+5

Sử dụng observable state trong mobx 6

Để nói về cách sử dụng observable state trong mobx 6, chúng ta sẽ nói lại một chút về observable state là gì? Observable state trong mobx sẽ tương tự với sate trong trong react hay là store trong redux; Observable state này có thể là strings, numbers, objects, arrays, Maps, Sets

 • observable định nghĩa các properties sẽ được tracked by mobx
 • action đinh nghĩa các method sẽ modify các observable field
 • computed định nghĩa các getter method sẽ kế thừa và tính toán từ các observable state và cache các output này cho những lần sử dụng tiếp theo

Mình có viết một bài về mobx render ở đây

Observable trong mobx 5

Sử dụng trong class:

import { observable } from "mobx"

class Student {
   @observable students = []
   
   @computed
   get total() {
     return this.students.length
   }
   
   @action
   addStudent(student) {
     this.students.push(student)
   }
}

Ở cách dùng như trên, chúng ta sẽ define các observable, computed, action theo cú pháp anotation trên từng properties, getter, method của class

Sử dụng trong function:

import { observable } from "mobx"

const Student = observable({
	students: [],
  get total() {
    return this.students.length
  },
  addStudent: mobx.action(function addStudent(student) {
    this.students.push(student)
  }),
});

Observable trong mobx 6

Ở version 6 mới nhất của mobx, thì tất cả các observable, computed, action đều defined trong constructor của class

Sử dụng makeObservable trong class:

import { makeObservable, observable, computed, action } from "mobx"

class Student {
  students

  constructor(students) {
    makeObservable(this, {
      students: observable,
      total: computed,
      addStudent: action
    })
    this.students = students
  }

   get total() {
     return this.students.length
   }
   
   addStudent(student) {
     this.students.push(student)
   }
}

Sử dụng makeAutoObservable trong class:

import { makeAutoObservable } from "mobx"

class Student {
  students

  constructor(students) {
    makeAutoObservable(this)
    this.students = students
  }

   get total() {
     return this.students.length
   }
   
   addStudent(student) {
     this.students.push(student)
   }
}

Sử dụng makeAutoObservable, mobx sẽ tự động binding các properties tương ứng với observable, các getter method sẽ tương ứng với computed, các method sẽ tương ứng với action

Sử dụng trong function:

import { makeAutoObservable } from "mobx"

function Student(students) {
  return makeAutoObservable({
    students,
    get total() {
     return this.students.length
    }
    addStudent(student) {
     this.students.push(student)
   }
  })
}

Chúng ta có thể thấy việc định nghĩa observable, action, computed được defined ngay trong constructor, theo cách này thì mobx có thể quản lý các observable tốt hơn, optimized performance và đối với dev thì chúng ta có thể biết được tất cả các observable, action, computed một cách tổng quát và dễ dàng quản lý hơn.

Migrating từ mobx 4/5 lên mobx 6

Đối với project sử dụng babel:
 1. Update loose properties từ true sang false ["@babel/plugin-proposal-class-properties", { "loose": false }]
 2. Từ mobx 6, chúng ta không còn sử dụng các decorator annotation nên sẽ remove babel plugin này plugin-proposal-decorators

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.