+1

Tabless Model

1. Giới thiệu bài toán:

 • Khi làm dự án tất cả các dữ liệu sẽ được xử lý thông qua model và lưu vào trong DB, ví dụ thông tin user, sản phẩm, hoá đơn ....
 • Tuy nhiên cũng có 1 số dữ liệu đóng vai trò như master data của hệ thống và không cần lưu vào trong DB nhưng vẫn có nhu cầu được xử lý thông qua model, ví dụ 12 khối lớp, bảng chữ cái, ....
 • Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số cách mà mình đã xử lý bài toán trên.

2. Tabless Actice Record Model:

 • Mình sẽ tạo class Letter và implement các hàm cần thiết như 1 model thật sự

  # app/models/letter.rb
  class Letter
   class << self
    def all
     ("a".."z").map {|char| Letter.new(char)}
    end
  
    def find_by params
     all.detect {|letter| letter.char == params[:char] }
    end
   end
  
   attr_reader :char
  
   def initialize char
    @char = char
   end
  
   def to_params
    char
   end
  
   def products
    Product.where("name LIKE ?", "#{char}%")
   end
  end
  
 • Ở đây mình đã implement 1 số hàm để Letter có thể được sử dụng như ActiveRecord của Rails.

  Letter.all
  Letter.find_by(char: "a")
  Letter.find_by(char: "")
  letter = Letter.new("a")
  letter.products
  
 • Bạn có thể tiếp tục implement thêm các methods khác như Letter.first, Letter.last, letter.valid?, ....

 • Bạn cũng có thể tạo LettersController cho Letter như model bình thường

  # app/controllers/letters_controller.rb
  class LettersController < ApplicationController
   before_action :load_letter, only: :show
  
   def index
    @letters = Letter.all
   end
  
   def show
    @letters = Letter.all
    @products = @letter.products
   end
  
   private
   def load_letter
    @letter = Letter.find_by char: params[:id]
    return if @letter
  
    flash[:danger] = "Letter not found"
    redirect_to root_path
   end
  end
  
  # app/views/letters/index.html.erb
  <div class="container">
   <h3>Letter List</h3>
  
   <ul class="pager">
    <% @letters.each do |letter| %>
     <li><%= link_to letter.char.upcase, letter_path(id: letter.char) %></li>
    <% end %>
   </ul>
  </div>
  
  # app/views/letters/show.html.erb
  <div class="container">
   <h3>Product List</h3>
  
   <ul class="pager">
    <% @letters.each do |letter| %>
     <li><%= link_to letter.char.upcase, letter_path(id: letter.char), class: ("active" if params[:id] == letter.char) %></li>
    <% end %>
   </ul>
  
   <table class="table">
    <thead>
     <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
      <th>Description</th>
      <th>Price</th>
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <% @products.each do |product| %>
      <tr>
       <td><%= product.id %></td>
       <td><%= product.name %></td>
       <td><%= product.description %></td>
       <td><%= number_to_currency product.price %></td>
      </tr>
     <% end %>
    </tbody>
   </table>
  </div>
  
 • Kết quả thu được khi access vào action show.

3. Source code:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.