0

Tùy chỉnh localized trong Swift.

 • Việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ là một yếu tố cần thiết để App của bạn trở nên phổ biến trên App Store vì chung quy lại thì người sử dụng nào cũng muốn sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

 • Chính vì tâm lý này mà Apple đã cung cấp cho chúng ta kha khá API để xử lý các resource như localized với các tuỳ chỉnh cần thiết để chúng ta có thể hiển thị đa ngôn ngữ cho App.

 • Việc render UI cho các quốc gia khác nhau trở nên đơn giản với việc định nghĩa sẵn của developer.

// English
"NewMovies" = "**New** movies";

// Swedish
"NewMovies" = "**Nya** filmer";

// Polish
"NewMovies" = "**Nowe** filmy";

// VietNam
"NewMovies" = "**Phim Mới**";
 • Chúng ta sẽ thực hiện chia nhỏ format của string trên thành từng đoạn text nhỏ bằng cách sử dụng NSAtributedString. Chúng ta cần định nghĩa type cho LocalizedString để có thể implement tất cả các logic được yêu cầu, tiếp đó chúng ta cần khởi tạo một instance với các localized string key để có thể xử lý raw String bằng việc sử dụng method NSLocalizedString:
struct LocalizedString {
  var key: String

  init(_ key: String) {
    self.key = key
  }

  func resolve() -> String {
    NSLocalizedString(key, comment: "")
  }
}

extension LocalizedString: ExpressibleByStringLiteral {
  init(stringLiteral value: StringLiteralType) {
    key = value
  }
}
 • Với định dạng type bên trên thì chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể sử dụng NSAtributedString để chuyển đổi và hiển thị UI.

1/ Attributed strings:

 • Như tên định nghĩa thì NSAtributedString cho phép chúng ta thêm vào các thuộc tính để hiển thị cho chuỗi String mặc định trong trường hợp chúng ta cần có các chú thích, nhấn mạnh cho chuỗi string đó.

 • Chúng ta cần mở rộng LocalizedString để có thể thực hiện điều đó bằng việc thêm vào method để có thể chia nhỏ chuỗi raw localizlized thành các component nhỏ với việc sử dụng Markdown-style ** sau đó thêm vào style tuỳ chỉnh cho component.

extension LocalizedString {
  typealias Fonts = (default: UIFont, bold: UIFont)

  static func defaultFonts() -> Fonts {
    let font = UIFont.preferredFont(forTextStyle: .body)
    return (font, .boldSystemFont(ofSize: font.pointSize))
  }

  func attributedString(
    withFonts fonts: Fonts = defaultFonts()
  ) -> NSAttributedString {
    let components = resolve().components(separatedBy: "**")
    let sequence = components.enumerated()
    let attributedString = NSMutableAttributedString()

    return sequence.reduce(into: attributedString) { string, pair in
      let isBold = !pair.offset.isMultiple(of: 2)
      let font = isBold ? fonts.bold : fonts.default

      string.append(NSAttributedString(
        string: pair.element,
        attributes: [.font: font]
      ))
    }
  }
}
 • Sử dụng tuỳ chỉnh trên chúng ta có thể render các chuỗi localized với các style đã được tuỳ chỉnh cho các UIKit class như UILabel hay UITextView.

 • Để sử dụng tuỳ chỉnh trên cho SwiftUI chúng ta cần refactor lại đoạn code trên để có thể tái sử dụng các render logic tránh việc phải copy lại.

 • Phương án refactor ở đây là sử dụng generic để giảm thiểu việc phải viết đi viết lại các đoạn code để render UI. Cụ thể ở đây chúng ta dùng method reduce:

private extension LocalizedString {
  func render<T>(
    into initialResult: T,
    handler: (inout T, String, _ isBold: Bool) -> Void
  ) -> T {
    let components = resolve().components(separatedBy: "**")
    let sequence = components.enumerated()

    return sequence.reduce(into: initialResult) { result, pair in
      let isBold = !pair.offset.isMultiple(of: 2)
      handler(&result, pair.element, isBold)
    }
  }
}
 • So với method NSAtributedString cơ bản trước đó chúng ta cần tập trung cho việc chú thích thêm cũng như kết hợp các chuỗi string đã được truyền vào handler:
extension LocalizedString {
  ...

  func attributedString(
    withFonts fonts: Fonts = defaultFonts()
  ) -> NSAttributedString {
    render(
      into: NSMutableAttributedString(),
      handler: { fullString, string, isBold in
        let font = isBold ? fonts.bold : fonts.default

        fullString.append(NSAttributedString(
          string: string,
          attributes: [.font: font]
        ))
      }
    )
  }
}

2/ Cách sử dụng localized để sử dụng trong SwiftUI Text:

 • Một trong những tính năng không được chú ý của Text trong SwiftUI là chúng ta có sử dụng operation add để kết hợp nhiều chuỗi string với các tuỳ chỉnh khác nhau lại. Chúng ta cần mở rộng API LocalizedString để gọi một method với với tên render để kết hợp từng chuỗi string cần tuỳ chỉnh lại:
extension LocalizedString {
  func styledText() -> Text {
    render(into: Text("")) { fullText, string, isBold in
      var text = Text(string)

      if isBold {
        text = text.bold()
      }

      fullText = fullText + text
    }
  }
}

3/ Tùy chỉnh localized để có thể sử dụng cho cả UIKit và SwiftUI:

 • Chúng ta cùng xem xét một số tùy chỉnh cho UILabelText khiến chúng trở nên dễ sử dụng hơn, cho phép chúng ta có thể khởi tạo trực tiếp chúng với các giá trị cũng như style mà ta mong muốn:
extension UILabel {
  convenience init(styledLocalizedString string: LocalizedString) {
    self.init(frame: .zero)
    attributedText = string.attributedString()
  }
}

extension Text {
  init(styledLocalizedString string: LocalizedString) {
    self = string.styledText()
  }
}
 • Cách sử dụng UILabel cho UIKit cũng như Text cho SwiftUI kèm theo string đã được localized trở nên vô cùng ngắn gọn và đơn giản như sau:
// UIKit
UILabel(styledLocalizedString: "NewMovies")

// SwiftUI
Text(styledLocalizedString: "NewMovies")
 • Cách sử dụng này kèm theo một vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm đó là chúng ta luôn parsing lại mỗi string khi chúng các Label cũng như Text này được gọi tới, đồng nghĩa nếu chúng ta luôn update lại UI thì chúng ta cần phải caching chúng lại tránh việc parsing không cần thiết.

 • Tất cả string mà chúng ta parsing được load từ static resource, chúng ta nên cache chúng lại một cách cẩn thận và để thực hiện điều đó chúng ta sử dụng type Cache để tùy chỉnh method render có thể readwrite từ type Cache:

private extension LocalizedString {
  static let attributedStringCache = Cache<String, NSMutableAttributedString>()
static let swiftUITextCache = Cache<String, Text>()

  func render<T>(
    into initialResult: @autoclosure () -> T,
    cache: Cache<String, T>,
    handler: (inout T, String, _ isBold: Bool) -> Void
  ) -> T {
    if let cached = cache.value(forKey: key) {
  return cached
}

    let components = resolve().components(separatedBy: "**")
    let sequence = components.enumerated()

    let result = sequence.reduce(into: initialResult()) { result, pair in
      let isBold = !pair.offset.isMultiple(of: 2)
      handler(&result, pair.element, isBold)
    }

    cache.insert(result, forKey: key)
    return result
  }
}
 • Hãy chú ý rằng attributedStringCache lưu giữ NSMutableAttributedString instance đó là bởi vì chúng ta làm việc với type chúng ta gọi render từ method``attributedString. Không có tác dụng phụ gì khi chúng ta sử dụng những mutable instance với các type``LocalizedString nhưng từ bây giờ chúng ta nên copy tất cả các attributed string trước khi trả giá trị cho chúng để có thể tránh các tai nạn có thể xảy ra khi chia sẻ các mutable state.
extension LocalizedString {
  ...

  func attributedString(
    withFonts fonts: Fonts = defaultFonts()
  ) -> NSAttributedString {
    let string = render(
      into: NSMutableAttributedString(),
      cache: Self.attributedStringCache,
      handler: { fullString, string, isBold in
        ...
      }
    )

    return NSAttributedString(attributedString: string)
  }

  func styledText() -> Text {
    render(
      into: Text(""),
      cache: Self.swiftUITextCache,
      handler: { fullText, string, isBold in
        ...
      }
    )
  }
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.