+14

So sánh localStorage, sessionStorage và cookies

Trong bài viết này mình xin giới thiệu về cách dùng localStorage, sessionStoragecookies để lưu data ở browser và sự khác nhau giữa chúng. Mỗi cách lưu trữ sẽ có những ưu điểm, nhược điểm riêng, và dựa vào yêu cầu của mỗi bài toán chúng ta sẽ chọn một phương pháp phù hợp.

Đầu tiên chúng ta so sánh localStoragesessionStorage

Điểm giống nhau:

localStoragesessionStorage thuộc về web storage API, chúng có một số điểm chung sau:

 • Lưu data theo cặp key/value ở local browser và phía server không access được các data này.
 • Có cùng APIs: setItem, getItem, removeItem, clear.
 • Cho phép lưu trữ nhiều data(khoảng 10MB).
Cách sử dụng

localStoragesessionStorage có cú pháp API giống nhau, những ví dụ sau đây sử dụng localStorage và cũng tương tự cho sessionStorage. Một cặp key/value gọi là một entry.

1. Check browser support

if (window.localStorage) {
 // localStorage supported
}

2. Create entry

let key = 'Item 1';
localStorage.setItem(key, 'Value');

3. Read entry

let key = 'Item 1';
let myItem = localStorage.getItem(key);

4. Update entry

Giống với cách tạo mới entry, nhưng với key đã tạo trước đó

let key = 'Item 1';
localStorage.setItem(key, 'New Value');

5. Remove entry

let key = 'Item 1';
localStorage.removeItem(key);

6. Remove all entries

localStorage.clear();

7. Cách lưu object

Do localStoragesessionStorage chỉ lưu được string nên chúng ta cần convert object sang string sử dụng hàm JSON.stringify, sau đó khi get data thì sử dụng JSON.parse để convert string data về object

let key = 'user';

// Create entry:
let myObj = { name: 'Nam', age: 20 };
localStorage.setItem(key, JSON.stringify(myObj));

// Read entry:
let item = JSON.parse(localStorage.getItem(key));

7. Get tất cả entries

localStoragesessionStorage không có hàm forEach nên chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for

for (let i = 0; i < localStorage.length; i++){
 let key = localStorage.key(i);
 let value = localStorage.getItem(key);
 console.log(key, value);
}

Điểm khác nhau:

Khi close tab hay close browser thì data ở localStorage vẫn tồn tại, và chỉ bị mất khi user xoá cache hoặc clear web data. Còn đối với sessionStorage thì data sẽ bị mất ngay khi close tab hoặc close browser.

Để demo cho điểm khác nhau này chúng ta vào 1 page bất kì, bật Console lên và set data

sessionStorage.setItem("sessionData", "I am set in session storage.");  
localStorage.setItem("localData", "I am set in local storage."); 

Sau đó close tab, rồi access vào lại page đó và check localStorage, sessionStorageConsole (lưu ý là ctrl+shift+T ở chrome sẽ còn cache data, nên chúng ta phải gõ url trực tiếp)

localStorage.localData
// > "I am set in local storage."
sessionStorage.sessionData
// > undefined

Local Storage và Cookies

Một số điểm khác nhau giữa localStoragecookies

 • localStorage chỉ access được trên browser client; còn cookies thì có thể access được ở browser client và cả phía server (khi tạo một http request thì cookies của browser sẽ được attach vào header Cookie, từ đó phía server có thể parse header này và get được data cookie).
 • cookies có thời gian hết hạn expires, sau thời gian này thì cookies sẽ biến mất khỏi browser.
 • cookies chỉ cho phép lưu tối đa khoảng 4 KB, vì vậy ta nên sử dụng cookies với mục đích save những loại data simple ví dụ như token cho authentication,...

Để demo cookies được send lên server khi tạo một http request: chúng ta vào 1 page bất kì (google.com), bật Console lên và chạy đoạn code sau

document.cookie = "greeting=Hello World";
fetch('https://www.google.com/')

Sau đó qua tab Network, check request vừa tạo sẽ thấy cookies được attach vào header Cookie

Kết luận

Trong bài viết này mình đã so sánh về localStorage, sessionStoragecookies, hy vọng mọi người nắm rõ và áp dụng một cách linh hoạt trong các projects của mình, xin cám ơn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.