+7

Javascript .map .filter .reduce .forEach in action

Array là một phần rất quan trọng trong bất kỳ một ngôn ngữ nào, và javascript cũng không ngoại lệ, bài hôm nay mình xin giới thiệu lại một số methods cơ bản hay dùng nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn trong mục đích sử dụng. Đó là .map .filter .reduce .forEach; Mình hy vọng đây là bài so sánh cụ thể và dễ hiểu cho các bạn mới làm quen với array . Bắt đầu nào!

(Bài này chỉ focus vào mục đích sử dụng và so sánh giữa các methods trên chứ không đi xâu giải thích về các tham số đầu vào)

.map

Mục đích:

Tạo một array mới với kết quả: là sau khi lặp qua và thực hiện thao tác tính toán trên mỗi phần tử của array ban đầu.

Điểm lưu ý:
 • Trả về một array mới có length bằng với length của array ban đầu.
 • Trả về một array mới với các phần tử bên trong đã biến đổi (đây là giá trị trả về của callback function trong .map).
 • .map sẽ không làm thay đổi array ban đầu.
Example:
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"]

const afterColors = beforeColors.map((item, index) => `hello ${item}`)

console.log('beforeColors', beforeColors)
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors)
// afterColors ["hello red", "hello blue", "hello green", "hello black"]

.filter

Mục đích:

Tạo một array mới với kết quả là: lặp qua và chỉ trả vể các phần tử pass điều kiện filter.

Điểm lưu ý:
 • Callback function luôn trả về các giá trị truthy, falsy
 • Trả về một array mới có length nhỏ hơn hoặc bằng với length của array ban đầu.
 • Value của các phần tử sau khi filter sẽ không biến đổi.
 • .filter sẽ không làm thay đổi array ban đầu.
Example:
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];

const afterColors = beforeColors.filter((item, index) => item.startsWith("b"));

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors);
// afterColors ["blue", "black"]

.reduce

Mục đích:

Trả về một data mới với kết quả: là sau khi lặp qua và thực hiện thao tác tính toán trên mỗi lần lặp.

Điểm lưu ý:
 • Trả về một data(object, array, string, ...) mới so với array ban đầu.
 • .reduce sẽ không làm thay đổi array ban đầu.
Example 1: biến đổi thành một array mới
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];

const afterColors = beforeColors.reduce((currentColors, item, index) => {
 if (item.startsWith("b")) {
  return [...currentColors, `hello ${item}`];
 }
 return currentColors;
}, []);

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors);
// afterColors ["hello blue", "hello black"]
Example 2: biến đổi thành một object mới
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];

const afterColorObj = beforeColors.reduce((currentColors, item, index) => {
 if (item.startsWith("b")) {
  return {
   ...currentColors,
   [`color_${item}`]: `hello ${item}`,
  };
 }
 return currentColors;
}, {});

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColorObj', afterColorObj);
// afterColorObj {color_blue: "hello blue", color_black: "hello black"}
Example 3: biến đổi thành một string mới
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];

const afterColorStr = beforeColors.reduce((currentColors, item, index) => {
 return `${currentColors} ${item}`;
}, '');

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColorStr', afterColorStr);
// afterColorStr "red blue green black "

.forEach

Mục đích:

Dùng để lặp qua các phần tử của một array và thực hiện thao tác xử lý qua mỗi lần lặp (tương tự vòng lặp for).

Điểm lưu ý:
 • Method này không trả về một array mới.
 • Không làm thay đổi array ban đầu, chỉ đơn giản là lặp qua và thực hiện xử lý bên trong mỗi lần lặp.
Example:
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"]

const afterColors = beforeColors.forEach((item, index) => {
 // logic here
 return item;
})

console.log('beforeColors', beforeColors)
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors)
// afterColors undefined

Noted thêm về .forEach

!!! .forEach là method lặp tổng quát của array và có thể dùng để thay thế bất kỳ các methods ở trên (.map .filter .reduce)

Ví dụ .forEach thay thế .map
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];
const afterColors = [];
beforeColors.forEach((item, index) => {
 afterColors.push(`hello ${item}`);
})

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors);
// afterColors ["hello red", "hello blue", "hello green", "hello black"]
Ví dụ .forEach thay thế .filter
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];
const afterColors = [];
beforeColors.forEach((item, index) => {
 if (item.startsWith("b")) {
  afterColors.push(item);
 }
})

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors);
// afterColors ["blue", "black"]
Ví dụ .forEach thay thế .reduce
const beforeColors = ["red", "blue", "green", "black"];
const afterColors = [];
beforeColors.forEach((item, index) => {
 if (item.startsWith("b")) {
  afterColors.push(`hello ${item}`);
 }
})

console.log('beforeColors', beforeColors);
// beforeColors ["red", "blue", "green", "black"]

console.log('afterColors', afterColors);
// afterColors ["hello blue", "hello black"]

Summary

Kết lại thì mình sẽ đưa ra các điều kiện để chọn method phù hợp từng bài toán như sau:

 • .map: không thay đổi length; thay đổi value mỗi phần tử; call back function trả về phần tử mới.
 • .filter: thay đổi length; không thay đổi value mỗi phần tử; call back function trả về giá trị truthy, falsy.
 • .reduce: biến đổi thành data mới với bất kỳ kiểu nào; .reduce là sự kết hợp giữa .map.filter.
 • .forEach: có thể dùng cho tất cả các trường hợp, nhưng hãy luôn luôn nghĩ đến .map .filter .reduce trước khi nghĩ đến .forEach.

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết, chúc mọi người một ngày tốt lành!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.