SQL for Beginners (Part 3) : WHERE

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn WHERE.

1. Setup

--DROP TABLE employees PURGE;
--DROP TABLE departments PURGE;

CREATE TABLE departments (
 department_id  NUMBER(2) CONSTRAINT departments_pk PRIMARY KEY,
 department_name VARCHAR2(14),
 location    VARCHAR2(13)
);

INSERT INTO departments VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
INSERT INTO departments VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO departments VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO departments VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
COMMIT;

CREATE TABLE employees (
 employee_id  NUMBER(4) CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY,
 employee_name VARCHAR2(10),
 job      VARCHAR2(9),
 manager_id  NUMBER(4),
 hiredate   DATE,
 salary    NUMBER(7,2),
 commission  NUMBER(7,2),
 department_id NUMBER(2) CONSTRAINT emp_department_id_fk REFERENCES departments(department_id)
);

INSERT INTO employees VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO employees VALUES (7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO employees VALUES (7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO employees VALUES (7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO employees VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);
COMMIT;

2. Giới thiệu

Cú pháp WHERE dùng để lọc kết quả của câu query. Nếu điều kiện trong WHERE trả về FALSE với một row, thì row đó sẽ không được trả về trong kết quả query cuối cùng. Thường thì sẽ có nhiều điều kiện được tổ hợp lại bằng key word AND hoặc OR để lọc kết quả.

Với trường hợp sử dụng cú pháp join không theo chuẩn ANSI, thì cả điều kiện join và điều kiện lọc đều được chỉ định trong WHERE.

SELECT e.employee_name, e.salary, d.department_id, d.department_name
FROM  employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.department_id -- Join Condition
AND  d.department_id = 20        -- Filter
AND  e.salary >= 2000          -- Filter
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N   SALARY DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
---------- ---------- ------------- --------------
FORD       3000      20 RESEARCH
JONES      2975      20 RESEARCH
SCOTT      3000      20 RESEARCH

3 rows selected.

Còn với cú pháp join theo chuẩn ANSI, trong WHERE chỉ chứa điều kiện lọc.

SELECT e.employee_name, e.salary, d.department_id, d.department_name
FROM  employees e
    JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
WHERE d.department_id = 20        -- Filter
AND  e.salary >= 2000          -- Filter
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N   SALARY DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
---------- ---------- ------------- --------------
FORD       3000      20 RESEARCH
JONES      2975      20 RESEARCH
SCOTT      3000      20 RESEARCH

3. Các điều kiện bằng, khác

Điều kiện lọc có thể chứa so sánh bằng hoặc khác

 • = : bằng
 • <> or != : khác
 • : lớn hơn

 • < : nhỏ hơn
 • = : lớn hơn hoặc bằng

 • <= : nhỏ hơn hoặc bằng
SELECT e.employee_name, e.department_id, e.salary
FROM  employees e
WHERE e.department_id = 20
AND  e.salary >= 2000
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID   SALARY
---------- ------------- ----------
FORD         20    3000
JONES         20    2975
SCOTT         20    3000

4. IN, NOT IN

Điều kiện IN trả về giá trị TRUE cho những giá trị nằm trong một list chỉ định.

SELECT e.department_id, e.employee_id, e.employee_name
FROM  employees e
WHERE e.department_id IN (10, 20)
ORDER BY e.department_id, e.employee_id;

DEPARTMENT_ID EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N
------------- ----------- ----------
      10    7782 CLARK
      10    7839 KING
      10    7934 MILLER
      20    7369 SMITH
      20    7566 JONES
      20    7788 SCOTT
      20    7876 ADAMS
      20    7902 FORD

Điều kiện NOT IN trả về giá trị TRUE cho những giá trị không nằm trong một list chỉ định.

SELECT e.department_id, e.employee_id, e.employee_name
FROM  employees e
WHERE e.department_id NOT IN (10, 20)
ORDER BY e.department_id, e.employee_id;

DEPARTMENT_ID EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N
------------- ----------- ----------
      30    7499 ALLEN
      30    7521 WARD
      30    7654 MARTIN
      30    7698 BLAKE
      30    7844 TURNER
      30    7900 JAMES

List chỉ định trong IN và NOT IN có thể là một subquery.

SELECT e.department_id, e.employee_id, e.employee_name
FROM  employees e
WHERE e.department_id IN (SELECT d.department_id
              FROM  departments d
              WHERE d.department_id < 30)
ORDER BY e.department_id, e.employee_id;

DEPARTMENT_ID EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N
------------- ----------- ----------
      10    7782 CLARK
      10    7839 KING
      10    7934 MILLER
      20    7369 SMITH
      20    7566 JONES
      20    7788 SCOTT
      20    7876 ADAMS
      20    7902 FORD

5. EXISTS, NOT EXIST

Điều kiện EXIST trả về giá trị TRUE nếu subquery trả về ít nhất là 1 record.

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE EXISTS (SELECT 1
        FROM  employees e
        WHERE d.department_id = e.department_id)
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      10 ACCOUNTING
      20 RESEARCH
      30 SALES

Điều kiện NOT EXIST trả về TRUE nếu subquery trả về 0 record.

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
          FROM  employees e
          WHERE d.department_id = e.department_id)
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      40 OPERATIONS

6. BETWEEN, NOT BETWEEN

Điều kiện BETWEEN trả về true với những value nằm trong khoảng chỉ định, bao gồm cả giá trị biên.

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE department_id BETWEEN 20 AND 40
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      20 RESEARCH
      30 SALES
      40 OPERATIONS

Điều kiện NOT BETWEEN trả về TRUE cho những giá trị nằm ngoài khoảng chỉ, bao gồm cả giá trị biên.

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE department_id NOT BETWEEN 20 AND 40
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      10 ACCOUNTING

7. LIKE, NOT LIKE

Điều kiện LIKE trả về TRUE nếu giá trị match theo pattern chỉ định. '%' đại điện cho 0 đến n kí tự bất kì. Đại diện cho 1 kí tự bất kì là kí tự _

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE department_name LIKE '%O%'
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      10 ACCOUNTING
      40 OPERATIONS

Điều kiện NOT LIKE trả về TRUE nếu không có pattern match.

SELECT d.department_id, d.department_name
FROM  departments d
WHERE department_name NOT LIKE '%O%'
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
------------- --------------
      20 RESEARCH
      30 SALES

8. AND, OR

Để nối các điều kiện với nhau, ta dùng AND hoặc OR. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận khi dùng cả AND và OR, vì dẫn đễ dẫn đến hiểu lầm trong thứ tự check các điều kiện. Ví dụ dưới đây có vẻ như để tìm kiếm các employee là MANAGER và CLERK trong department 20.

SELECT e.employee_id, e.employee_name, e.department_id, e.salary, e.job
FROM  employees e
WHERE e.department_id = 20
AND  e.job = 'MANAGER'
OR   e.job = 'CLERK'
ORDER BY e.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID   SALARY JOB
----------- ---------- ------------- ---------- ---------
    7369 SMITH         20    800 CLERK
    7566 JONES         20    2975 MANAGER
    7876 ADAMS         20    1100 CLERK
    7900 JAMES         30    950 CLERK
    7934 MILLER        10    1300 CLERK

Tuy nhiên ta lại thấy employee của department 10 và 30 cũng có trong kết quả. Đó là bởi vì điều kiện AND có thứ tự ưu tiên tính toán cao hơn, nên điều kiện trong where đã trở thành (e.department_id = 20 AND e.job = 'MANAGER') OR e.job = 'CLERK' Trong trường hợp này, chúng ta nên dùng dấu ngoặc để đảm bảo về tính đúng đắn của logic

SELECT e.employee_id, e.employee_name, e.department_id, e.salary, e.job
FROM  employees e
WHERE e.department_id = 20
AND  (e.job = 'MANAGER' OR e.job = 'CLERK')
ORDER BY e.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID   SALARY JOB
----------- ---------- ------------- ---------- ---------
    7369 SMITH         20    800 CLERK
    7566 JONES         20    2975 MANAGER
    7876 ADAMS         20    1100 CLERK

Tham khảo:https://oracle-base.com/articles/misc/sql-for-beginners-the-where-clause


All Rights Reserved