0

iOS Best Practices: Swift Code Style

Coding Convention là một vấn đề quan trọng trong lập trình, nó giúp mã dễ đọc, dễ hiểu hơn thông qua các phong cách thống nhất và ngắn gọn.

Đây là bài dịch từ của một chia sẻ trên trang medium.com, bài viết nguồn mời các bạn xem tại đây: https://medium.com/@vialyx/ios-best-practices-part-2-swift-code-style-d45acd7a028

1. Chọn đúng spacing sẽ giúp cho việc tổ chức mã của bạn rõ ràng hơn.

2. Sử dụng ngữ cảnh suy luận (một tính năng tuyệt vời của Swift)

Thay vì viết comment, mà hãy viết mã rõ ràng theo nguyên tắc S.O.L.I.D

3. Protocols nên được viết trong Extensions

Class chỉ nên bao gồm mã mô tả chức năng của chính nó.

4. Không giữ mã không sử dụng.

Bạn luôn có thể khôi phục mã này từ hệ thống kiểm soát phiên bản (version control system)

5. Class vs Struct. Đó là lựa chọn của bạn…

Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên sử dụng Struct hơn Class. Việc này sẽ có lợi cho việc quản lý bộ nhớ. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều trường hợp phải sử dụng Class

Hãy sử dụng cú pháp rút gọn cho các thuộc tính tính toán.

6. Đừng quên sử dụng final

7. Gom các giá trị toàn cục vào một file Constants

Ví dụ bên dưới sử dụng enum, nhưng bạn cũng có thể sử dụng Struct với một hàm khởi tạo riêng tư (private init()) để thay thế. Tối ưu hoá điều kiện cho optional unwrap, hãy viết tất cả các đối số theo tuần tự trong một điều kiện.

8. Sử dụng lazy cho các khởi tạo để tối ưu hoá bộ nhớ

9. Nghĩ nhiều hơn về quản lý bộ nhớ

Mở rộng vòng đời của đối tượng trong block với [weak self], guard let self = self else { return }

10. Viết cách điều kiện một cách ngắn gọn

Hãy sử dụng guard để check nhiều giá trị optional

11. Không sử dụng dấu chấm phẩy

Đây chỉ là một hướng dẫn nhỏ về coding convension trong Swift. Hi vọng sẽ giúp cho bạn viết code rõ ràng và dễ đọc hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.