Câu chuyện về lần đầu viết Library "Poi"

Vài ngày trước tôi đã viết thư viện iOS Poi Thư viện Poi khá giống với Tinder đó là thư viện sử dụng để thực hiện UI đơn giản về Swipe Card

Hiện tại đang là sinh viên vừa học vừa làm thêm nên mong muốn của mình đó là không chỉ là phát triển App mà tương lai muốn phát triển cả OSS. Chính vì động cơ đó mà mình đã viết thư viện lần đầu tiên này. Công sức ở đây mình tâm đắc đó là người dùng sẽ sử dụng Lib và thực thi như một TableView quen thuộc, dễ dàng với đa số Dev iOS nhỉ?

Cách cài đặt

Thủ công

Một cách thủ công thì ta Clone thẳng thư viện về từ git

git clone [email protected]:HideakiTouhara/Poi.git

Và Add trực tiếp vào như bên dưới này là OK

Carthage, CocoaPods

Thư viện đã support Carthage và CocoaPods. Nếu là CocoaPods thì ở podfile

pod ‘Poi’

Nếu là Carthage thì ở Cartfile :

github "HideakiTouhara/Poi"

Cách sử dụng

Ta tạo CustomView "PoiView" Sau đó add view vào Storyboard Ở code sẽ như sau

let poiView = PoiView()
self.view.addSubView(poiView)

(chú ý là cần import Poi) Sau đó mình chuẩn bị delegatedatasource

class ViewController: UIViewController, PoiViewDataSource, PoiViewDelegate {
poiView.dataSource = self
poiView.delegate = self

Ở đây chúng ta có cảm giác giống như TableView

Giới thiệu một số method có thể sử dụng được

Method PoiViewDataSource

func numberOfCards(_ poi: PoiView) -> Int

Để setting số lượng card

func poi(_ poi: PoiView, viewForCardAt index: Int) -> UIView

Setting cho card được swipe. Giá trị trả về là UIView

func poi(_ poi: PoiView, viewForCardOverlayFor direction: SwipeDirection) -> UIImageView? {
  switch direction {
  case .right:
    return UIImageView(image: #imageLiteral(resourceName: "good"))
  case .left:
    return UIImageView(image: #imageLiteral(resourceName: "bad"))
  }
}

Khi card được lật trái/phải ta có thể setting image overlay được.

Method PoiViewDelegate

func poi(_ poi: PoiView, didSwipeCardAt: Int, in direction: SwipeDirection)

Là method được gọi sau khi đã swipe

func poi(_ poi: PoiView, runOutOfCardAt: Int, in direction: SwipeDirection)

Cuối cùng đây là hàm xử lý sau khi đã thực hiện swipe

Một số method khác

func swipeCurrentCard(to direction: SwipeDirection)

Khi muốn cưỡng bức swipe một card thì ta sử dụng hàm này, animation cũng được thực hiện ở đây.

func undo()

là hàm quay lại 1 card ở trước đó ở đây animation quay lại cũng được thực hiện.

Ở trên Github các bạn có thể tham khảo ở mục Sample!!!! Và nếu có thể xin hay cho mình star nhé https://github.com/HideakiTouhara/Poi

Tham khảo Qiita

All Rights Reserved