SQL For Beginers (Part1): Select

Đây là bài viết đầu tiên trong sê ri SQL For Beginers. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn SELECT

1. Setup

Các ví dụ trong bài sử dụng những bảng dưới đây. (các bạn có thể thực thi những câu query trong bài bằng tool online free SQL Fiddle)

--DROP TABLE employees PURGE;
--DROP TABLE departments PURGE;

CREATE TABLE departments (
 department_id  NUMBER(2) CONSTRAINT departments_pk PRIMARY KEY,
 department_name VARCHAR2(14),
 location    VARCHAR2(13)
);

INSERT INTO departments VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
INSERT INTO departments VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO departments VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO departments VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
COMMIT;

CREATE TABLE employees (
 employee_id  NUMBER(4) CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY,
 employee_name VARCHAR2(10),
 job      VARCHAR2(9),
 manager_id  NUMBER(4),
 hiredate   DATE,
 salary    NUMBER(7,2),
 commission  NUMBER(7,2),
 department_id NUMBER(2) CONSTRAINT emp_department_id_fk REFERENCES departments(department_id)
);

INSERT INTO employees VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO employees VALUES (7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO employees VALUES (7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO employees VALUES (7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO employees VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);
COMMIT;

2. Wildcard *

Kí tự * là một wildcard. Dùng cách thức select này cũng giống như yêu cầu " mang cho ta tất cả các cột nhìn thấy được trong bảng".

SELECT *
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- -------------
   7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30
   7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30
   7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30
   7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20
   7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30
   7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20
   7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30
   7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20
   7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10

Ở ví dụ trên, khi ta thực hiện câu query, tất cả dữ liệu của tất cả các cột được hiển thị. Kí tự wildcard cũng có thể được sử dụng ở trong câu select với nhiều bảng. Ở ví dụ dưới đây ta có 2 bảng được join với nhau, và ta sẽ query tất cả các cột ở cả 2 bảng.

SELECT employees.*, departments.*
FROM  employees
   JOIN departments ON departments.department_id = employees.department_id
ORDER BY employees.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM LOCATION
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------------- -------------
   7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20      20 RESEARCH    DALLAS
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30      30 SALES     CHICAGO
   7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30      30 SALES     CHICAGO
   7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20      20 RESEARCH    DALLAS
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30      30 SALES     CHICAGO
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30      30 SALES     CHICAGO
   7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20      20 RESEARCH    DALLAS
   7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30      30 SALES     CHICAGO
   7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20      20 RESEARCH    DALLAS
   7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30      30 SALES     CHICAGO
   7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20      20 RESEARCH    DALLAS
   7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK

3. Columns

Trong nhiều trường hợp, ta không cần thiết phải select tất cả các cột trong bảng, mà chỉ cần lấy ra một vài cột cụ thể, trường hợp đó ta có thể select bằng tên cột.

SELECT employee_id, employee_name
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N
----------- ----------
   7369 SMITH
   7499 ALLEN
   7521 WARD
   7566 JONES
   7654 MARTIN
   7698 BLAKE
   7782 CLARK
   7788 SCOTT
   7839 KING
   7844 TURNER
   7876 ADAMS
   7900 JAMES
   7902 FORD
   7934 MILLER

4. Alias

 1. Column Alias

  Ta có thể thay đổi tên của các column trả về (thay đổi giá trị trả về chứ không thay đổi cấu trúc bảng) thông qua alias. Ví dụ dưới đây ta có 2 aliase. Cái thứ nhất không phải case-sensitive, còn cái thứ 2, sử dụng double-quote, để ép kiểu hiển thị case-sensitive tên cột như mong muốn.

SELECT employee_id AS employee_no, employee_name AS "Name"
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_NO Name
----------- ----------
  7369 SMITH
  7499 ALLEN
  7521 WARD
  7566 JONES
  7654 MARTIN
  7698 BLAKE
  7782 CLARK
  7788 SCOTT
  7839 KING
  7844 TURNER
  7876 ADAMS
  7900 JAMES
  7902 FORD
  7934 MILLER
 1. Table Alias

  Table aliase cải thiện tính dễ đọc, hiểu của câu query khi độ phức tạp của query tăng lên (join, subquery...). Ở ví dụ tiếp theo, ta có 'e' là alias cho bảng employees và 'd' là alias cho bản departments.

SELECT e.employee_id,
   e.employee_name,
   d.department_id,
   d.department_name
FROM  employees e
   JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
ORDER BY e.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
----------- ---------- ------------- --------------
   7369 SMITH         20 RESEARCH
   7499 ALLEN         30 SALES
   7521 WARD         30 SALES
   7566 JONES         20 RESEARCH
   7654 MARTIN        30 SALES
   7698 BLAKE         30 SALES
   7782 CLARK         10 ACCOUNTING
   7788 SCOTT         20 RESEARCH
   7839 KING         10 ACCOUNTING
   7844 TURNER        30 SALES
   7876 ADAMS         20 RESEARCH
   7900 JAMES         30 SALES
   7902 FORD         20 RESEARCH
   7934 MILLER        10 ACCOUNTING

5. Functions

Danh sách select cũng có thể bao gồm các function (có thể là buil-in function hoặc các PL/SQL function bạn tự định nghĩa). Ví dụ sau sử dụng function UPPER để biến string có chưa lower case text thành upper case text.

SELECT UPPER('lowercase text') AS text
FROM  dual;

TEXT
--------------
LOWERCASE TEXT

Oracle cung cấp khá nhiều build-in function. Tham khảo Oracle built-in function list

6. Expressions

Các expression cũng có thể được liệt kê trong select list, bao gồm các expression về toán học.

SELECT 1+2 AS addition
FROM  dual;

ADDITION
----------
    3

7. Scalar Subqueries

Scalar subquery là các subquery mà chỉ trả về môt record và record đó chỉ bao gồm một cột. Scalar subquery cũng có thể liệt kê trong select list như trong ví dụ dưới.

SELECT d.department_id, d.department_name,
   (SELECT COUNT(*) FROM employees e WHERE e.department_id = d.department_id) AS emp_count
FROM  departments d
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM EMP_COUNT
------------- -------------- ----------
     10 ACCOUNTING       3
     20 RESEARCH        5
     30 SALES          6
     40 OPERATIONS       0

Nguồn tham khảo: https://oracle-base.com/articles/misc/sql-for-beginners-the-select-list


All Rights Reserved