+5

[Series Pandas DataFrame] Phân tích dữ liệu cùng Pandas (Phần 5)

Áp dụng các phép toán số học trong pandas

 • Bạn có thể áp dụng các phép toán số học cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia cho các đối tượng Pandas Series và DataFrame giống như cách bạn làm với mảng NumPy:
>>> df['py-score'] + df['php-score']
 6  174.0
7   160.0
8   159.0
9   168.0
10  142.0
dtype: float64

>> df['php-score'] / 100
6   0.86
7   0.81
8   0.78
9   0.88
10  0.74
dtype: float64

   name   city   age py-score  php-score
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để chèn một cột mới vào Pandas DataFrame. Ví dụ: hãy thử tính tổng điểm dưới dạng kết hợp tuyến tính của điểm py-core, php-core của mỗi người:

>>> df['total'] = (df['py-score']*3 + df['php-score']*2)/5
>>> df
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.2
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0    79.8
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0    79.8
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    83.2
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0    70.4

Bây giờ DataFrame của bạn có một cột total với tổng điểm được tính từ điểm py-core và php-core.

Áp dụng các hàm NumPy và SciPy

Hầu hết các quy trình NumPy và SciPy có thể được áp dụng cho các đối tượng Chuỗi Pandas hoặc DataFrame dưới dạng đối số thay vì dưới dạng mảng NumPy. Để minh họa điều này, bạn có thể tính toán tổng điểm kiểm tra của từng người bằng cách sử dụng NumPy routine numpy.average().

Thay vì chuyển một mảng NumPy sang numpy.average(), bạn sẽ chuyển một phần của Pandas DataFrame của mình:

>>> import numpy as np

>>> score = df.iloc[:, 3:5]
>>> score
   py-score  php-score
6    88.0    86.0
7    79.0    81.0
8    81.0    78.0
9    80.0    88.0
10   68.0    74.0

>>> np.average(score, axis=1, weights=[0.7, 0.3])
array([87.4, 79.6, 80.1, 82.4, 69.8])

Biến score hiện nay đề cập đến DataFrame với điểm py-core, php-core. Bạn có thể sử dụng điểm số làm đối số của numpy.average() và nhận kết hợp tuyến tính của các cột với trọng số được chỉ định. Như kết quả trên ta có được mảng điểm total score được tính từ cột (py-score * 0.7 + php-score * 0.3)

Nhưng đó không phải là tất cả! Bạn có thể sử dụng mảng NumPy được trả về bởi average() làm cột mới của df. Đầu tiên, xóa tổng số cột hiện có khỏi df, sau đó thêm cột mới bằng cách sử dụng average():

>>> del df['total']
>>> df
   name   city   age py-score  php-score
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0

>>> df['total'] = np.average(score, axis=1, weights=[0.7, 0.3])
>>> df
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.4
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0    79.6
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0    80.1
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    82.4
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0    69.8

Kết quả tương tự như trong ví dụ trước đó.

Sorting trong Pandas DataFrame

Bạn có thể sắp xếp một Pandas DataFrame bằng .sort_values():

>>> df.sort_values(by='total', ascending=False)
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.4
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    82.4
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0    80.1
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0    79.6
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0    69.8

Bạn đã sắp xếp DataFrame của bạn theo các giá trị trong cột total. Tham số by đặt label của hàng hoặc cột để sắp xếp theo .ascending chỉ định xem bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần (True) hay giảm dần (False). Bạn có thể pass axis nếu bạn muốn sort theo hàng (axis = 0) hoặc theo cột (axis = 1)

Nếu bạn muốn sort theo nhiều cột, thì bạn chỉ cần thêm đối số ở byascending tương ứng.

>>> df.sort_values(by=['py-score', 'php-score'], ascending=[False, False])
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.4
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0    80.1
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    82.4
7   Tuan   Ha Noi  28   79.0    81.0    79.6
10  Luan   HCM   38   68.0    74.0    69.8

Trong trường hợp này, DataFrame được sắp xếp theo cột py-core, nhưng nếu hai giá trị giống nhau, thì thứ tự của chúng được xác định bởi các giá trị từ cột php-score.

Tham số inplace cũng có thể được sử dụng với .sortvalues(). Nó được đặt thành False theo mặc định, đảm bảo .sortvalues() trả về một Pandas DataFrame mới. Khi bạn đặt inplace = True, DataFrame hiện có sẽ được sửa đổi và .sortvalues() sẽ trả về None.

Filtering Data

Data filtering là một tính năng mạnh mẽ khác của Pandas. Nó hoạt động tương tự như indexing với mảng Boolean trong NumPy.

Nếu bạn áp dụng một số thao tác logic trên một Series object, thì bạn sẽ nhận được một Series khác với các giá trị Boolean True và False:

>>> filter_ = df['total] >= 80
>>> filter_
6  True
7  False
8  True
9  True
10 False
Name: total, dtype: bool

Trong trường hợp này, df['total'] >= 80 trả về True cho những hàng có điểm Total lớn hơn hoặc bằng 80. Nó trả về False cho các hàng có điểm Total nhỏ hơn 80.

Bây giờ bạn có Series filter_ chứa đầy dữ liệu Boolean. Biểu thức df[filter_] trả về một Pandas DataFrame với các hàng từ df tương ứng với True trong filter_:

>>> df[filter_]
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.4
8   Nam   Da Nang 33   81.0    78.0    80.1
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    82.4

Bạn có thể tạo các biểu thức phức tạp bằng cách kết hợp các phép toán logic với các toán tử sau:

 • NOT (~)
 • AND (&)
 • OR (|)
 • XOR (^)

Ví dụ: bạn có thể nhận được DataFrame với các thành viên có điểm py-score và điểm php-score lớn hơn hoặc bằng 80:

>>> df[(df['py-score'] >= 80) & (df['php-score'] >= 80)]
   name   city   age py-score  php-score  total
6   Hoc   HCM   41   88.0    86.0    87.4
9   Huy   Long An 34   80.0    88.0    82.4

Biểu thức (df ['py-score']> = 80) & (df ['php-score']> = 80) trả về một Series có kết quả thỏa điều kiện >= 80 là True và False ở các giá trị khác.

Đối với một số hoạt động yêu cầu lọc dữ liệu, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng .where(). Nó có thể thay thế các giá trị ở các vị trí mà điều kiện không được thỏa mãn:

>>> df['total'].where(cond=df['total'] >= 80, other=0.0)
6  87.4
7  0.0
8  80.1
9  82.4
10  0.0

Tạm kết thúc phần 5 ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo... 😉


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.