+3

RevealJS - Làm Slide bằng HTML, CSS và JS

1. Introduce Reveal JS:

 • Reveal JS là JavaScript framework được sử dụng để tạo các bài presentation sử dụng HTML, CSS và JS.

 • Các chức năng cơ bản của Reveal JS bao gồm: nested slides, markdown contents, PDF export, speaker notes.

2. Install:

 • Bạn có thể download các folder css, js, lib, plugin từ github bỏ vào source.

 • Tạo thêm 1 file index.html như sau.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>RevealJS</title>
 <link rel="stylesheet" href="css/reveal.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/theme/white.css">
</head>
<body>
 <div class="reveal">
  <div class="slides">
   <section>Slide 1</section>
   <section>Slide 2</section>
  </div>
 </div>

 <script src="js/reveal.js"></script>
 <script>
  Reveal.initialize();
 </script>
</body>
</html>
 • Finish, bạn đã install xong Reveal JS và tạo 1 bài presentation đơn giản với 2 slide đơn giản tương ứng với 2 thẻ <section>.

 • Các bạn cần chú ý thêm markdown của bài presentation nên được trình bày theo cấu trúc sau.

  .reveal > .slides > section
  

3. Nested slides:

 • Theo mặc định các thẻ <section> cùng level sẽ thể hiện các slide theo chiều ngang (horizontal), sử dụng các phím arrow left, right để duy chuyển qua lại giữa các slide.

 • Nếu bạn để các thẻ <section> nested bên trong 1 thẻ <section> khác thì các <section> này sẽ thể hiện các slide con của slide ứng với thẻ <section> ngoài cùng và được thể hiện theo chiều dọc (vertical), sử dụng các phím arrow up, down để duy chuyển qua lại giữa các slide này.

<div class="slides">
 <section>Single Horizontal Slide</section>
 <section>
  <section>Vertical Slide 01</section>
  <section>Vertical Slide 02</section>
 </section>
</div>

4. Markdown:

 • Đối với Reveal JS, các bạn cũng có thể sử dụng markdown thay cho HTML để tạo slide.

a. Internal markdown:

 • Đầu tiên bạn cần thêm các file js thực hiện chức năng markdown vào file index.html.
<script src="js/reveal.js"></script>
<script src="plugin/markdown/marked.js"></script>
<script src="plugin/markdown/markdown.js"></script>
 • Thêm attribute data-markdown cho <section>.
 • Tạo <textarea> có attribute data-template để wrap markdown.
<section data-markdown>
 <textarea data-template>
  ## Reveal JS

  You can read more here [link](https://github.com/hakimel/reveal.js/).
 </textarea>
</section>
 • Các bạn có thể tham khảo thêm về cách viết Github Markdown tại đây.

b. External markdown:

 • Đối với cách sử dụng internal markdown, chúng ta define markdown bên trong thẻ <text-area data-template>.

 • Cách này khá là giống với cách sử dụng internal css, chúng ta cũng define css trong thẻ <style type="text/css">.

 • Tương tự như vậy, chúng ta sử dụng external css thông qua thẻ <link href="style.css"/> thì chúng ta cũng có thể sử dụng external markdown thông qua thẻ <data-markdown="markdowm.md">.

  <section data-markdown="markdown.md" data-separator="^\n\n\n" data-separator-vertical="^\n\n"></section>
  
 • Tuy nhiên cách này cần chạy trên WebServer hoặc localhost nên mình sẽ gửi đến các bạn trong bài viblo sau, trong bài lần này mình sẽ tập trung vào các tính năng có thể chạy trực tiếp trên file index.html.

c. Attributes for markdown:

 • Ngoài 2 cách kể trên, chúng ta còn có thể sử dụng markdown thông qua thẻ <script type="text/template"><!-- HTML comment -->.

i. Create slide:

<section data-markdown data-separator="---">
 <script type="text/template">
  ## Main Features
  ---
  ## 01. Nested slides
  ---
  ## 02. Markdown contents
  ---
  ## 03. PDF export
  ---
  ## 04. Speaker notes
  ---
  ## 05. JavaScript API
  </script>
</section>

ii. Edit markdown element attributes:

<section data-markdown>
 <script type="text/template">
  ## Main Features
  - 01. Nested slides <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" -->
  - 02. Markdown contents <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="2" -->
  - 03. PDF export <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="3" -->
  - 04. Speaker notes <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="4" -->
  - 05. JavaScript API <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="5" -->
 </script>
</section>

iii. Edit slide attributes:

<section data-markdown>
 <script type="text/template">
  <!-- .slide: data-background="#ff0000" -->
  And more ....
 </script>
</section>

iv: Insert code:

<section data-markdown>
 <script type="text/template">
  ## Simply call
  ```javascript
  Reveal.initialize();
  ```
 </script>
</section>
 • Chúng ta cần load thêm highlight.js vào file index.html
<script src="js/reveal.js"></script>
<script src="plugin/highlight/highlight.js"></script>
<script>
 Reveal.initialize();
 hljs.initHighlightingOnLoad();
</script>

v: Display image:

<section data-markdown>
 <script type="text/template">
  ![Reveal JS](https://images.viblo.asia/97416884-fedf-4237-a573-72fb3b3d79fe.jpg)
 </script>
</section>

5. Configuration:

 • Bạn có thể thêm các config cho Reveal JS bằng cách truyền tham số vào hàm Reveal.initialize()
<script>
 Reveal.initialize({
  // Display the page number of the current slide
  slideNumber: true,

  // Add the current slide number to the URL hash so that reloading the
  // page/copying the URL will return you to the same slide
  hash: true,

  // Push each slide change to the browser history. Implies `hash: true`
  history: true,

  // Number of milliseconds between automatically proceeding to the
  // next slide, disabled when set to 0, this value can be overwritten
  // by using a data-autoslide attribute on your slides
  autoSlide: 0
 });
</script>
 • Bạn cũng có thể override lại các config lúc initialize bằng cách truyền tham số vào hàm Reveal.configure()
<script>
 Reveal.configure({
  // Start auto-sliding every 5s
  autoSlide: 5000
 });
</script>

6. Dependencies:

 • Reveal JS có thể hợt động độc lập mà không cần load thêm jQuery hay bất cứ các thư viện Javascript nào khác.

 • Tuy nhiên Reveal JS cũng cho phép bạn load thêm 1 số thư viện đi kèm để thực hiện các hiệu ứng hay các chức năng đặc biệt

  • hightlight.js cho chức năng Hight light code.
  • markdown.js cho chức năng Markdown.
  • math.js để hiển thị các công thức toán học (MathJax).
  • note.js để hiển thị note của speaker.
  • zoom.js
  • search.js
  • print-pdf.js
 • Các thư viện này được tải về cùng khi bạn download Reveal JS từ Github.

 • Để sử dụng các thư viện này, thay vì để trong thẻ <script>, bạn có thể để vào tham số dependencies khi gọi hàm Reveal.initialize().

<script>
 Reveal.initialize({
  dependencies: [
   {
    src: 'plugin/markdown/marked.js',
    async: true,
    condition: function() {
     return !!document.querySelector('[data-markdown]');
    }
   },
   {
    src: 'plugin/markdown/markdown.js',
    async: true,
    condition: function() {
     return !!document.querySelector('[data-markdown]');
    }
   },
   {
    src: 'plugin/highlight/highlight.js',
    async: true,
    callback: function() {
     hljs.initHighlightingOnLoad();
    }
   }
	]
 });
<script>
 • Đối với từng dependency chúng ta cần truyền vào các tham số sau:
  • src: đường dẫn đến file script của dependency.
  • async (optional): load script của dependency sau khi Reveal js đã load thành công (default là false).
  • condiiction (optional): function xác định xem script của dependency có được load (function trả về true) hay không (function trả về false).
  • callback (optional): function được gọi sau khi script của dependency đã load thành công.

7. Events:

 • Event ready được gọi khi Reveal JS đã load tất cả các non-async dependencies.
 • Bạn cũng có thể sử dụng Reveal.isReady() để kiểm tra Reveal JS đã ready hay chưa.
Reveal.addEventListener('ready', function(event) {
 // event.currentSlide
});
 • Event slidechanged được gọi mỗi lần thay đổi slide.
Reveal.addEventListener('slidechaned', function(event) {
 // event.currentSlide
});
 • Event resize được gọi khi Reveal JS khi slide được resize.
Reveal.addEventListenner('resize', function(event) {
 // event.size
});
 • Ngoài ra Reveal JS còn support thêm các event khác.

8. Document:

 • Các bạn có thể tham khảo đấy đủ document của Reveal JS tạo đây.
 • Source code sử dụng trong bài viblo này mình đang để tạo đây.
 • Các tính năng như PDF Export, Speaker Notes, ... cần được chạy trên web server hoặc localhost mình sẽ gửi đến các bạn trong bài viblo sau, see you next month =))

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.