+1

Mac Productivity - Awesome Alfred

The purpose of this post is explaining how Amazing Alfred is

M廙 廕吟

Alfred l ph廕吵 m廙m 廕吟 ti礙n m m穫nh tr廕 ti廙n 廙 mua =]]

S廙 l g廕吵 璽y, trong l繳c m穫nh c籀 t穫m hi廙u v廙 c獺c ph廕吵 m廙m Productivity tr礙n MacOS th穫 c籀 廙c が廙θ bi t廙ng h廙φ ny. Trong bi ny, anh t獺c gi廕 廕暗 ph廕吵 m廙m Alfred l礙n tr礙n 廕吟. M穫nh th廕句 hヾi t簷 m簷, kh繫ng hi廙u t廕【 sao n籀 l廕【 が廙θ x廕穆 l礙n 廕吟 nhが th廕. Th廕 l sau khi b廙 ra 1 bu廙i t廙i t穫m hi廙u, m穫nh th廕負 s廙 kh獺 b廕另 ng廙 v穫 nh廙疸g th廙 m Alfred c籀 th廙 lm が廙θ => M穫nh 瓊 quy廕篙 廙nh b廙 ra 23 廙 mua v m穫nh ngh藺 m穫nh 瓊 c籀 m廙t quy廕篙 廙nh 繳ng 廕疸

Trong bi vi廕篙 ny, m穫nh s廕 vi廕篙 v廙 nh廙疸g th廙 th繳 v廙 m Alfred c籀 th廙 lm が廙θ

Alfred basic

Sau khi ci 廕暗 Alfred, b廕》 c籀 th廙 show Alfred b廕彫g c獺ch b廕叮 t廙 h廙φ Space 廙 show Alfred. Tuy nhi礙n do m穫nh d羅ng nhi廙u n礙n m穫nh 廙i config thnh Space

Dが廙i 璽y l 1 s廙 t穩nh nng cヾ b廕τ c廙吧 Alfred. N籀 kh獺 gi廙ng v廙i 廙姊g d廙叩g Spotlight c籀 tr礙n MacOS.

1. Launch applications

space app_name 廙 t穫m app -> 廕孓 Enter 廙 ch廕『

2. Search web

google, wiki, .... + keyword 廙 search v廙i t廙 kho獺.

3. Find files quickly

open + t礙n file -> M廙 file nhanh

spacebar -> Search file

find -> Follow keyword 廙 m廙 trong Finder

o -> Open file

4. Speed up your Mac productivity

Keyword T穩nh nng
define Tra t廙 i廙n b廕彫g app m廕搾 廙nh
13 * 123 Lm to獺n cヾ b廕τ
screensave Start Screen Save
trash Show Trash
emptytrash Empty Trash
sleep Sleep Mac
lock, restart, shutdown
eject Eject all volumes
hide, quit, forcequit Hide, Quit or Force Quit app

5. Save your clips

c -> Open Clipboard History

Sau khi b廕》 ch廙n -> c 廙 copy

6. Listen to Music

Alfred cung c廕叼 r廕另 nhi廙u ph穩m t廕眩, keyword 廙 tがヾng th穩ch v廙i iTunes, nhがng do m穫nh k hay nghe nh廕︷ b廕彫g iTunes n礙n l s廕 next qua ph廕吵 ny =))

7. Send email

Alfred gi繳p b廕》 g廙虹 email nhanh ch籀ng = t廙 kho獺 email. B廕》 c觼ng c籀 th廙 search contacts t廙 Alfred

===> C獺c t穩nh nng cヾ b廕τ kh獺c c廙吧 Alfred nhが search Bookmarks, tがヾng th穩ch v廙i 1Password, ch廕『 l廙nh Terminal, ... c廙吧 Alfred b廕》 c籀 th廙 xem th礙m 廙 page Guide and Tutorial.

Alfred Workflow

璽y l t穩nh nng m穫nh th廕句 l hay nh廕另 c廙吧 Alfred. V t廕另 nhi礙n, 廙 c籀 th廙 s廙 d廙叩g t穩nh nng ny, b廕》 c廕吵 mua g籀i Power Pack.

Workflow c籀 th廙 hi廙u nhが l extension/ plugin cho Alfred. V廙i t穩nh nng ny, Alfred tr廙 thnh 1 ph廕吵 m廙m scriptable -> B廕》 c籀 th廙 t廕︽/ vi廕篙 code 廙 t廕︽ ra nh廙疸g tools 廙 gi廕ξ quy廕篙 v廕叩 廙 c廙吧 m穫nh.

C獺 nh璽n m穫nh th廕句 th穫 m廙i v廕叩 廙 c廙吧 m穫nh 瓊 が廙θ ngが廙i kh獺c gi廕ξ quy廕篙 = c獺c Workflows r廙i M穫nh ch廙 c廕吵 down v廙 r廙i d羅ng th繫i :v Dが廙i 璽y l 1 s廙 Workflows m m穫nh th廕句 th繳 v廙

1. Evernote

N廕簑 b廕》 l ngが廙i thが廙ng xuy礙n s廙 d廙叩g Evernote cho vi廙c take note, qu廕τ l羸 todo list, reminder, ... th穫 b廕》 k th廙 b廙 qua 廙姊g d廙叩g ny.

Evernote Workflow cho ph矇p b廕》 c籀 th廙 t穫m ki廕禦 (b廕彫g ens @, ens #, ens), th礙m note(enn @notebook #tag1 #tag2 !reminder :Title), th礙m note t廙 clipboard, selected text, append text vo existed note, ... C簷n r廕另 nhi廙u t穩nh nng kh獺c n廙畝, b廕》 c籀 th廙 vo link b礙n tr礙n 廙 t廕ξ/ 廙c c獺c t穩nh nng c廙吧 Workflow ny nh矇

2. Short URL

B廕》 c籀 1 が廙ng link r廕另 di v mu廙n share/ lがu l廕【 nhがng v穫 n籀 di n礙n nh穫n kh獺 l b廕另 ti廙n. H瓊y short link l廕【 d羅ng Shortent Workflow.

V廙i url 瓊 が廙θ copy vo clipboard, b廕》 ch廙 c廕吵 g繭: short v enter -> Url shortent s廕 が廙θ copy vo clipboard . Gi廙 ch廙 c廕吵 paste 廙 share th繫i

3. Download video

B廕》 mu廙n download 1 video m chがa t穫m th廕句 n繳t download 廙 璽u. M廙t s廙 trang nhが facebook/ youtube, mu廙n down video v廙 l c廕 1 lo廕﹀ c獺c bが廙c :3 DownVid l 1 workflow cho ph矇p b廕》 download video t廙 url. V穩 d廙, b廕》 ang xem video no 籀 tr礙n Youtube, h瓊y copy url, g繭: dv + enter 廙 down video v廙 1 folder ci 廕暗 s廕登. R廕另 ti廙n l廙ξ 繳ng kh繫ng

4. WebScreenshot

B廕》 mu廙n ch廙叼 1 b廙妾 廕τh screenshot v share cho ngが廙i kh獺c. Th繫ng thが廙ng s廕 l b廕叮 ch廙叼 mn h穫nh/ ho廕搾 ch廙n 1 ph廕吵 c廙吧 mn h穫nh, sau 籀 lがu l廕【, vo web r廙i up 廕τh -> share. ==> Kh獺 nhi廙u thao t獺c 繳ng kh繫ng :v

H瓊y 廙 WebScreedshot gi繳p b廕》.

Sau khi 瓊 add vo Alfred, b廕》 c籀 th廙 remap l廕【 ph穩m t廕眩 廙 d羅ng thu廕要 ti廙n hヾn. V穩 d廙 m穫nh 廕暗 I 廙 select v羅ng s廕 ch廙叼 screenshot. Sau khi 瓊 ch廙n, workflow ny s廕 t廙 廙ng upload l礙n trang https://i.imgur.com/ Link 廕τh tr廕 v廙 s廕 が廙θ copy vo clipboard. B廕》 ch廙 c廕吵 paste v share th繫i

5. Search Safari and Chrome tabs

N廕簑 b廕》 c籀 th籀i quen m廙 nhi廙u tab c羅ng 1 l繳c tr礙n Chrome ho廕搾 Safari th穫 璽y l 1 workflow m b廕》 kh繫ng th廙 b廙 qua.

B廕》 c籀 th廙 download workflow 廙 璽y: Search Safari and Chrome tabs

Khi b廕》 ang c籀 nhi廙u tab, b廕》 c籀 th廙 search tab 籀 b廕彫g c獺ch g繭 Space t t礙n_tab v廙i t l alias 廙 g廙i t廙i workflow ny

6. Secure shell

B廕》 lm vi廙c v廙i nhi廙u server, c繫ng vi廙c c廕吵 ph廕ξ ssh vo server m廙i ngy? B廕》 ch獺n vi廙c ph廕ξ m廙 terminal l礙n, sau 籀 g繭 nh廙疸g d簷ng di: ssh -i ..../abc.pem ubuntu@ip_address? Secure shell c籀 th廙 gi繳p cho b廕》.

B廕彫g c獺ch t廕︽ 1 file config trong thが m廙卉 ~/.ssh, b廕》 s廕 c籀 th廙 d羅ng Secure shell 廙 ssh vo server 1 c獺ch d廙 dng. Sercure shell s廕 search trong file config v がa ra list g廙ξ 羸 c獺c server c籀 th廙 login. Vi廙c c廙吧 b廕》 ch廙 c廕吵 ch廙n th繫i

V c簷n r廕另 nhi廙u, r廕另 nhi廙u c獺c workflow h廙真 穩ch kh獺c. B廕》 c籀 th廙 tham kh廕υ th礙m 廙 c獺c trang:

Alfred snippets

Alfred Snippets l m廙t t穩nh nng kh繫ng th廙 b廙 qua khi b廕》 s廙 d廙叩g g籀i Powerpack. N廕簑 nhが trが廙c 璽y, 廙 s廙 d廙叩g t穩nh nng text expander, b廕》 c廕吵 s廙 d廙叩g 1 s廙 ph廕吵 m廙m kh獺c nhが Text Expander hay Typinator th穫 gi廙 璽y, Alfred snippet c籀 th廙 gi繳p b廕》.

Ngu廙n c廕σ h廙姊g 廙 m穫nh d羅ng t穩nh nng Text Expander b廕眩 廕吟 t廙 bi vi廕篙 Write one never write again.

ヾn gi廕τ l b廕》 s廕 map 1 s廙 t廙, c璽u m b廕》 hay g繭 thが廙ng ngy thnh 1 short world no 籀. N籀 hon ton gi廙ng nhが khi b廕》 s廙 d廙叩g snippets khi vi廕篙 code v廙i Sublime hay Vim v廕軌. G繭 1 ch廙 ng廕疸 g廙n, c廕 o廕》 template s廕 が廙θ in ra. (len)

廙 t廕要 d廙叩g t廙i a が廙θ ti廙n 穩ch c廙吧 Alfred snippets, theo m穫nh n礙n lm theo c獺c bが廙c sau 璽y:

1. T穫m が廙θ c獺c c璽u/ t廙 m m穫nh hay g繭 hng ngy

T廕另 nhi礙n :v N廕簑 b廕》 ch廙 google, l礙n m廕》g t穫m 1 vi b廙 snippets m m廙i ngが廙i hay d羅ng (v穩 d廙 nhが 璽y) th穫 b廕》 s廕 v廕南 chがa th廙 gi廕ξ quy廕篙 tri廙t 廙 v廕叩 廙 c廙吧 m穫nh. V廙i c獺 nh璽n m穫nh, do 1 ngy m穫nh g繭 kh獺 nhi廙u (code, chat, vi廕篙 blog =)) ) n礙n c獺c t廙 m穫nh vi廕篙 c觼ng kh獺 nhi廙u. V穩 d廙 nhが:

  • Sau khi code xong v chuy廙n qua g廙虹 pullrequest, m穫nh c廕吵 g廙虹 link ticket vo box chat v nh廙 m廙i ngが廙i review v廙i c繳 ph獺p:

Please review this pullrequest: _pullrequest\_url. Thank you :)

  • Khi g繭 markdown, m穫nh r廕另 hay ph廕ξ d羅ng t廙i c繳 ph獺p vi廕篙 link markdown:

[text_abc](link_url_copied_from_clipboard)

  • Trong bi vi廕篙 ny m穫nh c籀 s廙 d廙叩g kh獺 nhi廙u k穩 t廙 廕搾 bi廙t nhが ho廕搾 emoji nhが
  • N廕簑 b廕》 s廙 d廙叩g app Fantastical th穫 Alfred snippet c籀 th廙 gi繳p b廕》 r廕另 nhi廙u. V穩 d廙 1h cho 1 hour, a1p cho at 1 pm, ....
  • C獺c th繫ng tin m b廕》 c廕吵 nh廕計 v廙i t廕吵 su廕另 cao, v穩 d廙 nhが: s廙 ch廙姊g minh thが, 廙a ch廙, email, ....

2. Chia thnh t廙南g b廙 snippet v 廕暗 alias

Sau khi 瓊 t穫m ra が廙θ c獺c t廙 hay s廙 d廙叩g, b璽y gi廙 b廕》 c籀 th廙 m廙 Alfred snippet l礙n v t廕︽ t廙南g b廙 alias 1, sau 籀 t alias tがヾng 廙姊g v廙i m廙i t廙 籀.

V穩 d廙 nhが m穫nh c籀 廙 1 s廙 b廙 snippet nhが: Fantastical, Mac symbol, Markdown, Personal, Regular mess, ....

Lがu 羸 l Alfred support prefix cho m廙i b廙 snippet. H瓊y t廕要 d廙叩g n籀 廙 tr獺nh vi廙c tr羅ng gi廙畝 c獺c alias

3. 廙ng b廙 c獺c b廙 snippet

H瓊y s廙 d廙叩g t穩nh nng 廙ng b廙 snippet c廙吧 Alfred/ Dropbox 廙 c籀 th廙 lがu tr廙 l廕【 ho廕搾 s廙 d廙叩g 廙 tr礙n m獺y t穩nh kh獺c.

B廕》 c籀 th廙 tham kh廕υ guide 廙 Syncing Your Alfred Settings Between Macs .

K廕篙 lu廕要

Tr礙n 璽y, m穫nh c籀 n籀i v廙 1 s廙 t穩nh nng free v c籀 t穩nh ph穩 c廙吧 Alfred. 璽y l 1 ph廕吵 m廙m m穫nh th廕句 r廕另 hay n廕簑 b廕》 bi廕篙 t廕要 d廙叩g c獺c t穩nh nng c廙吧 n籀.

廕搾 bi廙t, 璽y l 1 ph廕吵 m廙m d廕》g scriptable, h瓊y vi廕篙 script 廙 c籀 th廙 獺p 廙姊g nhu c廕吟, gi廕ξ quy廕篙 c獺c v廕叩 廙 m b廕》 g廕搆 ph廕ξ nh矇


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.