Sử dụng Carthage để rút ngắn thời gian build Xcode projects

Carthage là gì

Carthage ở đây là một công cụ quản lý các Library của Swift (tương tự như CocoaPods) CocoaPods là một tool quản lý các Library Cocoa rất nổi tiếng, tự động tạo Workspace và tự động update ... rất nhiều tính năng được trang bị. Carthage thì không hẳn như vậy, nó được tạo ra theo phương trâm đơn giản và linh hoạt hoá hơn CocoaPods

Tại sao lại sử dụng Carthage

Như đã nói ở trên, Carthage được tạo ra với phương trâm đơn giản và linh hoạt hoá, do vậy điểm mạnh lớn nhất của tool quản lý này chính là giảm thời gian build. Lưu ý là các thư viện Carthage quản lý chúng ta không được cài Pods

Dưới đây là các bước cài đặt Carthage

Cài đặt Homebrew

Nếu bạn đã cài đặt hoàn thành rồi thì bước này là không cần thiết

1. Download và Install

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

2. Update

brew update

Cài đặt Carthage

Cài đặt brew như trên để chúng ta cài carthage :

brew install carthage

Sử dụng Carthage để cài đặt các lib cần thiết

1. Khi muốn cài đặt Library chúng ta di chuyển đến thư mục của project

cd ios-projects/application/ShiftViewer

2. Tạo file Cartfile

ta sử dụng command touch hoặc edittext nào đó để tạo file

touch Cartfile

3. Edit Cartfile

Sử dụng phần mềm như vim để edit Cartfile

vim Cartfile

Adđ những text như bên dưới để đưa Info về các Library ngoài vào

github "Alamofire/Alamofire"
github "SwiftyJSON/SwiftyJSON"

4. Build các Library

Build bằng command như dưới đây: (hơi mất thời gian một chút)

carthage update --platform iOS

chỉ cần dùng câu lệnh carthage update là có thể build được. Tuy nhiên lúc đó carthage sẽ build cả cho OSX và watchOS sử dụng nữa. Lần này cũng ta chỉ cần cho iOS nên chúng ta viết câu lệnh chỉ định như trên.

5. Add Lib vào Project

Đầu tiên Tab vào General của project và nhấn vào nút "+" của phần Linked Frameworks and Library

Màn hình chọn Frameworks hiện ra , ta chọn Add Other...

Từ thư mục của Projects chúng ta di chuyển đến đường dẫn Carthage/Build/iOS , sau đó chọn các Thư viện cần từ các file .framework

Sau khi đã add Lib cần thiết vào, chúng ta đi chuyển đến Build Phases, nhất vào nút +, chọn New Run Script Phase

khi đó Run Script được hiện ra Ở đây ta viết các command vào Shell

/usr/local/bin/carthage copy-frameworks

Sau đó ở phần input Files ta nhất nút + , note các thông tin của các framework như bên dưới đây

$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/Alamofire.framework

Đến đây việc config đã hoàn thành. Sau đó trong lúc code chúng ta chỉ cần import là có thể sử dụng được

Tham khảo

Qiita

All Rights Reserved