+14

Refs trong react là gì và một số trường hợp sử dụng refs

Refs cung cấp cho chúng ta cách access đến các DOM nodes hoặc React elements được tạo ra trong method render

Giới thiệu về refs

Trong data flow của React, props là cách để các parent components tương tác với các child components. Để updated child componnent, bạn cần re-render nó với các props mới. Nhưng sẽ có một số trường hợp cần bắt buộc phải updated các child component bên ngoài data flow của React. Các child component có thể là 1 instance của React Component hoặc có thể là DOM element. Cho những trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng react Refs.

Một số trường hợp dùng refs

 • Control focus; get text của DOM element; get state value(play/pause/timeline) của media playback,... nói chung là dùng trong những trường hợp các data này không cần đưa vào state của component.
 • Trigger các transitions, animations: sử dụng refs khi một element cần trigger animation/transition của một element khác
 • Tích hợp với các Third-party DOM libraries

Sử dụng useRef của react hooks

const refContainer = useRef(initialValue);

Đoạn code ở trên, chúng ta sẽ khởi tạo 1 ref object có .current property với initialValue. useRef sẽ cho cùng 1 ref object trên mỗi lần render.

 • Nếu ref object này là 1 DOM element thì chúng ta có thể manipulated các DOM element này như pure javascript thường làm.
 • Nếu ref object này là 1 javascript object thì các object này sẽ tồn tại trong scope của component như 1 plain javascript object thông thường.

Các ví dụ:

Điều khiển focus của input:

Ở ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng userRef để tham chiếu tới input element, sau đó sẽ thực hiện focus input khi click button

import React, { useRef } from "react";

function App() {
 const inputEl = useRef(null);

 const onButtonClick = () => {
  inputEl.current.focus();
 };

 return (
  <div className="App">
   <h2>Use refs to control focus</h2>
   <input ref={inputEl} />
   <button onClick={onButtonClick}>Focus the input</button>
  </div>
 );
}

Demo: https://codesandbox.io/s/dawn-thunder-w9hur

Set/Get giá trị trước đó của state:

Ở ví dụ này; sẽ có 1 input, nhập một vài ký tự và thực hiện blur input đó, chúng ta sẽ check xem previous value, current value sau mỗi lần blur input (case này trong thực tế là: nếu sau mỗi lần blur mà giá trị trước và sau khi blur có thay đổi thì thực hiện call api, ngược lại nếu không thay đổi thì không làm gì cả)

import React, { useRef, useState } from "react";

function App() {
 const prevValue = useRef("");
 const [value, setValue] = useState("");

 const onInputChange = e => {
  setValue(e.target.value);
 };

 const onInputBlur = () => {
  console.log(`Previous value: ${prevValue.current}`);
  console.log(`Current value: ${value}`);
  prevValue.current = value;
 };

 return (
  <div className="App">
   <h2>Use refs to set/get previous state's value</h2>
   <input value={value} onBlur={onInputBlur} onChange={onInputChange} />
   <div>Type something, blur input and check result in console.log</div>
  </div>
 );
}

Demo: https://codesandbox.io/s/hungry-glade-d7mjb

Sau khi hiểu về useRef ở ví dụ trên, chúng ta sẽ hay gặp 1 trường hợp thực tế như sau: sau khi input data vào các field trên màn hình(route A) sau đó điều hướng sang route B, lúc này ta sẽ cần lưu các data trên màn hình vào redux store như sau:

import React, { useState, useEffect, useRef } from "react";

function App() {
 const onScreenData = useRef({});
 const [inputs, setInputs] = useState({});

 const onInputChange = e => {
  const [name, value] = e.target;
  const updatedInputs = { ...inputs, [name]: value };
  setInputs(updatedInputs);
  onScreenData.current = updatedInputs;
 };

 useEffect(
  () => () => {
   saveScreenData(onScreenData.current);
  },
  []
 );

 return (
  <div>
   <h2>Use refs to get the latest inputs value</h2>
   <label>Title: </label>
   <input name="title" value={inputs.title || ""} onChange={onInputChange} />
   <label>Note: </label>
   <input name="note" value={inputs.note || ""} onChange={onInputChange} />
  </div>
 );
}

const saveScreenData = data => {
 // Save data to redux store
};

Demo: https://codesandbox.io/s/distracted-banzai-3hrwb

Control animation:

Chúng ta sử dụng useRef để get tham chiếu đến DOM element và thực hiện trigger animation

import React, { useRef, useEffect } from "react";
import { TweenMax } from "gsap";

function App() {
 const circle = useRef(null);

 useEffect(() => {
  TweenMax.fromTo(
   [circle.current],
   0.5,
   { y: 18 },
   { y: -18, yoyo: true, repeat: -1 }
  );
 }, []);

 return (
  <div className="App">
   <h1>Hello CodeSandbox</h1>
   <svg viewBox="0 0 150 33.2" width="180" height="150">
    <circle ref={circle} cx="16.1" cy="16.6" r="16.1" fill="#527abd" />
   </svg>
  </div>
 );
}

Demo: https://codesandbox.io/s/sleepy-mendel-lc8kz

Kết luận

Ở trên là một số ví dụ về sử dụng refs trong react hook, nhưng chúng ra hãy lưu ý một điều là nên hạn chế sử dụng refs mà thay vào đó là sử dụng state để control React Component; còn những trường hợp mà không thể dùng state, props thì mới sử dụng refs; trong đó những trường hợp thao tác với DOM element là hay sử dụng refs nhất.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết, hy vọng các bạn ứng dụng refs một cách tốt nhất khi làm việc


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.