SQL For Beginers (Part2): From

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn FROM.

1. Setup

--DROP TABLE employees PURGE;
--DROP TABLE departments PURGE;

CREATE TABLE departments (
 department_id  NUMBER(2) CONSTRAINT departments_pk PRIMARY KEY,
 department_name VARCHAR2(14),
 location    VARCHAR2(13)
);

INSERT INTO departments VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
INSERT INTO departments VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO departments VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO departments VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
COMMIT;


CREATE TABLE employees (
 employee_id  NUMBER(4) CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY,
 employee_name VARCHAR2(10),
 job      VARCHAR2(9),
 manager_id  NUMBER(4),
 hiredate   DATE,
 salary    NUMBER(7,2),
 commission  NUMBER(7,2),
 department_id NUMBER(2) CONSTRAINT emp_department_id_fk REFERENCES departments(department_id)
);

INSERT INTO employees VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO employees VALUES (7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO employees VALUES (7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO employees VALUES (7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO employees VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);
COMMIT;

2. Tables

Thường thì mệnh đề FROM sẽ chứa danh sách các bảng và các điều kiện join của chúng. Hình thức đơn giản nhất mà ta có thể gặp là khi chỉ lấy dữ liệu từ một bảng. Như trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ lấy ra tất cả dữ liệu của tất cả các cột trong bảng EMPLOYEES, những dữ liệu này sẽ được sắp xếp theo giá trị của cột EMPLOYEE_ID. Vì ta chỉ lấy dữ liệu từ một bảng, nên mệnh đề FROM cũng sẽ chỉ chứa một bảng.

SELECT *
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- -------------
    7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20
    7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30
    7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30
    7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20
    7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30
    7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30
    7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10
    7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20
    7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10
    7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30
    7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20
    7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30
    7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20
    7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10

Trong nhiều trường hợp, dữ liệu ta mong muốn trích xuất nằm trong nhiều bảng khác nhau. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ join hai bảng EMPLOYEES và DEPARTMENTS với nhau, với điều kiện join là cột DEPARTMENT_ID của hai bảng.

SELECT e.employee_name, d.department_name
FROM  employees e
    JOIN departments d ON d.department_id = e.department_id
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

Ở oracle, chúng ta có thể viết câu join theo cách khác. Thay vì dùng key-word JOIN và ON, các bảng được join sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, và điều kiện join được chỉ định ở mệnh đề WHERE. Câu query dưới đây cho ta kết qua tương tự với câu bên trên.

SELECT e.employee_name, d.department_name
FROM  employees e, departments d
WHERE d.department_id = e.department_id
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

Các bạn có thể tham khảo các phương pháp join khác nhau ở đây

3. Inline Views

Chúng ta cũng có thể bắt gặp subquery trong mệnh đề FROM, các subquery này được gọi là inline view. Sau khi định nghĩa và gán alias, inline view có thể được sử dụng như một bảng bình thường. Ví dụ dưới đây sử dụng inline view để lấy dữ liệu tương tự như 2 ví dụ ở trên.

SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  (SELECT e.employee_name, d.department_name
    FROM  employees e, departments d
    WHERE d.department_id = e.department_id) ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

4. Mệnh đề WITH

Có một cách khác tương tự với inline view, đó là chuyển nội dung của câu sub query vào mệnh đề WITH, và gọi đến nó như một bảng bình thường. Cách này giúp ta đơn giản hóa những câu query rắc rối và phức tạp, ngoài ra cũng tăng tính dễ đọc của query.

WITH emp_dept_join AS (
 SELECT e.employee_name, d.department_name
 FROM  employees e, departments d
 WHERE d.department_id = e.department_id
)
SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  emp_dept_join ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

5. Views

Thêm một cách khác nữa để viết sub query là tạo view dựa trên query đó.

CREATE OR REPLACE VIEW emp_dept_join_v AS
 SELECT e.employee_name, d.department_name
 FROM  employees e, departments d
 WHERE d.department_id = e.department_id;

View sẽ ẩn bớt một phần phức tạp của query, giúp cho phần còn lại trông đơn giản hơn nhiều.

SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  emp_dept_join_v ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

Tham khảo: https://oracle-base.com/articles/misc/sql-for-beginners-the-from-clause


All Rights Reserved