee = Employee.objects.get(id=id) 
  form = EmployeeForm(request.POST, instance = employee) 
  if form.is_valid(): 
    form.save() 
    return redirect("/show") 
  return render(request, 'edit.html', {'employee': employee}) 
def destroy(request, id): 
  employee = Employee.objects.get(id=id) 
  employee.delete() 
  return redirect("/show") 

6. Provide Routing

Cung cấp các URL ánh xạ với các views function. File urls.py

from django.contrib import admin 
from django.urls import path 
from employee import views 
urlpatterns = [ 
  path('admin/', admin.site.urls), 
  path('emp', views.emp), 
  path('show',views.show), 
  path('edit/<int:id>', views.edit), 
  path('update/<int:id>', views.update), 
  path('delete/<int:id>', views.destroy), 
] 

7. Organize Templates

Tạo 3 file html (index.html, edit.html, show.html) index.html

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Index</title> 
  {% load staticfiles %} 
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}"/> 
</head> 
<body> 
<form method="POST" class="post-form" action="/emp"> 
    {% csrf_token %} 
  <div class="container"> 
<br> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-1 col-form-label"></label> 
  <div class="col-sm-4"> 
  <h3>Enter Details</h3> 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Id:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
   {{ form.eid }} 
  </div> 
 </div> 
 <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Name:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
   {{ form.ename }} 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Email:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
   {{ form.eemail }} 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Contact:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
   {{ form.econtact }} 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-1 col-form-label"></label> 
  <div class="col-sm-4"> 
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 
  </div> 
 </div> 
  </div> 
</form> 
</body> 
</html> 

show.html

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Employee Records</title> 
   {% load staticfiles %} 
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}"/> 
</head> 
<body> 
<table class="table table-striped table-bordered table-sm"> 
  <thead class="thead-dark"> 
  <tr> 
    <th>Employee ID</th> 
    <th>Employee Name</th> 
    <th>Employee Email</th> 
    <th>Employee Contact</th> 
    <th>Actions</th> 
  </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
{% for employee in employees %} 
  <tr> 
    <td>{{ employee.eid }}</td> 
    <td>{{ employee.ename }}</td> 
    <td>{{ employee.eemail }}</td> 
    <td>{{ employee.econtact }}</td> 
    <td> 
      <a href="/edit/{{ employee.id }}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil" >Edit</span></a> 
      <a href="/delete/{{ employee.id }}">Delete</a> 
    </td> 
  </tr> 
{% endfor %} 
  </tbody> 
</table> 
<br> 
<br> 
<center><a href="/emp" class="btn btn-primary">Add New Record</a></center> 
</body> 
</html> 

edit.html

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Index</title> 
  {% load staticfiles %} 
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}"/> 
</head> 
<body> 
<form method="POST" class="post-form" action="/update/{{employee.id}}"> 
    {% csrf_token %} 
  <div class="container"> 
<br> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-1 col-form-label"></label> 
  <div class="col-sm-4"> 
  <h3>Update Details</h3> 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Id:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
    <input type="text" name="eid" id="id_eid" required maxlength="20" value="{{ employee.eid }}"/> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Name:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
    <input type="text" name="ename" id="id_ename" required maxlength="100" value="{{ employee.ename }}" /> 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Email:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
    <input type="email" name="eemail" id="id_eemail" required maxlength="254" value="{{ employee.eemail }}" /> 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Employee Contact:</label> 
  <div class="col-sm-4"> 
    <input type="text" name="econtact" id="id_econtact" required maxlength="15" value="{{ employee.econtact }}" /> 
  </div> 
 </div> 
  <div class="form-group row"> 
  <label class="col-sm-1 col-form-label"></label> 
  <div class="col-sm-4"> 
  <button type="submit" class="btn btn-success">Update</button> 
  </div> 
 </div> 
  </div> 
</form> 
</body> 
</html> 

8. Create Migrations

Tạo Migration cho model employee:

$ python3 manage.py makemigrations

Sau đó thêm tên app vào file settings.py

INSTALLED_APPS = [ 
  'django.contrib.admin', 
  'django.contrib.auth', 
  'django.contrib.contenttypes', 
  'django.contrib.sessions', 
  'django.contrib.messages', 
  'django.contrib.staticfiles', 
  'employee' 
] 

Chạy câu lệnh $ python3 manage.py migrate để migrate

Xong, giờ run server và xem kết quả

$ python3 manage.py runserver

Đây là trang show employee

Trang thêm mới employee


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.