Viblo Learning
0

Xác thực 2 bước với google authenticator chưa bao giờ dễ dàng đến thế - P2

Chào các bạn. Ở phần 1 mình có giới thiệu về xác thực 2 bước đối với google authenticator cơ bản. Ở phần 2 này mình sẽ giới thiệu với các bạn làm config code làm sao để có thể xác thực bước thứ 2 bằng mã otp từ google authenticator

Ở phần trước chúng ta đã tạo được mã QR và thực hiện verify rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tạo mã backup codes sau khi verify

Backup Codes

Chúng ta tạo ra 10 mã backup codes, dùng trong trường hợp người dùng mất điện thoại, hoặc lỡ tay xóa ứng dụng google authenticator

Mã backup code được tạo ra như thế nào

backup_codes = current_user.generate_otp_backup_codes!
current_user.save!

Câu lệnh trên sẽ tạo mã backup codes và thực hiện lưu vào database của mình theo kiểu array. Mỗi khi userdùng 1 mã backup codes để thực hiện verify thì trong database sẽ tự động remove đi 1 mã. Cho nên với 10 mã, chúng ta được sử dụng 10 lần thay mã otp google authenticator 10 lần.

Sau khi thực hiên scan và verify otp, thì chúng ta sẽ chuyển qua trang backup codes này. Để thuận tiện cho hiển thị và sử dụng chức năng download, thì chúng ta nên lưu mã backup code này vào session để còn sử dụng lại. Nguyên nhân, vì mã backup code nếu đã được lưu vào database rồi, thì nó sẽ tiến hành mã hóa luôn, và không thể giải mã được. Nên cần lưu vào session để tiện sử dụng ở những chỗ khác. Khi enable chức năng two factor thành công thì chúng ta sẽ xóa session này đi

Download and Copy backup codes

Download

Hành động này sẽ tải về 1 file txt chưa mã backup code

def download
  send_data params[:two_fa][:codes], filename: "backup_codes.txt"
end
<%= form_tag(download_two_factor_settings_path, method: :post,
                    class: "form-horizontal form-label-left download-two-factor") do %>
  <textarea name="two_fa[codes]" class="list-backup-codes hide"></textarea>
  <button type="button" class="btn btn-default btn-two-factor-download">
   <i class="fa fa-download"></i> Download
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-default btn-two-factor-copy">
   <i class="fa fa-clipboard"></i> Copy
  </button>
 <% end %>

Code javascript khi thực hiện click vào button download

 $(document).on('click', '.btn-two-factor-download', function() {
  $('.list-backup-codes').val(getOtpBackupCodes());
  $('.download-two-factor').submit();
  $('.btn-enable-two-factor').removeAttr('disabled');
 });

Copy

$(document).on('click', '.btn-two-factor-copy', function() {
  $('.list-backup-codes').val(getOtpBackupCodes());
  $('.list-backup-codes').removeClass('hide');
  $('.list-backup-codes').select();
  document.execCommand('copy');
  $('.list-backup-codes').addClass('hide');
  $('.copy_message').removeClass('hide');
  $('.btn-enable-two-factor').removeAttr('disabled');
});

Chỉ đơn là chạy command thực hiện việc copy đống backup codes thôi. Rồi có thể paste vào bất cứ đâu để lưu lại

Disable two factor setting

Sau khi config two factor thành công, thì còn lại là disable chức năng two factor setting, và 1 chức năng nữa đó là tạo lại mã backup codes mới

Chức năng tạo mã backup code mới cho những user đã enable two factor, về cơ bản là giống với việc tạo mã backup code khi bạn thực hiện scan qrcode

Require password

Để thực hiện việc bảo mật, mỗi khi user truy cập vào trang setting two factor này thì chúng ta sẽ yêu cầu họ nhập mật khẩu hiện tại của user. Nhập đúng thì mới chuyển hướng đến trang setting two factor setting.

Tạo function require password

def required_password
  return if session[:password_token] == current_user.encrypted_password

  render "two_factor_settings/required_password"
 end

Hàm này chỉ đơn giản là hiển thị form nhập mật khẩu thôi

before_action :required_password, only: [:new, :edit]

Chúng ta sẽ cho nó hiển thị form nhập password trước khi chuyển đến trang scan qrcode hoặc trang dissable two factor

def confirm_password
  unless current_user.valid_password? enable_2fa_params_password[:password]
   flash.now[:danger] = "Current password not valid. Please try again"
   return render "two_factor_settings/required_password"
  end

  session[:password_token] = current_user.encrypted_password
  redirect_to new_two_factor_settings_path
 end

Hàm này thực hiện kiểm tra mật khẩu nhập vào có đúng không và chuyển hướng đến trang config two factor

Mục đích để tránh có người không phải bản thân user thực hiện action. Hạn chế rủi ro về bảo mật tài khoản cho user

Nhập OTP, backup code sau khi login

Để có thể kiểm tra dược otp, backup code người dùng đúng hay không, chúng ta tạo ra module AuthenticateWithOtpTwoFactor để tiến hành xác thực

module AuthenticateWithOtpTwoFactor
 extend ActiveSupport::Concern

 def authenticate_with_otp_two_factor
  user = self.resource = find_user

  return prompt_for_two_factor(user) if session[:otp_user_id].blank?

  authenticate_user_with_backup_code_two_factor(user) if params[:code_type] == "backup_code"
  authenticate_user_with_otp_two_factor(user) unless params[:code_type] == "backup_code"
 end

 private

 def prompt_for_two_factor user
  return unless session[:otp_user_id] || user&.valid_password?(user_params[:password])

  @user = user
  session[:otp_user_id] = user.id
  render "devise/sessions/two_factor"
 end

 def authenticate_user_with_otp_two_factor user
  if user_params[:otp_attempt].blank?
   flash.now[:danger] = "OTP Code not blank"
   prompt_for_two_factor user
   return
  end

  if user.current_otp == user_params[:otp_attempt] && user&.validate_and_consume_otp!(user_params[:otp_attempt])
   session.delete :otp_user_id
   sign_in user
  else
   flash.now[:danger] = "OTP Code invalid. Please try again"
   prompt_for_two_factor user
  end
 rescue StandardError => e
  flash.now[:danger] = e.message
  prompt_for_two_factor user
 end

 def authenticate_user_with_backup_code_two_factor user
  if user_params[:backup_code_attempt].blank?
   flash.now[:danger] = "Backup Code not blank. Please try again"
   prompt_for_two_factor user
   return
  end

  if user&.invalidate_otp_backup_code!(user_params[:backup_code_attempt])
   session.delete :otp_user_id
   sign_in user
  else
   flash.now[:danger] = "Backup code invalid"
   prompt_for_two_factor user
  end
 rescue StandardError => e
  flash.now[:danger] = e.message
  prompt_for_two_factor admin
 end

 def user_params
  params.require(:user).permit(:email, :password, :otp_attempt, :backup_code_attempt)
 end

 def find_user
  if user_params[:email]
   User.find_by email: user_params[:email]
  elsif session[:otp_user_id]
   User.find_by id: session[:otp_user_id]
  end
 end

 def otp_two_factor_enabled?
  find_user&.otp_required_for_login?
 end
end

Để nó có thể chạy vào module check, thì chúng ta phải làm cho trước khi vào vào session create của devise thì chúng ta sẽ gọi đến hàm check trong module

include AuthenticateWithOtpTwoFactor

prepend_before_action :authenticate_with_otp_two_factor, if: -> {action_name == "create" && otp_two_factor_enabled?}

Mã HTML dùng để nhập OTP và password

<div class="container jumbotron">
 <body class="login">
  <div>
   <div class="login_wrapper">
    <div class="animate form login_form">
     <section class="login_content">
      <% flash.each do |key, value| %>
       <% unless value.is_a? Hash%>
        <div class="alert alert-<%= key == "notice" ? "info" : "danger"%>">
         <span class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</span>
         <%= value %>
        </div>
       <% end %>
      <% end %>
      <%= form_for(resource, as: resource_name, url: session_path(resource_name), method: :post) do |f| %>
       <div class="otp_code <%= "hide" if params[:code_type] == "backup_code" %>">
        <div>
         <%= f.text_field :otp_attempt, class: "form-control", placeholder: "Enter OTP Code", autofocus: "autofocus" %>
        </div>
        <div class="form-group">
         <span class="recover_code_link">Switch to backup code</span>
        </div>
       </div>
       <div class="backup_code <%= "hide" if params[:code_type] != "backup_code" %>">
        <div>
         <%= f.text_field :backup_code_attempt, class: "form-control", placeholder: "Enter backup code", autofocus: "autofocus" %>
        </div>
        <div class="form-group">
         <span class="otp_code_link">Switch to otp code</span>
        </div>
       </div>
       <div class="form-group">
        <input type="hidden" name="code_type" id="admin_code_type" value="<%= params[:code_type]%>" />
        <%= f.button :submit, class: "btn btn-default submit" do %>
         <span class="text">Confirm</span>
        <% end %>
       </div>
       <div class="clearfix"></div>
      <% end %>
     </section>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</div>

Kết

Đến đây chúng ta đã hoàn thành chức năng xác thực 2 bước sử dụng google authenticator rồi.

Source code hoàn chỉnh các bạn có thể xem tại đây

Source này mình có up lên heroku, muốn trải nghiệm thử các bạn vào đây để đăng ký 1 tài khoản. Sau đó login để trải nghiệm nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.


All Rights Reserved