0

Soft Delete với Gem Paranoia

Giới thiệu

Soft delete: Đôi khi ta cần xóa các bản ghi trong CSDL một cách không hoàn toàn nghĩa là chỉ quy ước là bản ghi đấy là đã xóa nhưng không xóa hẳn trong CSDL, điều này cho phép bảo vệ dự liệu của hệ thống. Với Gem Paranoia cho phép chúng ta Soft delete các bản ghi đánh dấu chúng là bị xóa thông qua một cột trong bảng.

Cài đặt

Với Rails 3

gem "paranoia", "~> 1.0"

Rails 4 and 5

gem "paranoia", "~> 2.2"

Sau đó chạy bundle install

Add deleted_at to Model
bin/rails generate migration AddDeletedAtToClients deleted_at:datetime:index

Chạy migrate: rails db:migrate

Sử dụng

Để model sử dụng soft delete thêm acts_as_paranoid trong model

class Client < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 # ...
end

Test soft delete

client = Client.first
>> client.deleted_at
# => nil
>> client.destroy
# => client
>> client.deleted_at
# => [current timestamp]

Nếu bạn thiệt sự muốn xóa bản ghi hoàn toàn thì gọi really_destroy!

>> client.deleted_at
# => nil
>> client.really_destroy!
# => client

Phạm vi

 • with_deleted: Cho phép tìm mọi bản ghi, bao gồm những bản ghi đã xóa.
Client.with_deleted
 • without_deleted: Cho phép tìm các bản ghi không bao gồm bản ghi đã xóa
Client.without_deleted
 • restore: Cho phép khôi phục lại các bản ghi đã soft delete
Client.restore(id)
# or
client.restore
 • Nếu muốn khôi phục lại một loạt bản ghi
Client.restore([id1, id2, ..., idN])
 • Với những quan hệ dependent: :destroyacts_as_paranoid
class Client < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 has_many :emails, dependent: :destroy
end

class Email < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 belongs_to :client
end

=> Khi gọi destroy từ đối tượng cha client, nó sẽ gọi destroy trên tất cả quan hệ con emails:

>> client.emails.count
# => 5
>> client.destroy
# => client
>> client.deleted_at
# => [current timestamp]
>> Email.where(client_id: client.id).count
# => 0
>> Email.with_deleted.where(client_id: client.id).count
# => 5

=> Và khi gọi really_destroy!từ đối tượng cha, thì mỗi email cũng sẽ really_destroy!

>> client.emails.count
# => 5
>> client.id
# => 12345
>> client.really_destroy!
# => client
>> Client.find 12345
# => ActiveRecord::RecordNotFound
>> Email.with_deleted.where(client_id: client.id).count
# => 0

=> Còn trường hợp nếu model con không có acts_as_paranoid thì destroy gọi ở cha thì những quan hệ con sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi database:

class Client < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 has_many :emails, dependent: :destroy
end

class Email < ActiveRecord::Base
 belongs_to :client
end

>> client.emails.count
# => 5
>> client.destroy
# => client
>> Email.where(client_id: client.id).count
# => 0
>> Email.with_deleted.where(client_id: client.id).count
# => NoMethodError: undefined method `with_deleted' for #<Class:0x0123456>

Nguồn:

Trên chỉ là bài giới thiệu nhỏ cơ bản để thử làm quen với gem paranoia, còn chi tiết hơn thì bạn có thể tham khảo thêm trên:
https://github.com/rubysherpas/paranoia
https://rubyinrails.com/2018/02/21/rails-soft-delete-with-paranoia-gem/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.