Viblo CTF
0

Ruby style, Cách để viết code ruby dễ đọc hơn - Phần 4

Regular Expressions

Không nên sử dụng regular expressions nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm văn bản trong chuỗi string

Đối với cấu trúc đơn giản, bạn có thể sử dụng regexp trong string index

match = string[/regexp/]       # get content of matched regexp
first_group = string[/text(grp)/, 1] # get content of captured group
string[/text (grp)/, 1] = 'replace' # string => 'text replace'

Sử dụng non-capturing khi bạn không sử dụng kết quả thu được của dấu ngoặc đơn

/(first|second)/  # bad
/(?:first|second)/ # good

Không sử dụng các biến kiểu Perl khó hiểu, biểu thị các kết quả khớp nhóm regex. Hãy sử dụng Regexp.last_match[n]

/(regexp)/ =~ string
...

# bad
process $1

# good
process Regexp.last_match[1]

Hãy cẩn thận với ^ và $ vì chúng khớp với đầu và cuối dòng chứ ko phải kết thúc chuỗi. Nếu bạn muốn khớp toàn bộ chuỗi hãy dùng \A và \z

string = "some injection\nusername"
string[/^username$/]  # matches
string[/\Ausername\z/] # don't match

Sử dụng x để sửa đổi cho các regexp phức tạp. Điều này làm chúng dễ đọc hơn và bạn có thể thêm comment cho nó

regexp = %r{
 start     # some text
 \s      # white space char
 (group)    # first group
 (?:alt1|alt2) # some alternation
 end
}x

Percent Literals

Sử dụng %() cho các chuỗi 1 dòng. Và heredocs cho chuỗi có nhiều dòng

# bad (no interpolation needed)
%(<div class="text">Some text</div>)
# should be '<div class="text">Some text</div>'

# bad (no double-quotes)
%(This is #{quality} style)
# should be "This is #{quality} style"

# bad (multiple lines)
%(<div>\n<span class="big">#{exclamation}</span>\n</div>)
# should be a heredoc.

# good (requires interpolation, has quotes, single line)
%(<tr><td class="name">#{name}</td>)

Tránh sử dụng %q nếu chuỗi của bạn có cả dấu nháy đơn và nháy đôi trong đó

# bad
name = %q(Bruce Wayne)
time = %q(8 o'clock)
question = %q("What did you say?")

# good
name = 'Bruce Wayne'
time = "8 o'clock"
question = '"What did you say?"'

Chỉ sử dụng %r cho các cụm từ thông dụng khớp với nhiều hơn 1 ký tự

# bad
%r(\s+)

# still bad
%r(^/(.*)$)
# should be /^\/(.*)$/

# good
%r(^/blog/2011/(.*)$)

Tránh sử dụng %x trừ khi bạn gọi 1 lệnh có dấu ngoặc kép trong đó

# bad
date = %x(date)

# good
date = `date`
echo = %x(echo `date`)

Metaprogramming

Tránh sử dụng metaprograming không cần thiết

class_eval thích hợp hơn string-interpolated

Khi sử dụng class_eval add thêm comment cho nó nếu được

# from activesupport/lib/active_support/core_ext/string/output_safety.rb
UNSAFE_STRING_METHODS.each do |unsafe_method|
 if 'String'.respond_to?(unsafe_method)
  class_eval <<-EOT, __FILE__, __LINE__ + 1
   def #{unsafe_method}(*args, &block)    # def capitalize(*args, &block)
    to_str.#{unsafe_method}(*args, &block) #  to_str.capitalize(*args, &block)
   end                    # end

   def #{unsafe_method}!(*args)       # def capitalize!(*args)
    @dirty = true              #  @dirty = true
    super                  #  super
   end                    # end
  EOT
 end
end

Tránh sử dụng method_missing để lập trình metaprograming, bởi vì dấu vết trở nên lộn xộn. Nếu bắt buộc phải sử dụng method_missing

 • Hãy chắc chắn cũng xác định respond_to_missing?
 • Chỉ bắt các phương thức có tiền tố được xác định rõ
 • Hãy gọi super vào cuối statement của bạn
 • Ủy quyền cho các method
# bad
def method_missing?(meth, *args, &block)
 if /^find_by_(?<prop>.*)/ =~ meth
  # ... lots of code to do a find_by
 else
  super
 end
end

# good
def method_missing?(meth, *args, &block)
 if /^find_by_(?<prop>.*)/ =~ meth
  find_by(prop, *args, &block)
 else
  super
 end
end

Kết

Mình đã giới thiệu với các bạn, cách làm thế nào để viết code dễ đọc hơn trong Ruby, Ruby on Rails. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.


All Rights Reserved