0

Rails 6 giới thiệu if_not_exists khi tạo bảng dữ liệu

Rails 6 bổ sung thêm tùy chọn if_not_exists để create_table tùy chọn tạo ra một bảng nếu nó không tồn tại.

Giá trị mặc định của if_not_existsfalse

Trước Rails 6 chúng ta có thể làm được điều này không?. Hoàn toàn có thể nhưng cách viết nó sẽ dài hơn.

Trước rails 6 ta sử dung ActiveRecord :: Base.connection.table_exists? để kiểm tra một bảng có tồn tại hay chưa khi create_table

1. Rails 5.2

Tạo 1 bảng users trong Rails 5.2

>> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
>>  def change
>>   create_table :users do |t|
>>    t.string :name, index: { unique: true }
>>
>>    t.timestamps
>>   end
>>  end
>> end

>> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users)
CREATE TABLE "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp NOT NULL, "updated_at" timestamp NOT NULL)

Bây giờ tạo lại bảng users với tùy chọn if_not_exists

>> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
>>  def change
>>   create_table :users, if_not_exists: true do |t|
>>    t.string :name, index: { unique: true }
>>
>>    t.timestamps
>>   end
>>  end
>> end

>> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users, {:if_not_exists=>true})
CREATE TABLE "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp NOT NULL, "updated_at" timestamp NOT NULL)

=> Traceback (most recent call last):
    2: from (irb):121
    1: from (irb):114:in 'change'
ActiveRecord::StatementInvalid (PG::DuplicateTable: ERROR: relation "users" already exists)
: CREATE TABLE "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp NOT NULL, "updated_at" timestamp NOT NULL)

Chúng ta có thể thấy rằng rails 5.2 bỏ qua tùy chọn if_not_exists, và cố gắng tạo lại bảng

Bây giờ hãy thử ActiveRecord :: Base.connection.table_exists? với rails 5.2

>> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.2]
>>  def change
>>   unless ActiveRecord::Base.connection.table_exists?('users')
>>    create_table :users do |t|
>>     t.string :name
>>
>>     t.timestamps
>>    end
>>   end
>>  end
>> end

>> CreateUsers.new.change

=> nil

Dựa vào kết quả trên chúng ta có thể thấy rằng create_table: :users đã không được chạy vì ActiveRecord::Base.connection.table_exists?('users') trả về kết quả true

2. Rails 6

Bây giờ tạo bảng users trong rails 6 với tùy chọn if_not_exists = true

>> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
>>  def change
>>   create_table :users, if_not_exists: true do |t|
>>    t.string :name, index: { unique: true }
>>
>>    t.timestamps
>>   end
>>  end
>> end

>> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users, {:if_not_exists=>true})
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp(6) NOT NULL, "updated_at" timestamp(6) NOT NULL)

=> #<PG::Result:0x00007fc4614fef48 status=PGRES_COMMAND_OK ntuples=0 nfields=0 cmd_tuples=0>

>> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users, {:if_not_exists=>true})
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp(6) NOT NULL, "updated_at" timestamp(6) NOT NULL)

=> #<PG::Result:0x00007fc46513fde0 status=PGRES_COMMAND_OK ntuples=0 nfields=0 cmd_tuples=0>

Nhìn vào ví dụ trên. Chúng ta có thể thấy không có ngoại lệ nào được đưa ra khi chúng ta tạo lại bẳng users lần thứ 2

Bây giờ tạo lại bảng users với tùy chọn if_not_exists = false

>> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
>>  def change
>>   create_table :users, if_not_exists: false do |t|
>>    t.string :name, index: { unique: true }
>>
>>    t.timestamps
>>   end
>>  end
>> end

>> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users, {:if_not_exists=>false})
CREATE TABLE "users" ("id" bigserial primary key, "name" character varying, "created_at" timestamp(6) NOT NULL, "updated_at" timestamp(6) NOT NULL)

=> Traceback (most recent call last):
    2: from (irb):23
    1: from (irb):15:in `change'
ActiveRecord::StatementInvalid (PG::DuplicateTable: ERROR: relation "users" already exists
)

Một ngoại lệ được bắn ra vì tùy chọn if_not_exists = false

Đây là pull request liên quan

Nguồn tham khảo https://blog.bigbinary.com/2019/05/22/rails-6-adds-if_not_exists-option-to-create_table.html https://api.rubyonrails.org/v5.2/classes/ActiveRecord/ConnectionAdapters/SchemaStatements.html#method-i-table_exists-3F


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.