+1

MPNowPlayingInfoCenter - Điều khiển trình phát nhạc ở màn hình Lock

Khi bạn làm một ứng dụng nghe nhạc, chắc chắn bạn đâu muốn lúc nào cũng mở ứng dụng nghe nhạc ở ngay màn hình chính đâu. Đôi lúc bạn sẽ muốn khoá điện thoại chỉ để nghe nhạc, nhưng bạn vẫn muốn điều khiển được trình nghe nhạc như nghe bản nhạc tiếp theo, bản nhạc trước hoặc một chút thông tin ...

Âm nhạc

Âm nhạc là thứ mang lại vẻ đẹp dưới dạng nụ cười trên khuôn mặt. Một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất và thịnh hành nhất là ứng dụng âm nhạc. Mỗi người trong chúng ta đều có một hoặc ứng dụng âm nhạc khác trong điện thoại của mình để giúp chúng ta xả stress. 😌

Chủ đề

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm thể nào để điều khiển ở trình phát nhạc trên màn hình khoá.

Điều kiện cần và đủ để áp dụng vào ứng dụng

Để phát nhạc và mong muốn điều khiển thì ứng dụng iOS của bạn cần những điều sau:

 1. Media playback
 2. Remote commands configuration
 3. Playing info center configuration

1. Hỗ trợ phát nhạc ở nền

Để khi ứng dụng iOS ở nền vẫn có thể phát nhạc được, bạn cần đoạn code đăng kí như sau:

do {
  //keep alive audio at background
  try AVAudioSession.sharedInstance().setCategory(AVAudioSession.Category(rawValue: AVAudioSession.Category.playback.rawValue))
  try AVAudioSession.sharedInstance().setActive(true)
} catch _ { 
}

Bật Audio ở Background Modes

2. Remote Commands

MPNowPlayingInfoCenter là một class cho phép tương tác giữa ứng dụng và remote control ở màn hình khoá. Class này cung cấp MPRemoteCommand để handle trong ứng dụng của mình.

 • Trước tiên đăng kí Remote này ở ứng dụng bằng câu lệnh sau

UIApplication.shared.beginReceivingRemoteControlEvents()

 • Các hàm handle mà bạn mong muốn
func addActionsToControlCenter(){
  addActionToPlayCommand()
  addActionToPauseCommnd()
  addActionToPreviousCommand()
  addActionToNextCommand()
  addActionToChangePlayBackPosition()
  addActionToseekForwardCommand()
  addActionToseekBackwordCommand()
}

func addActionToPlayCommand(){
    MPRemoteCommandCenter.shared().playCommand.isEnabled = true 
    MPRemoteCommandCenter.shared().playCommand.addTarget(self, action: #selector(playCommand))
}

func addActionToPauseCommnd(){
  MPRemoteCommandCenter.shared().pauseCommand.isEnabled = true
  MPRemoteCommandCenter.shared().pauseCommand.addTarget(self, action: #selector(pauseCommand))
}

func addActionToPreviousCommand(){
    MPRemoteCommandCenter.shared().previousTrackCommand.isEnabled = true  MPRemoteCommandCenter.shared().previousTrackCommand.addTarget(self, action: #selector(previousButtonTapped))
}

func addActionToNextCommand(){
  MPRemoteCommandCenter.shared().nextTrackCommand.isEnabled = true
  MPRemoteCommandCenter.shared().nextTrackCommand.addTarget(self, action: #selector(nextButtonTapped))
}

func addActionToChangePlayBackPosition(){
  MPRemoteCommandCenter.shared().changePlaybackPositionCommand.isEnabled = true
  MPRemoteCommandCenter.shared().changePlaybackPositionCommand.addTarget(self, action: #selector(changePlaybackPosition))
}

func addActionToseekForwardCommand(){
  MPRemoteCommandCenter.shared().seekForwardCommand.isEnabled = true
  MPRemoteCommandCenter.shared().playCommand.addTarget(self, action: #selector(seekForward))
}

func addActionToseekBackwordCommand(){
  MPRemoteCommandCenter.shared().seekBackwardCommand.isEnabled = true
  MPRemoteCommandCenter.shared().playCommand.addTarget(self, action: #selector(seekBackword))
}

3. Playing info center configuration

func updateInfoCenter() {

  guard let item = currentItem else {return}
  
  var nowPlayingInfo : [String : AnyObject] = [
    MPMediaItemPropertyPlaybackDuration : item.duration ?? 0 as AnyObject,
    MPMediaItemPropertyTitle      : item.contentObj.title as AnyObject,
    MPNowPlayingInfoPropertyElapsedPlaybackTime : item.currentTime as AnyObject,
    MPNowPlayingInfoPropertyPlaybackQueueCount : totalCount as AnyObject,
    MPNowPlayingInfoPropertyPlaybackQueueIndex : playIndex as AnyObject,
    MPMediaItemPropertyMediaType : MPMediaType.anyAudio.rawValue as AnyObject, 
    MPMediaItemPropertyArtist
  ]
  MPNowPlayingInfoCenter.default().nowPlayingInfo = nowPlayingInfo
}

Note

Ngoài ra còn nhiều thứ khác mà bạn có thể handle được thông qua MPRemoteCommandCenter như seek, duration, elapsed, rate ....

Hy vọng bài viết này, có thể giúp ích được cho bạn một phần nào đó.

Nguồn:

https://medium.com/@g4gurpreetoberoi/controlling-music-from-lock-screen-mpnowplayinginfocenter-3f75ec7972d6

https://medium.com/@varundudeja/showing-media-player-system-controls-on-notification-screen-in-ios-swift-4e27fbf73575


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.