+2

[Series Pandas DataFrame] Phân tích dữ liệu cùng Pandas (Phần 6)

Thống kê dữ liệu trong Pandas

Pandas cung cấp nhiều phương pháp thống kê cho DataFrames. Bạn có thể sử dụng thống kê cơ bản cho các cột số của Pandas DataFrame bằng .describe():

>>> df
   name   city age py-core  php-score
6  Hoc   HCM  41   88.0    86.0
7  Tuan  Ha Noi  28   79.0    81.0
8  Nam Da Nang  33   81.0    78.0
9  Huy Long An  34   80.0    88.0
10 Luan   HCM  38   68.0    74.0

>>> df.describe()
      age  py-core php-score
count  5.000000  5.000000  5.000000
mean  34.800000 79.200000 81.400000
std   4.969909  7.190271  5.727128
min  28.000000 68.000000 74.000000
25%  33.000000 79.000000 78.000000
50%  34.000000 80.000000 81.000000
75%  38.000000 81.000000 86.000000
max  41.000000 88.000000 88.000000

Bạn có thể thấy, .describe() trả về một DataFrame mới với số hàng được hiển thị ra các thông số như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, min, max và tỷ lệ phần trăm của các cột.

Nếu bạn muốn nhận thống kê cụ thể cho một hoặc tất cả các cột của mình, thì bạn có thể gọi các phương thức như .mean() hoặc .std():

>>> df.mean()
age     34.8
py-core   79.2
php-score  81.4
dtype: float64

>>> df['php-score'].mean()
81.4

>>> df.std()
age     4.969909
py-core   7.190271
php-score  5.727128
dtype: float64

>>> df['php-score'].std()
5.727128425310541

Khi được áp dụng cho Pandas DataFrame, các methods này trả về Series với kết quả cho mỗi cột. Khi được áp dụng cho một Series object hoặc một cột của DataFrame, các methods sẽ trả về scalars.

Handling Missing Data

Missing data rất phổ biến trong data science và machine learning. Nhưng đừng bao giờ ngại điều đó! Pandas có các tính năng rất mạnh mẽ để làm việc với missing data.

Pandas thường đại diện cho missing data bằng giá trị NaN (not a number). Trong Python, bạn có thể lấy NaN bằng float ('nan'), math.nan hoặc numpy.nan. Từ Pandas 1.0, có những cách mới hơn như BooleanDtype, Int8Dtype, Int16Dtype, Int32Dtype và Int64Dtype sử dụng pandas .NA làm missing data.

df_ = pd.DataFrame({'b': [1, 2, np.nan, 4]})
>>> df_
   b
0 1.0
1 2.0
2 NaN
3 4.0

Bạn có thể thấy df_ tham chiếu đến DataFrame với một cột, b và bốn giá trị. Giá trị thứ ba là nan và được coi là missing theo mặc định.

Tính toán với missing data

Nhiều phương thức Pandas bỏ qua các giá trị nan khi thực hiện các phép tính trừ khi chúng được định nghĩa rõ ràng:

>>> df_.mean()
b  2.333333
dtype: float64

>>> df_.mean(skipna=False)
b  NaN
dtype: float64

Trong ví dụ đầu tiên, df_.mean() tính giá trị trung bình và loại bỏ giá trị NaN (giá trị thứ ba) khi tính toán. Nó chỉ lấy 1, 2, 4 và trả về mức trung bình là 2,33.

Ví dụ thứ hai, nếu bạn định nghĩ .mean() với giá trị skipna=False để không bỏ qua các giá trị nan thì nó sẽ kiểm tra và trả về nan nếu có bất kỳ giá trị nào bị missing trong dữ liệu.

Filling Missing Data

Pandas có một số tùy chọn để điền hoặc thay thế missing data bằng các giá trị khác. Một trong những phương thức thuận tiện nhất là .fillna(). Bạn có thể sử dụng nó để thay thế missing data bằng:

 • Các giá trị được chỉ định
 • Các giá trị trên giá trị bị thiếu
 • Các giá trị dưới giá trị bị thiếu

Bạn có thể áp dụng với các tùy chọn được đề cập ở trên:

>>> df_.fillna(value=0)
   b
0 1.0
1 2.0
2 0.0
3 4.0

>>> df_.fillna(method='ffill')
   b
0 1.0
1 2.0
2 2.0
3 4.0

>>> df_.fillna(method='bfill')
   b
0 1.0
1 2.0
2 4.0
3 4.0

Trong ví dụ đầu tiên, .fillna(value=0) thay thế giá trị bị thiếu bằng 0.0, mà bạn đã chỉ định giá trị. Trong ví dụ thứ hai, .fillna(method='ffill') thay thế giá trị bị thiếu bằng giá trị ở trên nó, là 2.0. Trong ví dụ thứ ba, .fillna(method='bfill') sử dụng giá trị bên dưới giá trị bị thiếu, là 4,0.

Một cách phổ biến khác là áp dụng phép nội suy và thay thế các giá trị bị thiếu bằng các giá trị được nội suy. Bạn có thể làm điều này với .interpolate():

>>> df_.interpolate()
   b
0 1.0
1 2.0
2 3.0
3 4.0

Như bạn có thể thấy, .interpolate() thay thế giá trị bị thiếu bằng một giá trị nội suy.

Bạn cũng có thể sử dụng tham số tùy chọn thay thế bằng .fillna(). Như vậy sẽ:

 • Tạo và trả về DataFrame mới khi inplace=False
 • Sửa đổi DataFrame hiện có và trả về None có khi inplace=True

Mặc định inplace là False. Tuy nhiên, inplace=True có thể rất hữu ích khi bạn đang làm việc với lượng lớn dữ liệu và muốn ngăn việc sao chép không cần thiết và không hiệu quả.

Xóa hàng và cột có dữ liệu bị thiếu (missing data)

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn xóa các hàng hoặc các cột có giá trị bị thiếu. Bạn có thể làm điều này với .dropna():

>>> df_.dropna()
   b
0 1.0
1 2.0
3 4.0

Trong trường hợp này, .dropna() chỉ cần xóa hàng có giá trị nan. Nó cũng có tham số tùy chọn inplace, cách thức hoạt động giống như với .fillna().interpolate().

Iterating Over một Pandas DataFrame

Như bạn đã biết, các label hàng và cột của DataFrame có thể được truy xuất dưới dạng chuỗi là .index.columns. Bạn có thể sử dụng tính năng này để iterate over các label và lấy hoặc gắn các giá trị mong muốn. Tuy nhiên, Pandas cung cấp một số phương pháp thuận tiện hơn để iteration:

 • .items().iteritems() để iterate qua các cột
 • .iterrows() để iterate qua các hàng
 • .itertuples() để iterate qua các hàng và lấy các bộ giá trị được named-tuple

Với .items().iteritems(), bạn sẽ iterate qua các cột của Pandas DataFrame. Mỗi lần iterate tạo ra một bộ giá trị với tên của cột và dữ liệu cột dưới dạng Series object:

>>> for col_label, col in df.iteritems():
...   print(col_label, col, sep='\n', end='\n\n')
...
   name
6   Hoc
7   Tuan
8   Nam
9   Huy
10  Luan
Name: name, dtype: object

   city
6     HCM
7   Ha Noi
8   Da Nang
9   Long An
10    HCM
Name: city, dtype: object

   age
6   41
7   28
8   33
9   34
10  38
Name: age, dtype: int64

   py-core
6   88.0
7   79.0
8   81.0
9   80.0
10  68.0
Name: py-core, dtype: float64

   php-score
6   86.0
7   81.0
8   78.0
9   88.0
10  74.0
Name: php-score, dtype: float64

Với .iterrows(), bạn iterate qua các hàng của Pandas DataFrame. Mỗi lần iterate lại tạo ra một tuple với tên của hàng và dữ liệu hàng dưới dạng Series object:

>>> for row_label, row in df.iterrows():
...  print(row_label, row, sep='\n', end='\n\n')
...
6
name     Hoc
city     HCM
age      41
py-core   88.0
php-score  86.0
Name: 6, dtype: object

7
name      Tuan
city     Ha Noi
age       28
py-core    79.0
php-score   81.0
Name: 7, dtype: object

8
name       Nam
city     Da Nang
age        33
py-core     81.0
php-score    78.0
Name: 8, dtype: object

9
name       Huy
city     Long An
age        34
py-core     80.0
php-score    88.0
Name: 9, dtype: object

10
name     Luan
city     HCM
age      38
py-core   68.0
php-score  74.0
Name: 10, dtype: object

Tương tự, với .itertuples(), nó sẽ iterate qua các hàng và trong mỗi lần iterate tạo ra một named tuple với (optionally) index và data:

>>> for row in df.loc[:, ['name', 'city', 'age']].itertuples():
...   print(row)
...
Pandas(Index=6, name='Hoc', city='HCM', age=41)
Pandas(Index=7, name='Tuan', city='Ha Noi', age=28)
Pandas(Index=8, name='Nam', city='Da Nang', age=33)
Pandas(Index=9, name='Huy', city='Long An', age=34)
Pandas(Index=10, name='Luan', city='HCM', age=38)

Bạn có thể chỉ định tên của tuple bằng tham số name, 'Pandas' là giá trị default. Bạn cũng có thể chỉ định label hàng với index, với giá trị default là True.

>>> for row in df.loc[:, ['name', 'city', 'age']].(name='JunVu2VN', index=False):
...   print(row)
...
JunVu2VN(name='Hoc', city='HCM', age=41)
JunVu2VN(name='Tuan', city='Ha Noi', age=28)
JunVu2VN(name='Nam', city='Da Nang', age=33)
JunVu2VN(name='Huy', city='Long An', age=34)
JunVu2VN(name='Luan', city='HCM', age=38)
Phần 6 đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo nhé!!! 👋

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.